АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 9. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ТА ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА, ЩО МІСТЯТЬ КАРДІОГЛІКОЗИДИ

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 3. АНАЛІЗ ЛР ТА ЛРС, ЩО МІСТЯТЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
 4. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 5. Б. РОЗДІЛИ ПСИХОЛОГІЇ
 6. Вибір роздільника обліку
 7. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи (Розділ 1)
 8. Висновки до 3 розділу
 9. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 10. Вставка розриву сторінки або розділу
 11. Демультиплексор (роздільник) Demux
 12. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)

292. Вiрна вiдповiдь С, тому що фармакологічна дія серцевих глікозидів напряму залежить хімічної будови. Так, ті аглікони, які містять у положенні С-10 метильний радикал мають кумулятивні властивості (глікозиди наперстянки).

293. Вiрна вiдповiдь С, тому що як було зазначено вище кумулятивні властивості виявляє тип наперстянки (за класифікацією Баумгартена), який містить метальний радикал. Інші серцеві глікозиди лікарської рослинної сировини в структурі аглікону мають тип строфанту, який в положенні С-10 містить альдегідну групу, що підвищує активність та швидкість фармакологічної дії та знижує або повністю усуває кумулятивний ефект.

294. Вiрна вiдповiдь А, тому що саме наявність лактонного кільця обумовлює серцеву дію. Відсутність, розрив або ізомеризація лак тонного кільця веде до втрати фізіологічної активності. Зміна ж орієнтації лак тонного кільця з 17β- на 17α- конфігурацію призводить до різного зниження кардіотонічної активності.

296. Вiрна вiдповiдь D, тому що в цей період накопичується максимальна кількість БАР.

297. Вiрна вiдповiдь С, тому що лікарська рослинна сировина, що вміщує серцеві глікозиди, та новогаленові препарати на її основі відносяться до сильнодіючих, тому повинні зберігатися за списком Б (окрім насіння строфанту), а субстанції серцевих глікозидів та лікарські препарати зберігаються за списком А.

298. Вiрна вiдповiдь D, тому що зривати вручну рослину не можна оскільки в неї коротке кореневища, то, якщо зривати її, пошкоджується коріння і кореневище висихає, що знижує в решті решт популяцію. До того ж зрізати необхідно на відстані 5-10 см від грунту, тому що саме над кореневищем знаходяться сплячі бруньки відновлення, які при необережній заготівлі можна пошкодити.

299. Вiрна вiдповiдь В, тому що школярам забороняється заготівля лікарської рослинної сировини, що містить отруйні та сильнодіючі речовини, а з приведених варіантів сильнодіючою лікарської рослинної сировини є лише лист конвалії, який вміщує серцеві глікозиди.

301. Вiрна вiдповiдь Е, тому що купена лікарська (Polygonatum officinalis) зовні схожа на конвалію і при заготівлі ці рослини можна переплутати. Розрізнити їх можна за різним розшаруванням листків, а також за кольором плодів, які у конвалії червоні, а у купени фіолетово-чорні.Конвалія звичайна Купена лікарська

303. Вiрна вiдповiдь Е, тому що сукупність діагностичних ознак, а саме великі, одиночні, золотаво-жовті квітки, а також той факт, що сировина отруйна свідчать, що з приведених лікарських рослин визначаємою є саме трава горицвіту весняного.

304. Вiрна вiдповiдь А, тому що наведений комплекс мікродіагностичних ознак, а саме тетрацитний тип продихового апарату (характерний лише для класу односім’ядольних рослин) та рафіди свідчить про те, що визначаємо рослинна сировина – листки конвалії.

305. Вiрна вiдповiдь С, тому що реакція з реактивом Лібермана-Бурхарда є специфічною на стероїдний цикл (циклопентанпергидрофенантрен), який лежить в основі всіх серцевих глікозидів.

306. Вiрна вiдповiдь А, тому що з запропонованих варіантів відповідей ідентифікувати серцеві глікозиди можна трьома з запропонованих реактивів: Бал’є, Келлера-Кіліані та Лібермана-Бурхарда, але лише за реакцією Лібермана-Бурхарда можна встановити наявність стероїдного циклу, в той час як реакція Келлера-Кіліані дає змогу визначити специфічні дезоксицукри, а реакція Бал’є – лактонне кільце.

307. Вiрна вiдповiдь С, тому що реакція Регаля дає змогу визначити лактонне кільце, яке є основною фізіологічно активною частиною серцевих глікозидів.

308. Вiрна вiдповiдь В, тому що фармакопея вимагає перевіряти біологічну активність лікарської рослинної сировини, що вміщує серцеві глікозиди саме методом біологічної стандартизації на лабораторних тваринах: котах, жабах та голубах. Її порівнюють із активністю стандартних зразків і виражають в одиницях дії (КОД, ЖОД та ГОБ).

310. Вiрна вiдповiдь Е, тому що в лікарській рослинній сировині в процесі зберігання можуть поновлюватися ферментативні процеси (наприклад в присутності вологи), а це призводить до ферментативного гідролізу серцевих глікозидів і, як слідство, до зміни ( як зменшення, так і збільшення) біологічної активності лікарської рослинної сировини, тому сировину при зберіганні необхідно аналізувати кожного року.

‡агрузка...

311. Вiрна вiдповiдь А, тому що свою назву препарат „Адонізид” отримав від латинської назви рослини, яка є джерелом його одержання – Adonis vernalis (Горицвіт весняний).

312. Вiрна вiдповiдь В, тому що латинська назва Наперстянки шорстистої – Digitalis lanata і препарат на її основі має назву „Ланатозид”.

313. Вiрна вiдповiдь А, тому що „Кардіовален” – це комплексний препарат, до складу якого входить сік жовтушника, адонізид та настоянка валеріани.

314. Вiрна вiдповiдь А, тому що треба запам’ятати, що настоянку конвалії готують з трави (Herba), а препарат „Корглікон” – з листя конвалії (Folia).

317. Вiрна вiдповiдь Е, тому що серцеві глікозиди наперстянки містять в положенні С-10 метильну группу, що зумовлює кумулятивний ефект.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)