АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Діагностичної роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 10. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 11. А. Виконується при підготовці до роботи
 12. Аналіз стану виховної роботи
Характеристики орга­нізаційних конфліктів Вплив характеристик на проведення діагностичної роботи
Дислокація конфлікту Несе певні обмеження організації діагностики: внутрішньо-ор­ганізаційні конфлікти легше досліджувати, ніж ті, що розгорта­ються поза організацією
Статус учасників конф­лікту Цей критерій впливає на рівень складності діагностики: чим ви­щий статус учасника організаційного конфлікту, тим складніше організувати процедуру обстеження (часові обмеження)
Кількість людей, задіяних в організаційному конф­лікті Від цього критерію залежать діагностичні методи, які будуть застосовані для дослідження та використання додаткових часо­вих ресурсів
Етап організаційного кон­флікту Етап організаційного конфлікту визначає порядок застосування діагностичних методів
Тип запиту та характер співпраці організаційного психолога із замовником Впливає на весь процес застосування діагностики. Має значення ха­рактер запиту: запит-проблема чи запит-завдання тощо. Значення на­буває також приналежність психолога до організації: штатний пра­цівник або консультант, чивзагалі найманий працівник або експерт

Окрім названих чинників, важливим для вибору діагностичних методик є те, які завдання поставлені у дослідженні:

• замовлення зметою профілактичних заходів, розв'язання актуального конф­лікту;

• ретроспективний аналіз конфлікту для однієї особи (керівника);

• організація переговорного процесу між сторонами та ін.

Важливим на етані психодіагностики є також аналіз особистості менеджерів та працівників організацій як суб'єктів конфліктної взаємодії, вивчення мотиваційно-потребнісноїсфери, що інтегрує соціальні установки, ціннісні орієнтації, цінності, інтереси, потреби. Надважливим є здатність керівників та працівників до самопізнання, саморефлексії, самовдосконалення і саморозвитку.

У кожному конкретному конфлікті керівник або працівник організації мусить насамперед розібратися в самому собі, своїй діяльності, способах спілкування (самодіагностика). Потрібно також знати взаємостосунки, які склалися між чле­нами колективу — неформальне лідерство, авторитетність, особисті задатки, пси­хологічні особливості та сумісність, потреби членів очолюваного колективу (вив­чення СПК у колективі, соціометрія, дослідження психологічної атмосфери Фідлера тощо).Використання наведених діагностичних методик допомагає організаційним пси­хологам системно та глибоко проаналізувати особливості виникнення і перебігу конфліктів та визначити адекватну стратегію здійснення нсихолого-організаційно-го консультування, про що йтиметься далі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)