АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОЗДІЛ 13. РЕСУРСОЗНАВСТВО

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 3. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 4. Вибір роздільника обліку
 5. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи (Розділ 1)
 6. Висновки до 3 розділу
 7. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 8. Вставка розриву сторінки або розділу
 9. Демультиплексор (роздільник) Demux
 10. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)
 11. Для військових психологів щодо підготовки особового складу підрозділів і частин до участі в бою і проведення психологічної реабілітації військовослужбовців із БПТ
 12. Додаткова література до розділу І

360. Лікарську рослинну сировину збирають у відповідних фітоценозах. Вкажіть, де слід заготовляти кореневища папороті чоловічою.

А. Рослинні угрупування луків

В. Лісовий фітоценоз

С. Степовий фітоценоз

D. Бур’яновий фітоценоз

Е. Рослинні угрупування боліт та перезволожених місць

361. Трава кропиви собачої є джерелом гіпотензивно-седативних засобів. Заготівлю цієї рослинної сировини слід проводити з урахуванням періоду звороту, який складає:

А. 1 раз в 10 років

В. 1 раз в 5 років

С. 1 раз в 3 роки

D. 1 раз в 2 роки

Е. Кожен рік

362. По берегам річок, озер та боліт можна заготовляти наступні рослини:

А. Аїр болотний

В. Гірчак пташиний

С. Мучниця звичайна

D. Чебрець плаский

Е. Фіалка триколірна

363. До аптеки поступив план заготівлі лікарської рослинної сировини – трава споришу. Який метод необхідно використати для визначення врожайності рослини?

А. Модельних екземплярів

В. Проектного покриття

С. Визначення кількості популяцій на даній площині

D. Визначення товарних екземплярів на даній площині

Е. Метод облікових площадок

364. До аптеки поступив план заготівлі лікарської рослинної сировини – плоди глоду криваво-червоного. Які показники необхідно враховувати при визначенні запасів сировини?

А. Площину заростей та її врожайність

В. Врожайність заростей лікарської рослинної сировини

С. Площину заростей лікарської рослинної сировини

D. Площину заростей та кількість товарних екземплярів на даній площині

Е. Площину заростей та кількість популяцій на даній площині

365. До аптеки поступив план заготівлі листя брусниці. Виявити врожайність цієї сировини за допомогою одного з наступних методів:

А. методом облікових площадок

В. методом модельних екземплярів

С. на око

D. геодезичним способом

Е. проективного покриття

366. Запаси підземних органів дикорослих лікарських рослин визначають методом:

А. облікових площадок

В. проективного покриття

С. модельних екземплярів

D. на око

Е. геодезичним способом

367. Для визначення запасів дикорослих лікарських рослин необхідно знати дві величини – площу зарості та її врожайність. Який метод в цьому випадку застосовується?

А. методом проективного покриття

В. методом облікових площадокС. на око

D. методом модельних екземплярів

Е. геодезичним способом

368. Врожайність трави чебрецю плаского визначають:

А. модельних екземплярів

В. облікових площадок

С. проективного покриття

D. геодезичним способом

Е. на око

369. Квіти цмину піскового збирають на початку цвітіння. Вкажіть фітоценози заготівлі лікарської рослинної сировини:

А. Лугові

В. Лісові

С. Степові

D. Водойми

Е. Бур’янові

370. Препарати адонісу є популярним кардіотонічним засобом. Визначення запасів сировини адонісу проводять методом:

А. модельних екземплярів

В. облікових площадок

С. проективного покриття

D. геодезичним способом

Е. на око

371. Аптечна мережа проводить роботи по визначенню запасів кореневищ зміївика. При цьому слід враховувати періодичність можливих заготівок сировини, яка складає:

А. 1 раз в 20 років

В. 1 раз в 10 років

С. 1 раз в 5 років

D. 1 раз в 2 роки

Е. Щорічно

372. Запропонуйте метод визначення врожайності дріоптерісу чоловічого (Rhizoma Dryopteris filix mas).

А. Метод проективного покриття

В. Метод ключових ділянок

С. Метод облікових площадок

D. Метод модельних екземплярів

Е. Будь-яким з запропонованих методів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)