АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка алгоритмів логічного управління для підсистем технологічного пуску і зупинки

Читайте также:
 1. Case 3. Розробка товарної стратегії фірми
 2. IV. Встановлення психологічного контакту із свідком.
 3. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 4. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 5. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 6. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 7. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 8. Вибір устаткування і засобів технологічного оснащення операцій
 9. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО БОНІТЕТУ ҐРУНТІВ
 10. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління
 11. Вопрос № 12. Чему равно минимальное напряжение ЛЭП, когда работа стреловыми кранами на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода выполняется по наряду – допуску?
 12. Впровадження в діяльність страхових компаній управління на основі збалансованої системи показників

 

Так як стан холодної прокатки вважається об’єктом безперервної дії, пуск обладнання починається з кінця технологічного процесу, а зупинка навпаки – з початку. Розглянемо алгоритми запуску і зупинки верстата холодної прокатки.

Для початку перевіряємо стан нашого обладнання, яке полягає в тому, що виконується перевірка вихідних положень регулюючих органів та виконавчих механізмів та справність датчиків. Перевіряються датчики: 1а, 4а, 5а, 8а, 10а, 11а, 12а, 15а, 16а, 17а, 20а, 21а, 22а ; регулюючі органи: 3,9; виконавчі механізми: 2, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 27 . Якщо є несправності подаємо сигнал оператору. Далі вмикаємо всі двигуни починаючи з кінця верстата: двигун моталки М10, двигун валків 4-ї кліті М9, 3-ї кліті – М7, 2-ї кліті – М5 та першої кліті – М3, і наприкінці двигун розмотувача. Система запущена, тепер можна подавати заготівлю. Алгоритм пуску верстата холодної прокатки представлений на рисунку 4.3.

 

Рисунок 4.3 – Алгоритм пуску системи

 

Для зупинки системи припиняємо подачу заготівлі, вимикаємо двигуни розмотувача М1, двигуни валків клітей 1-4 – М3, М5, М7, М9, двигун моталки – М10, наприкінці зупиняємо двигуни ГНП – М2, М4, М6, М8. Алгоритм зупинки верстата холодної прокатки представлений на рисунку 4.4.

 

Рисунок 4.4 – Алгоритм зупинки системи

 

У цьому розділі були розроблені алгоритми захисту, блокування, пуску і зупинки верстата прокатки. Досить важливим при виробництві прокату є контроль натягу смуги, адже якщо натяг перевищить допустиме значення це приведе до обриву смуги, тому на основі розробленого алгоритму захисту приведемо програму у розділі 7.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)