АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Реалізація алгоритмів логічного управління об’єктом управління на контролерах

Читайте также:
 1. IV. Встановлення психологічного контакту із свідком.
 2. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 3. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 4. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 5. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 6. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 7. Вибір устаткування і засобів технологічного оснащення операцій
 8. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО БОНІТЕТУ ҐРУНТІВ
 9. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 10. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників
 11. Г) Адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
 12. Глава 52. Система управління ризиками

 

Мови програмування систем автоматизації розроблені на основі вимог стандарту МЕК 61131-3.

Стандарт МЕК 61131-3 встановлює п'ять мов програмування ПЛК, три графічних і два текстових.

Стандарт встановлює п'ять мов програмування з наступними назвами:

- структурований текст (ST - Structured Text);

- послідовні функціональні схеми (SFC - "Sequential Function Chart");

- діаграми функціональних блоків (FBD - Function Block Diagram);

- релейно-контактні схеми, або релейні діаграми (LD - Ladder Diagram);

- список інструкцій (IL - Instruction List).

 

Графічними мовами є SFC, FBD, LD. Мови IL і ST є текстовими.

У стандарт було введено кілька мов (а не одну) для того, щоб кожен користувач міг застосувати найбільш зрозумілу йому мову. Програмісти частіше обирають мову IL (схожу на асемблер) або ST, схожу на мову високого рівня Паскаль; фахівці, що мають досвід роботи з релейного логікою, обирають мову LD, фахівці з систем автоматичного управління (САУ) і схемотехніки вибирають звичну для них мову FBD.

Оскільки вибраний контролер є функціонально-програмованим і дозволяє розробку програм на мовах стандарту МЕК 61131-3, як приклад реалізації виконаємо розробку програми захисту і блокування на мові FBD.

Мова FBD входить до складу програмного забезпечення ряду програмованих керуючих систем і багатьох ПЛК, що випускаються провідними в області автоматизації фірмами світу. Ця мова входить також в ряд програмних продуктів, призначених для програмування на ньому IBM PC сумісних комп'ютерів].[http://www.softcraft.ru/design/logctr/log01.shtml]

Розробка програмного забезпечення включає розробки програм на підставі розглянутих алгоритмів у розділі 4. Програма захисту смуги від розриву наведена на рисунку 7.1.

 

 

PROGRAM PLC_PRG

VAR

END_VAR

VAR_INPUT

Fzadmax: REAL;

Ftek: REAL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

vikl_5: BOOL;

END_VAR

 

Рисунок 7.1 - Реалізація програми захисту заготівлі від розриву мовою FBD

 

Програма блокування подання заготівлі якщо не включена перша кліть наведена на рисунку 7.2.

 

PROGRAM PLC_PRG

VAR

END_VAR

VAR_INPUT

vkl_1: BOOL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

Zagot: BOOL;END_VAR

 

 

Рисунок 7.2 - Реалізація програми блокування подачі заготівлі мовою FBD

 

На основі розроблених алгоритмів захисту і блокування реалізовані програми на мові FBD для процесу прокатки сталі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)