АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання 18

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 4. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 5. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 6. Вказівки до виконання завдання
 7. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 8. Додаткові завдання
 9. Додаткові завдання
 10. Додаткові завдання
 11. Додаткові завдання
 12. Додаткові завдання

 

Міжнародним валютним фондом видано кредит Уряду України у сумі С млн. дол., термін погашення кредиту – Н років. Плата за кредит складає Р% річних. Нарахування відсотків здійснюється в кінці звітного року. У відповідності з кредитним договором у процесі погашення позики величина виплати основного боргу щорічно повинна збільшуватись на D млн. дол.

Скласти план амортизації позики.

 

 

Рішення завдання:

 

1) Визначимо суму щорічного погашення основного боргу:

Подальші розрахунки виконуються у формі таблиці:

 

Рік Сзал Сосн % Сума до сплати
1 С S C*P S+ C*P
2 С- S S+Д (С- S)*Р (S+Д)+ (С- S)*Р

 

 


Варіанти завдань

 

Завдання 1

 

Варіант В млрд. грн. Д% А% П%

 


Завдання 2

 

Варіант , тис. грн. , осіб , осіб

 
Завдання 3

 

 

Варіант ЗП, грн. Ч, осіб Х1, % Х2, %

Завдання 4

 

В-т В К О ГВ ХВ Г Е Д

 

‡агрузка...

Завдання 5

 

Варіант Д З У ДР Е

 


Завдання 6

 

Варіант Д осіб Я осіб Н грн. Ня грн. Хд грн.
8,0 7,5 1,0
9.0 7,7 2,7
5,9 7,4 2,0
7,5 6,8 1,9
8,1 7,0 1,5
8,7 7,4 2,6
7,7 7,4 1,0
7,5 6,8 3,0
7,2 6,4 2,8
8,1 7,3 2,6
8,5 7,5 2,2
6,9 6,8 1,9
7,0 6,5 1,6
7,6 7,9 1.4
7,8 5,8 2,6
8,0 6,8 2,6
7,4 6,7 2,0
6,9 6, 5 2,2
6,8 7,3 2,4
7,0 5,9 2,8
7,3 6,8 1,9
7,5 6,4 1,7
7,1 7,2 1,8
6,5 7,0 2,2
6,8 6,8 2,4
7,0 6,4 2,0
7,4 7,0 1.2
7,6 7,4 1,6
7,2 6,4 1,8
6,8 7,0 1,1

 


Завдання 7

 

Варіант С П Д В А МОП

 


Завдання 8

 

Варіант Л АВ Х ХМ М А БЛ
5,5
5,0
4,9
5,0
4,5
4,4
6,0
5,8
5,5
4,9
5,0
4,6
4,9
6,0
5,0
4,8
4,7
4,6
4,9
3,9
3,6
4,0
5,4
5,3
4,4
4,0
3,8
4,6
5,2
5,0

 


Завдання 9

 

Варіант ЖПп ЖПвв ЖПвив КПп П ОП КМ ЗП ПР
4,5 0,3 0,9 89,8 5,7 1,3 5,6 4,8
5,4 0,5 0,8 98,6 6,0 1,4 6,1 5,1
5,9 0,8 0,7 96,5 5,5 1,2 5,9 4,6
5,1 0,6 0,4 94,6 5,3 1,0 6,0 5,3
4,8 0,4 0,6 94,3 5,0 1,9 6,4 5,2
4,5 0,5 0,8 94,9 4,4 1,6 5,6 5,1
4,0 0,8 0,6 93,2 4,1 1,5 5,2 5,0
5,5 0,7 0,9 90,8 4,8 1,9 5,7 5,3
5,2 0,5 0,7 92,6 4,6 1,6 5,1 5,5
5,0 0,2 0,9 93,9 4,9 1,5 5,9 5,3
4,8 0,4 0,6 89,8 5,7 1,3 5,6 4,8 4,6
4,5 0,5 0,8 98,6 6,0 1,4 6,1 5,1 5,3
4,5 0,3 0,9 89,8 5,7 1,3 5,6 4,8
5,4 0,5 0,8 98,6 6,0 1,4 6,1 5,1
5,9 0,8 0,7 96,5 5,5 1,2 5,9 4,6
5,1 0,6 0,4 94,6 5,3 1,0 6,0 5,3
5,2 0,5 0,7 92,6 5,7 1,3 5,6 4,8
5,0 0,2 0,9 93,9 6,0 1,4 6,1 5,1
4,8 0,4 0,6 89,8 5,7 5,5 1,2 5,9 4,6
4,8 0,4 0,6 89,8 5,7 1,4 6,1 5,1 5,3
4,5 0,5 0,8 98,6 6,0 5,7 1,3 5,6 4,8
5,5 0,7 0,9 90,8 4,8 1,5 5,9 5,3
5,2 0,5 0,7 92,6 4,6 5,6 4,8 4,6
5,0 0,2 0,9 93,9 4,9 6,1 5,1 5,3
4,8 0,4 0,6 89,8 90,8 4,8 1,9 5,7 5,3
4,5 0,5 0,8 98,6 92,6 4,6 1,6 5,1 5,5
4,5 0,3 0,9 93,9 4,9 1,5 5,9 5,3
5,1 0,6 0,4 6,0 1,4 6,1 5,1 5,3
4,8 0,4 0,6 89,8 5,7 1,3 5,6 4,8
4,5 0,5 0,8 94,9 4,4 1,6 5,6 5,1

