АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка структурної схеми об’єкта керування

Читайте также:
 1. Case 3. Розробка товарної стратегії фірми
 2. Аналіз кінематичної схеми.
 3. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 4. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 5. Визначення ефективності впровадження вітроенергетичної установки для потреб енергозабезпечення об’єкта
 6. Визначення ефективності впровадження фотовольтаїчна система для потреб енергозабезпечення об’єкта
 7. Визначення критичної тривалості пожежі для обраної схеми її розвитку
 8. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТ ВИКОНАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА ВІД ПРЯМОГО УДАРУ БЛИСКАВКИ І ЙОГО РІВЕНЬ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
 9. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування кутової швидкості обертання мішалки ферментера»
 10. Вихідні дані до курсової роботи на тему : «Система автоматичного керування температури середовища у ферментера» (варіанти 8-14)
 11. Для чого використовують структурні схеми?
 12. Загальні принципи керування фізіологічними процесами

 

Основні параметри, котрі впливають на якість готового прокату та залежності їх впливів відображені на параметричній схемі верстата холодної прокатки сталі, яка наведена на рисунку 2.1.

 

Рисунок 2.1 – Параметрична схема верстата холодної прокатки сталі

 

До вхідних керуючих впливів належить:

U1 – швидкість обертання валків;

U2 – швидкість прокату;

U3 – переміщення ГНП.

 

До обурень належить:

F1 – дефекти заготівки;

F2 – температура робочих та опорних валків;

F3 – тертя.

 

До вихідних параметрів відноситься:

Y1 – товщина листа;

Y2 – профіль листа;

Y3 – натяг листа.

 

Як бачимо з параметричної схеми (рисунок 2.1), товщина листа залежить від переміщення ГНП та від швидкості прокату. Тому розглянемо вплив цих каналів на товщину готової продукції. Структурна схема об’єкта керування наведена на рисунку 2.2.

 

 
 

 


Рисунок 2.2 – Структурна схема об’єкта керування

 

Найбільш впливає на товщину готової продукції канал переміщення ГНП, швидкість прокату дає незначне відхилення.

На підставі аналізу параметрів технологічного процесу та літературних даних [4, 5] представимо двигун ГНП у вигляді ланки І - го порядку, з передатною функцією:

Аналогічно двигун моталки:

 

 

Верстат холодної прокатки представимо у вигляді ланки ІІ - го порядку[4, 5]:

Датчик вимірювання товщини готової продукції представимо у вигляді ланки чистого запізнення, де, τ = 0,1 сек.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)