АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка замовних специфікацій на технічні засоби розробленої системи

Читайте также:
 1. Case 3. Розробка товарної стратегії фірми
 2. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 4. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 5. База даних як складова інформаційної системи
 6. Банківської системи в Україні.
 7. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 8. в умовах рейтингової системи
 9. Вибір параметрів і технічні характеристики бурових вишок
 10. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 11. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 12. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)

 

Замовні специфікації складають на стадії робочої документації на наступне устаткування і монтажні матеріали: прилади та засоби автоматизації, засоби обчислювальної техніки, електроапаратуру, щити і пульти, трубопровідну арматуру, кабелі та проводи, основні монтажні матеріали та вироби (труби, метали, монтажні вироби), не стандартизований обладнання.

Замовні специфікації приладів та засобів автоматизації містять переліки вимірювальних перетворювачів, приладів, регуляторів функціональних блоків і пристроїв, що надходять комплектно з ними. У специфікації включають виконавчі пристрої, регулюючі органи і допоміжні пристрої, що надходять комплектно з обладнанням. За кожного приладу або пристрою в специфікації є відомості про вимірювану середовищі та її параметрах в нормальному режимі, про місце встановлення [ ].

Оформлення замовних специфікацій у складі робочих креслень регламентовано низкою документів, і тут можна відзначити тільки деякі принципові моменти. Специфікація повинна охоплювати все обладнання і матеріали, крім дрібних допоміжних матеріалів і металовиробів. Кількості повинні бути правильними і включати встановлений запас. При складанні специфікацій найбільш трудомісткою операцією є обмін мережі за планом, але ця операція неминуча і визначати потреба в кабельних виробах за укрупненими показниками або даними проектів-аналогів можна тільки на стадії технічного проекту. Для даного об’єкту замовна специфікація представлена в додатку [Б].

В даному розділі було розроблено проектну документацію на системи автоматизації. Розроблено функціональну схему автоматизації і замовна специфікація на технічні засоби системи.

 

 
ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ

 

Під час виконання роботи було розроблено автоматичну систему управління технологічного процесу холодної прокатки сталі. Був досліджений технологічний процес та розроблені параметрична, структурна схеми та функціональна схема автоматизації, математична модель та обраний регулятор, котрий задовольняє умовам.

Також розроблена мнемосхема технологічного процесу прокатки сталі, складені алгоритми захисту і блокування системи та розроблені програми для цих алгоритмів на мові FBD стандарту МЕК 61131-3.Для надійного функціонування системи автоматизації був обраний контролер фірми «Advantech» ADAM-5510M. Він забезпечує надійне безперебійне керування всіма механізмами верстата прокатки. Обрані сучасні високоточні датчики та системи вимірювання, що забезпечує отримання точних результатів і покращую якість готової продукції.

 

 

 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. Автоматичні прилади, регулятори|регулювальник| і машини, що управляють: Довідник /Под ред|. Кошарського б.Д. -Изд. 3-і. -Л.: Машинобудування, 1976. -486 з|із|.

2. А. С. Клюев Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие / Клюев А. С., Лебедев А. Т., Товарнов А.Г.: Под ред. А.С. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. -368 с.:ил.

3. А.М. Тігарєв Методичні вказівки до виконання комплексного завдання по дисципліні «Теорія автоматичного керування» (Модуль 1), Одеса – 2009.- 19с.

4. Аязян г.К. Розрахунок автоматичних систем з|із| типовими алгоритмами регулювання: Навчань. посіб|. -Уфа.: Вид-во УНІ|, 1986. -135 з|із|.

5. Выдрин А.М. Процесс непрерывной прокатки. - М.: Металлургия , 1970

6. Дьяконов В. Simulink: Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002.

– 528 с.: ил.

7. Коновалов Ю.В., Остапченко А.Л., Пономарев В. И. Расчет

параметров листовой прокатки. Справочник. М.: Металлургия, 1986,. -430 с

8. Монтаж приборов, средств автоматизации и слаботочных устройств / [А.С. Клюев, С.В. Кошелев, Ю.К. Осипенко, Н.Г. Рожков. М.]. - Стройиздат, 1978. -512 с. с ил. (Справочник монтажника).

9. Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1. – СПб Издательство ДЕАН, 2006. – 552с.

10. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и инструменты / Под ред. проф. В.П. Дьяконова. – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 256 с.

11. Полухин П.И., Хензель А., Полухин В.П. Технология процессов

‡агрузка...

обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1988. -407 с

12. Проектирование систем автоматизации технологических процессов / [А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. Клюев]. Справочное пособие. – 2-е изд., «Энергоатомиздат», 1990 г.

13. Ротач В.Я. Автоматизація настройки систем управління. -М.: Енергоіздат|, 1984.

14. Целиков А.И. Основы теории прокатки. - М.: Металлургия, 1965

 

 

А.П. Грудев, Л.Ф. Машкин, «Технология прокатного производства».

Н.И. Шефтель «Холодная прокатка листовой стали».

Н.И. Шефтель «Производство калиброванной и холоднокатанной стали».

Ф.Л. Панасенко «Холодная прокатка тонколистовой стали».

Я.Д. Васильев, М.М. Сафьян «Производство полосовой и листовой стали», К, Высшая школа, 1976.

М.М. Сафьян, В.Л. Мазур «Технология процессов прокатки и волочения».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)