АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка алгоритмів управління для підсистем захисту та блокування

Читайте также:
 1. Case 3. Розробка товарної стратегії фірми
 2. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 3. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД
 4. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 5. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 6. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 7. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 8. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 9. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 10. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТ ВИКОНАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА ВІД ПРЯМОГО УДАРУ БЛИСКАВКИ І ЙОГО РІВЕНЬ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
 11. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІННЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 12. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління

 

Для забезпечення правильної реалізації регламенту технологічного процесу, необхідно виконувати контроль значень параметра технологічного процесу і стан агрегатів технологічного обладнання.

Під алгоритмом захисту розуміють сукупність керуючих впливів спрямованих на захист технологічного обладнання та попередження аварійної ситуації.

 

 

Алгоритм захисту представлений на рисунку 4.1 представляє собою цикл в якому постійно перевіряється натяг:

F – фактичний натяг смуги;

Fзад max – максимально допустимий натяг смуги;

М1, М10 – двигуни розмотувача і моталки;

М2, М4, М6, М8 - двигуни ГНП;

М3, М5, М7, М9 - двигуни валків.

 

Якщо натяг перевищив допустимі норми алгоритм виключає технологічний апарат. Під виключенням технологічного апарату розуміють спрацювання алгоритму зупинки.

Рисунок 4.1 – Алгоритм захисту системи

 

Під алгоритмом блокування розуміють сукупність керуючих впливів спрямованих на попередження аварійної ситуації.

На рисунку 4.2 представлений алгоритм блокування. В цьому алгоритмі ми перевіряємо чи ввімкнений двигун 1-ї кліті М3. Якщо він вимкнений – алгоритм блокує подачу заготівлі, а якщо ввімкнений,тоді подається заготівля.

 

Рисунок 4.2 – Алгоритм блокування системи

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)