 


Завдання 10

 

В-т N1 N2 N3 N4 N5 N05 К05 К06

 


Завдання 11

 

Варіант Н Б Д П

 


Завдання 12

 

В-т Ч П% Д% Пн% ЗП СС ПФО ІД К
7,4 20 13 17 1785,4 284,16 12,7 48,4 89
9,4 20 15 25 1760,4 275,11 17,5 32,4 90
10,3 25 20 15 1895,4 323,96 18,5 22,9 95
10,1 18 20 22 1937,9 339,33 20,4 64,3 94
4,9 18 23 29 1865,5 313,14 11,3 39,5 85
4,8 23 17 20 1975,4 352,90 13,0 59,4 96
5,9 22 19 19 1875,9 316,90 18,5 39,4 99
10,2 20 24 26 1890,5 322,18 10,8 47,8 96
9,5 17 15 28 1895,4 323,96 18,9 43,6 97
11,4 12 25 23 1954,8 345,45 17,6 39,4 87
8,9 18 18 24 1896,5 324,35 18,5 37,8 89
6,8 17 16 17 1869,4 314,55 18,3 39,4 91
9,3 23 12 25 1940,5 340,27 19,4 40,3 94
8,4 25 20 15 1976,5 353,30 20,4 51,4 85
9,5 18 20 22 1009,5 365,24 15,4 53,5 96
10,3 25 20 15 1895,4 323,96 18,5 22,9 95
10,1 18 20 22 1937,9 339,33 20,4 64,3 94
4,9 18 23 29 1865,5 313,14 11,3 39,5 85
4,8 23 17 20 1975,4 352,90 13,0 59,4 96
5,9 22 19 19 1875,9 316,90 18,5 39,4 99
9,3 23 12 25 1940,5 340,27 19,4 40,3 94
8,4 25 20 15 1976,5 353,30 20,4 51,4 85
9,5 18 20 22 1009,5 365,24 15,4 53,5 96
10,2 20 24 26 1890,5 322,18 10,8 47,8 96
9,5 17 15 28 1895,4 323,96 18,9 43,6 97
11,4 12 25 23 1954,8 345,45 17,6 39,4 87
8,9 18 18 24 1896,5 324,35 18,5 37,8 89
6,8 17 16 17 1869,4 314,55 18,3 39,4 91
7,4 20 13 17 1785,4 284,16 12,7 48,4 89
9,4 20 15 25 1760,4 275,11 17,5 32,4 90

 


Завдання 13

 

Варіант К01 К09 ЦХ КД П1% П2% П
3,60
5,10
6,90
6,50
7,10
6,40
5,90
7,20
6,70
7,50
6,90
6,50
7,10
6,40
5,90
3,60
5,10
6,90
7,50
6,90
6,50
7,10
6,40
5,90
7,10
6,40
5,90
3,60
5,10
6,90

 


Завдання 15

 

Варіант НГ1-4 НГ5-9 НГ10-11 ФОП1-4 ФОП5-9 ФОП10-12 К1-4 К5-9 К10-11 ПЗ1-4 ПЗ5-9 ПЗ10-11

 

 


Завдання 16

 

Варіант ВД ЗД В С, % К І ПВ, % ПЗ, %
0,75 77,5
0,39 80,8
0,70 75,4
0,60 72,9
0,65 79,4
0,71 73,0
0,75 76,4
0,63 73,9
0,50 74,0
0,43 75,3
0,45 76,3
0,71 77,3
0,74 74,9
0,65 74,3
0,71 75,9
0,60 73,4
0,50 73,7
0,55 72,8
0,67 78,3
0,45 77,1
0,49 73,9
0,55 74,3
0,54 72,9
0,38 72,8
0,40 74,0
0,56 77,1
0,71 77,9
0,65 76,4
0,61 75,3
0,67 72,6

 


Завдання 18

 

Варіант С Н Р D
35,2 5,0
4,7
6,4
6,9
5,7
30,6 4,9
23,9 6,9
31,3 4,8
24,8 8,6
5,4
5,9
19,6 8,4
8,2
25,8 9,1
20,9 4,9
26,8 6,9
4,8
8,6
30,6 5,4
23,9 5,0
31,3 4,7
24,8 6,4
31,3 6,9
24,8 5,7
4,9
6,9
19,6 4,8
8,6
32,8 7,5
6,5

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)