АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тотожність лікарської рослинної сировини. Макроскопічний та якісний аналіз

Читайте также:
 1. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ХАРЧОВІ ДОБАВКИ З ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
 2. Доброякісність лікарської рослинної сировини.
 3. Заготівля, сушка та зберігання лікарської рослинної сировини.
 4. Метод аналітичних групувань і дисперсійний аналіз. Оцінювання щільності кореляційного зв’язку за даними аналітичного групування
 5. Надання долікарської допомоги при нещасних випадках
 6. Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання
 7. Система співзалежних індексів, факторний аналіз.
 8. Стандартизація сировини. Кількісне визначення біологічно активних речовин.
 9. Тема 8.Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС. Надання першої долікарської допомоги.
 10. Тема: Подання першої долікарської допомоги.
 11. Тотожність. Макроскопічний та мікроскопічний аналіз.

169. При проведенні товарознавчого аналізу сировини, виявлено, що вона складається з квітів зібраних в кулясті кошики, що утворюють густий щиток. Крайові серединні квіти - трубчасті, яскраво - жовті. Обгортки кошиків черепичасті, листочки – плівчасті. Визначена сировина є квітками:

А. Липи

В. Глоду

С. Конвалії

D. Ромашки

Е. Цмину піскового

170. Для встановлення справжності сировини витяг з коренів вовчуга польового нанесли на смужку фільтрувального паперу і подивились в УФ-світлі. Блакитна флюоресценсія свідчить про наявність в сировині:

А. еуфлавоноїдів

В. ізофлавоноїдів

С. неофлавоноїдів

D. біфлавоноїдів

Е. Флаволігнанів

171. З кореня вовчуга отримують настій, який використовують для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію сировини проводять за допомогою:

А. Гемолітичного індексу

В. Цианідиновой проби

С. Хроматографічного методу

D. Біологічної стандартизації

Е. Пінного числа

172. Для визначення справжності трави гірчаку почечуйного до витягу додали спиртовий розчин алюмінію хлориду. Спостерігали жовто-зелене забарвлення, яке свідчить про наявність:

А. кумаринів

В. дубильних речовин

С. флавоноїдів

D. антраценпохідних

Е. Сапонінів

173. Бутони софори японської є промисловим джерелом отримання рутину. Яку якісну реакцію необхідно провести, щоб підтвердити його флавоноїдну природу:

А. з розчином фосфорно-молібденової кислоти

В. з пікриновою кислотою

С. з залазоамонієвими галунами

D. з металічним магнієм і концентрованою хлористоводородною кислотою

Е. з розчином йоду в калії йодиді

174. При хімічному аналізі квіток цмину отримали позитивний результат цианідинової проби. Про наявність якого класу сполук свідчить проведена реакція:

А. кумаринів

В. антоціанів

С. алкалоїдів

D. сапонінів

Е. флавоноїдів

175. Для ідентифікації сировини до настою квіток глоду додали порошок металічного магнію і концентровану хлористоводневу кислоту. Утворилось рожеве забарвлення, яке свідчить про наявність в сировині:

А. флавоноїдів

В. кумаринів

С. дубильних речовин

D. слизу

Е. алкалоїдів

176. При розробці нормативно-аналітичної документації на новий вид ЛРС, яка містить флавоноли, провізору слід вибрати реакцію для підтвердження цього класу сполук.А. Цианідінова реакція

В. Лактонна проба

С. Реакція с хініном гідрохлоридом

D. Реакція сублимації

Е. С реактивом Вагнера

177. Для виявлення флаваноїдів в траві череди використовують метод паперової хроматографії. Яка фізична властивість дозволяє ідентифікувати флавоноїди череди на хроматограммі?

А. Питома вага

В. Оптична активність

С. Люмінесценція

D. Флюоресценція

Е. Показник заломлення

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)