АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка САР об’єктом керування

Читайте также:
 1. Case 3. Розробка товарної стратегії фірми
 2. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 3. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування кутової швидкості обертання мішалки ферментера»
 4. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування температури середовища у ферментера» (варіанти 8-14)
 5. Загальні принципи керування фізіологічними процесами
 6. Засоби оповіщування про пожежу і засоби ручного керування
 7. Керування
 8. Керування забезпечує необхідний рівень стійкості системи у процесах взаємодії її з зовнішнім середовищем та взаємодій всередині самої системи.
 9. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. РОЗРОБКА КРОСВОРДУ
 10. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7. РОЗРОБКА ТЕСТУ
 11. Мікропроцесорний блок керування запалюванням
 12. Об’єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу

 

На динаміку регулювання найбільш впливає відношення|ставлення| запізнення до постійної часу об'єкту. Ця величина дорівнює перехідному відхиленню регульованого параметра у відсотках|процент| від заданого значення.

Для визначення необхідного для регулювання типу регулятору використовується відношення τ/Т, завдяки якому і обирається тип регулятора. З апроксимації кривої розгону об’єкта управління (рисунок 2.5) беремо значення τ=0,1 с, Т=3,1 с.

Як бачимо, відношення 0<τ/Т<0,05, тобто можна вибрати релейний, безперервний (П-, ПІ-, ПД- або ПІД-регулятор) або цифровий регулятор, |регулювальник|, при цьому об’єкт дуже добре регульований.[ТАУ КУРСАК]

Враховуючи усі недоліки і переваги регуляторів, можна зробити висновок, що для системи автоматичного регулювання верстатом холодної прокатки доцільно обрати ПІ-регулятор.

Для налаштування ПІ-регулятора потрібно розрахувати дві величини: коефіцієнт регулювання та час інтегрування.

За допомогою спрощеної інженерної методики знаходження коефіцієнтів регулювання встановлено коефіцієнти Кр, та Ті :

Оскільки спрощена методика дає похибку, коефіцієнти регулювання були переналаштовані для отримання найкращого перехідного процесу. Отже, приймаємо Кр = 0,8, Ті = 0,5. Для перевірки реакції системи, в якості збурення подамо швидкість прокату, передатня функція якого наведена в розділі 2. Система автоматичного регулювання за відхиленням з ПІ-регулятором наведена на рисунку 3.5.

 

Рисунок 3.5 – Система автоматичного регулювання за відхиленням з ПІ-регулятором

 

Перехідна характеристика процесу регулювання представлена на рисунку 3.6.

tp
t,с
h(t), м
Δxm3
Δxm1

 

Рисунок 3.6 – Система автоматичного регулювання за відхиленням з ПІ-регулятором

Для розрахунку показників якості визначаємо:

- перше динамічне відхилення: Δхm1=0,36×10-4 м;

- третє динамічне відхилення: Δхm3=0,005×10-4 м;

- самовирівнювання об’єкту управління: Δхсам=3×10-4 м.

 

Ефективність компенсації ступінчастого|східчастий| збурення|збурення| регулятором|регулювальник| достатньо|досить| точно характеризується величиною| динамічного коефіцієнта регулювання Rd , а швидкодія - величиною часу регулювання tp.Дослідив перехідну характеристику, визначаємо показники якості:

1) динамічний коефіцієнт регулювання:

2) ступінь згасання:

3) час регулювання:

Розраховані показники якості вказують на стабільність, та потрібну якість процесу регулювання.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)