АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Виконала: студентка 4 курсу, групи КТ 4.11

Читайте также:
 1. I. Пояснительная записка
 2. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 3. ГЛАВА 7: Загадочная записка.
 4. Докладная записка
 5. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
 6. Записка.
 7. МЕТОДИЧНА ЗАПИСКА
 8. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 9. Объяснительная записка
 10. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 11. Пояснительная записка
 12. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

до випускної роботи

бакалавра

 

на тему МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ СТАЛІ

 

Виконала: студентка 4 курсу, групи КТ 4.11

напряму

6.050202 - Автоматизація та

комп’ютерно-інтегровані технології

 

Борисович І. К.

Керівник Тігарєв А.М.

Рецензент .

 

Одеса 2013

 
РЕФЕРАТ

Текстова частина випускної роботи: 52 с., 12 рис., 8 табл., 2 додатки,
7 джерел.

Об’єкт дослідження – верстат холодної прокатки.

Мета дослідження – модернізація системи автоматизації верстата холодної прокатки.

Метод дослідження – аналітичний з використанням комп’ютерних технологій.

Для даного об’єкту модернізації приведено обґрунтування використання в системі автоматизації контролера ADAM-5510 фірми Advantech. Розроблено автоматизовану систему керування, та електронний макет робочого столу оператора-технолога. А також приведені алгоритми захисту та блокування системи та його програмна реалізація.

Умови одержання випускної роботи: за дозволом проректора з навчальної роботи ОНАЗ iм. О.С. Попова.

 


 

 
ЗМІСТ

  С.
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   
1 Технологія листопрокатного виробництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 Розробка комплексу моделей технологічного агрегату як об’єкту управління та їх обчислення на ЕОМ………………………………………  
3 Розробка системи автоматичного регулювання………………………..  
4 Розробка алгоритмів логічного управління об’єктом ………………….  
5 Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління…………………………………………………………………..  
6 Розробка графічного інтерфейсу автоматизованого робочого місці оператора-технолога………………………………………………………..  
7 Реалізація алгоритмів логічного управління об’єктом управління на контролерах …………………………………………………………………  
8 Розробка проектної документації на систему автоматизації……………  
   
Висновки та пропозиції ……………………………………………………  
Перелік посилань ……………………………………………………………    
Додаток А.Опис технічних засобів. . . . . . . . …………………………..  
Додаток Б. Замовна специфікація комплексу технічних засобів. . ……  

  

 
Вступ

 

У вирішенні завдання комплексної автоматизації прокатних верстатів та оздоблювальних ліній в даний час особливу увагу приділяють створенню приладів технологічного контролю для вимірювання розмірів прокату та контролю його якості. Найбільш широке застосування одержали прилади для вимірювання розмірів смуг на верстатах гарячої і холодної прокатки і лініях оздоблення; розробляють також відмінкові прилади для вимірювання розмірів прокату на сортових і дротових верстатах.
Одним з головних напрямків розвитку прокатного виробництва є його подальша автоматизація, забезпечує поліпшення якості прокату, надійність і безперебійність управління, скорочення обслуговуючого персоналу та поліпшення використання устаткування, а також можливість керування за допомогою керуючих обчислювальних машин всім комплексом виробництва у відповідності з програмою прокатки.

В даний час застосовують програмне автоматичне керування реверсивними клітями блюмінгів, слябінгів і товстолистових станів, що включає установку валків, роботу головного приводу, робочих рольгантів, лінійок маніпуляторів з оптимізацією швидкості прокатки, розрахованої на повне використання потужності двигуна головного приводу залежно від навантаження.

Методом холодної прокатки виробляють майже всю жерсть - продукцію, що йде у великих кількостях для виготовлення харчової тари, зокрема консервних банок. Матеріалом для жерсті також служить низьковуглецева сталь, але в більшості випадків жерсть випускають із захисним покриттям, найчастіше - олов'яним. Жерсть прокатують у вигляді смуг товщиною 0,07-0,5 мм, шириною до 1300 мм. До числа поширених видів холоднокатаної продукції також належать: декапір (травлена ​​і відпалена сталь, застосовується при виробництві емальованого посуду та інших виробів з покриттями), покрівельний лист (часто випускається оцинкованим), низьколеговані конструкційні сталі. Особливо слід відзначити дві важливі групи легованих сталей - корозійностійку (нержавіючу) і електротехнічну (динамну і трансформаторну).

‡агрузка...

 
Холодна прокатка надає виробам високі точність розмірів і якість поверхні, що неможливо при гарячій прокатці, а також особливі фізичні властивості. Порівняно з гарячою прокаткою холодна має дві великі переваги: по-перше, вона дозволяє виробляти листи та смужки завтовшки менше 1 мм, аж до декількох мікрон, що гарячої прокаткою недосяжно, по-друге, вона забезпечує одержання продукції більш високої якості за всіма показниками - точності розмірів, обробці поверхні, фізико-механічними властивостями. Ці переваги холодної прокатки зумовили її широке використання як у чорній, так і в кольоровій металургії.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)