АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Самостійна робота студента (СРС). (0-6 балів)

Читайте также:
 1. II. Контрольна робота.
 2. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

Тема6.1-6.4: «Способи регулювання частоти обертання асинхронного двигуна ( АД ). Тиристроні перетворювачі частоти ( ПЧ ) .»

Тема6.5-6.7: «Перетворювачі частоти з однофазнимта трифазним автономним інвертором і ШІМ. Векторне регулювання кутової швидкості АД. »

Тема6.8: «Моделювання системи перетворювач частоти - АД»

Тема6.9: «Електропривод з вентильним електродвигуном»

 

Критерії оцінювання:

· СРС студентом не виконувалось – 0 балів;

· Студент отримав завдання з СРС – 1 бал;

· Студент отримав завдання з СРС і виконав його – 3 бала;

· Студент отримав завдання з СРС, виконав його та надав рукописний звіт – 4 бала;

· Студент отримав завдання з СРС, виконав його, надав рукописний звіт та захистив його – 5 бала;

· Студент отримав завдання з СРС, виконав його та надав звіт, оформлений на ЕОМ – 5 бала;

· Студент отримав завдання з СРС, виконав його, надав звіт, оформлений на ЕОМ та захистив його – 6 балів;

Таблиця 3

Оцінювання знань студентів при вивченні модуля №3

Показники Оцінка в балах
«5» Відмінно «4» добре «3» задовільно «2» незадовільно
ПТК 14-16 12-14 10-12 0-10
ВЛР 11-12 9-11 8-9 0-8
СРС 5-6 4-5 3-4 0-3
ЗСБ (загальна сума балів) 30-34 25-30 21-25 0-21

 

 

Таблиця 4

Загальне оцінювання знань студентів при вивченні курсу

Показники Оцінка в балах
«5» Відмінно «4» добре «3» задовільно «2» незадовільно
ПТК 39-44 32-38 27-31 0-26
ВЛР 34-40 29-34 24-28 0-23
СРС 13-16 10-13 9-10 0-9
ЗСБ (загальна сума балів) 86-100 71-85 60-70 0-59

 

Курс «Курс «Привод в системах автоматики» складається з трьохзмістових модулів.

Самостійна робота студента передбачає виконання по одному завданню з кожного модуля. Звіти з самостійної роботи захищаються студентом у формі тесту.

Тест з виконаної самостійної роботи складається з 5 запитань, які формуються з тих, що вказані у відповідній самостійній роботі. Порядок проведення тесту та заповнення тестового листа наведено в додатку А.Критерії оцінювання тестових запитань в тесті з самостійної роботи:

· Неправильна відповідь – 0 балів;

· Вірна відповідь – 1 бал.

Критерії оцінювання самостійної роботи:

· Невиконана самостійна робота – 0 балів;

· Виконана, але незахищена самостійна робота – 1 бал;

· Виконана самостійна робота на захисті якої студент дав 3 вірні відповіді – 2 бала;

· Виконана самостійна робота на захисті якої студент дав 4 вірні відповіді – 3 бала;

· Виконана самостійна робота на захисті якої студент дав 5 вірних відповідей – 4 бала;

· При оформленні звіту з самостійної роботи на ЕОМ додається 1 бал;

· За складність самостійної роботи з Модуля 3 додається 1 бал.

Загальна сума балів (ЗСБ), яку студент може набрати протягом вивчення самостійних робіт з курсу – 16 (модуль 1 – 5 балів, модуль 2 – 5 балів, модуль 3 – 6 балів). Оцінки в балах по модулях вказані в табл.1 та 2, а по курсу в цілому в табл.3.

 

Таблиця 1

Оцінювання знань при виконанні самостійної роботи з модуля 1 та 2

Показники Оцінка в балах
Зараховано Не зараховано
«5» відмінно «4» добре «3» задовільно «2» незадовільно
A B C D E FX
СРС 5–4 4–3 3–0

 

Таблиця 2

Оцінювання знань при виконанні самостійної роботи з модуля 3

Показники Оцінка в балах
Зараховано Не зараховано
«5» відмінно «4» добре «3» задовільно «2» незадовільно
A B C D E FX
СРС 6–5 5–4 4–3 3–0

 

При однаковій кількості балів за 100 бальною шкалою більш висока оцінка відповідно до шкали ECTS ставиться студенту, що виконав звіт з СРС на ЕОМ.

 

 

Таблиця 3

Оцінювання знань при виконанні самостійної роботи з курсу

Показники Оцінка в балах
Зараховано Не зараховано
«5» відмінно «4» добре «3» задовільно «2» незадовільно
A B C D E FX
СРС 16–15 14–13 13–12 12–11 11–10 10–0

 

‡агрузка...

Студент вважається атестованим з СРС з модуля, якщо він набрав кількість балів (СРС), що відповідає вказаній в табл.1–2 в стовбцях «відмінно», «добре» або «задовільно». Студент вважається не атестованим з СРС з модуля з можливістю перездачі, якщо він набрав кількість балів (СРС), що відповідає вказаній в табл.1–2 в стовбці «незадовільно» – FX.

Студент вважається атестованим з СРС з курсу, якщо він набрав кількість балів (СРС), що відповідає вказаній в табл.3 в стовбцях «відмінно», «добре» або «задовільно». Студент вважається не атестованим з СРС з курсу з можливістю перездачі, якщо він набрав кількість балів (СРС), що відповідає вказаній в табл.3 в стовбці «незадовільно» – FX.


Запитання до тестування з самостійної роботи з модуля 1-3

1.

2.

3.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)