АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка моделей каналів об’єкта керування

Читайте также:
 1. Case 3. Розробка товарної стратегії фірми
 2. Crown Victoria одна из популярных в США моделей (в полиции, такси, прокате, на вторичном рынке). Производство в Канаде. Дебют модели состоялся в 1978.
 3. Взаємозв’язок моделей
 4. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 5. Визначення ефективності впровадження вітроенергетичної установки для потреб енергозабезпечення об’єкта
 6. Визначення ефективності впровадження фотовольтаїчна система для потреб енергозабезпечення об’єкта
 7. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТ ВИКОНАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА ВІД ПРЯМОГО УДАРУ БЛИСКАВКИ І ЙОГО РІВЕНЬ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
 8. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування кутової швидкості обертання мішалки ферментера»
 9. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування температури середовища у ферментера» (варіанти 8-14)
 10. Загальні принципи керування фізіологічними процесами
 11. Засоби оповіщування про пожежу і засоби ручного керування
 12. Із запропонованих математичних моделей вибрати ту, котра показує розрахунок «дебетового обороту»

 

Для розрахунку необхідних регулюючих впливів, у програмному пакеті Matlab розроблена математична модель, яка описує поведінку реального об’єкту регулювання. Модель об’єкта управління за каналом переміщення ГНП наведена на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 – Модель об’єкта управління за каналом переміщення ГНП

 

На моделі (рисунок 2.3) зображен канал завдання, котрий характеризує товщину заготівлі (h_zagot2), GNU – передатня функція гідро натискного пристрою, stan2 – передатня функція, що описує стан прокатки, GE222 - датчик товщини, встановлений за місцем.

Необхідна товщина готового прокату на виході стана повинна дорівнювати 0.3 мм. Для зручності розрахунків всі параметри в моделі задані в метрах.

Як видно з кривої розгону, математична модель достатньо точно описує процес. Наглядно видно, що для досягнення заданої товщини потрібно близько 20 с.

Для вибору типу регулятора апроксимуємо криву розгону об’єкта керування (рисунок 2.4).

 

∆хсам
h(t),м
t,с
Т
τ


Рисунок 2.4 – Апроксимація кривої розгону об’єкта управління

 

У даному розділі побудований об’єкт управління, та виконана його апроксимація. В результаті апроксимації отримуємо значення для подальшого вибору регулятора:

 

∆хсам =3×10-5 м

τ=0,1 с

Т=3,1 с

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)