АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Листопрокатний чотирьох клітьовий верстат

Читайте также:
  1. Будова верстата
  2. Гідравлічна схема каменешліфувального верстата СМР - 013
  3. Кількість верстатозмін
  4. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.
  5. Технічна характеристика верстата
  6. У дітей віком до чотирьох тижнів безумовні рефлекси представлені трьома групами. До якої із груп відноситься хапальний рефлекс?

 

Оскільки основною операцією у розглянутому виробничому процесі є саме прокат сталі, то для модернізації був обраний безпосередньо безперервний верстат холодної прокатки з чотирма клітями кварто.

На якість готової продукції впливають декілька вхідних параметрів, таких як: натяг смуги, швидкість прокатки, нагрів валків, товщина заготівки. Найбільш впливовими величинами є товщина заготівки і натяг смуги.

Виробництво холоднокатаних листів і смуг є заключним етапом металургійного переділу. Сталь холодного прокату знаходить застосування в машинобудуванні, приладобудуванні, електротехнічної промисловості та ін.

Метал, що отримується на верстатах холодної прокатки відрізняється, блискучою поверхнею, рівномірністю по товщині, гарними магнітними властивостями.

Верстати холодної прокатки поділяються на безперервні і реверсивні.
Безперервні прокатні верстати холодної прокатки листа складаються з 3-6 робочих чотирьох валкових клітей.

Найбільшого поширення набули чотиривалкові кліті. Вони призначені для прокатки сталей від 0,3 до 2,7 мм з сумарним переміщення ГНП до 70-80%.

Безперервний верстат складається з декількох робочих клітей, розташованих послідовно. Прокатка в таких верстатах відбувається одночасно у всіх клітях при незмінному напрямку руху металу. Число переміщення ГНП дорівнює числу клітей. Для розмотування смуги на початку стану встановлюється розмотувач, а для намотування смуги після прокатки в кінці стану - моталка.

До складу безперервного чотирьох клітьового верстату крім основного обладнання входить наступне допоміжне обладнання: подавальний конвеєр, передавальний візок, згибач переднього кінця, правильна машина, знімач рулонів, ланцюгові транспортери, обладнання для обв'язки рулонів. Безперервні стани відрізняються високою продуктивністю. Технологічна схема чотирьох клітьового верстата холодної прокатки сталі наведена на рисунку 1.2.

 

Рисунок 1.2 – Технологічна схема чотирьох клітьового верстата холодної прокатки сталі

 

 

Підготовлені до прокатки гарячекатані травлені рулони подавачем встановлюють на ланцюговий транспортер з проміжком 200-2300 мм залежно від ширини рулону. Податчик здійснює транспортування рулонів до подаючого пристрою, на ролики якого вони стикаються за допомогою підйомного стола або стовкувача. Далі слідує калібрування рулону.Після калібрування рулону на роликах розмотувача передній кінець смуги з допомогою задаючих роликів подається в валки 1-ї кліті прокатного стану. Смуга розташована у направляючих стола. Після захоплення смуги робочими валками 1-ї кліті притиск столу опускається на смугу. Це збільшує натяг смуги виключно за осі верстата. Прокатка смуги починається з захоплення її переднього кінця валками 1-й кліті. Після виходу переднього кінця смуги з робочих валків першої кліті і захвату його робочими валками 2-ї кліті старший вальцювальник верстата заміряє товщину обжатого переднього кінця і доводить до значень, зазначених у режимах стиснень. При цьому після переводу верстата на робочу швидкість товщина смуги, котра виходить з 1-й кліті, повинна дорівнювати товщині смуги, наведеної в таблицях режиму стиснень.

У момент захоплення смуги робочими валками 2-ї кліті смуга отримує натяг. Прокатка смуги у 2-4 клітях здійснюється так само, як і в 1-й кліті. Вийшовши з 4-ї кліті передній кінець смуги заправляється на барабан моталки і після 4-5 витків смуги на барабані моталки верстат плавно переводиться на робочу швидкість. Заправна швидкість становить 2-5 м/с, робоча швидкість 25-35 м/с. [Произв. листовой холодкатан.стали]

Технологічні параметри що підлягають вимірюванню і реєстрації наведені у таблиці 1.2, а ті що підлягають автоматичній сигналізації – у таблиці 1.3.

 

 

Таблиця 1.2 - Технологічні параметри, що підлягають вимірюванню і реєстрації

Найменування технологічного параметру Умовне позначення Одиниці виміру Номінальне значення Похибка вимірювання Форма результата вимірювання Місце отримання результата вимірювання
Показання Реєстрація Перетворювання За місцем На щиті (пульті)
Товщина між 1 і 2 кліттю GЕ1 мм 0,9 ±0,003 + + + +  
Товщина за 4ю кліттю GЕ2 мм 0,3 ±0,003 + + + +  
Натяг   Н/мм^2 0,5 ±0,005 + + + +  
Швидкість прокатки м/с ±1,5 + +   +  

 

‡агрузка...

Таблиця 1.3 - Технологічні параметри, що підлягають автоматичної сигналізації

Найменування технологічного параметру Умовне позначення Одиниці виміру Гранично допустиме значення Допустима похибка спрацьовування сигналізації Види сигналізації
Мін. Макс. Світлова Зву кова Комбінована
Товщина GЕ2 мм 0.29 0.31 0.001 +    
Натяг (обрив смуги) Н/мм2 0,47 0.53 0.002     +

 

Розглянуто виробничий процес прокатки сталі. Оскільки основною операцією у розглянутому виробничому процесі є саме прокат сталі, то для модернізації був обраний безпосередньо безперервний верстат холодної прокатки з чотирма клітями кварто. Для підвищення якості управління пропонується модернізація верстата з використанням мікроконтролера і комп'ютерної техніки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)