АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 3. Інститути інфраструктури та професійні учасники як суб’єкти фінансового ринку

Читайте также:
 1. Аналіз основних показників світового ринку нафти
 2. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 3. Аналіз фінансового левериджу
 4. Аналіз фінансового стану позичальника
 5. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 6. Бездротові мережі без інфраструктури
 7. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 8. Бюджетне право у системі фінансового права України. Особливості бюджетних правовідносин.
 9. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 10. Види та форми фінансового контролю.
 11. Визначення межі ринку товару і конкурентної позиції виробника
 12. Вості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але

 

Другу функціональну групу суб’єктів фінансового ринку складають інфраструктурні суб’єкти, до яких відносяться фінансові посередники (фінансові інститути).

Фінансові інститути – це посередники, що забезпечують зустріч позичальника та кредитора, емітента та інвестора, тобто прямих учасників фінансових операцій на фінансовому ринку. Вони забезпечують трансформацію тимчасово вільних грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітал. Фінансові інститути скорочують витрати обігу для продавців і покупців фінансових активів (інструментів, послуг), приймають на себе фінансові ризики, підвищують ефективність фінансових угод.

Фінансові посередники є водночас інститутами інфраструктури фінансового ринку.

Інфраструктура фінансового ринку – це сукупність (комплекс) установ, організацій, підприємств, інших суб’єктів та елементів, що забезпечують необхідні організаційно-економічні умови для функціонування усіх учасників фінансового ринку з метою координації їх дій, підвищення ефективності фінансових операцій та усього ринкового механізму.

До складу інфраструктури фінансового ринку відносяться інституціональні фінансові посередники, а також обслуговуючі (допоміжні) суб’єкти:

- посередницькі фінансові інститути – банківські установи (емісійні, комерційні, інвестиційні, іпотечні, ощадні, зовнішньо­торговельні) та спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи (страхові та інвестиційні компанії, фінансові, пенсійні фонди, кредитні спілки, ощадні інститути, ломбарди, лізингові, факторингові, трастові компанії та ін.);

- професійні учасники – торговці цінними паперами та іншими інструментами фінансового ринку, андеррайтери;

- організатори торгівлі – фондові та валютні біржі, позабіржові фондові торговельні системи (ПФТС);

- посередники в торговельних угодах – брокери та дилери;

- Національна депозитарна система, депозитарії, клірингові депозитарії;

- зберігачі та реєстратори цінних паперів;

- розрахунково - клірингові банки та інші установи;

- інформаційно - аналітичні інститути, консультаційні центри;

- саморегулівні організації ринку фінансових послуг (СРО).

Банківськими інститутами на ринку фінансових послуг здійс­нюється широкий спектр банківських операцій та послуг, зокрема, розрахунково-касове обслуговування клієнтів, ство­рення депозитів, кредитування клієнтів, торгівля та збереження цінних паперів, вкладення вільних банківських коштів в інвестиційні проекти та ін.Небанківські фінансові установи, які можна поділити на депо­зитні (кредитні спілки та асоціації), контрактно-ощадні (пенсійні фонди, страхові компанії), інвестиційні (інвестиційні фонди та компанії, трастові та фінансові компанії), акумулюють заощад­ження, в першу чергу, населення, надають іпотечні та споживчі кре­дити, проводять операції з цінними паперам та інші операції, а також надають споживачам широкий спектр фінансових послуг .

Класифікацію основних банківських та небанківських фінансових посередників, які є інфраструктурними суб’єктами фінансового ринку, подано на рис. 1.

 

 
 

 Рисунок 1. Структура фінансових посередників


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)