АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Операції по управлінню єдиним казначейським рахунком

Читайте также:
 1. Банківські операції та їх публічно-правові обмеження
 2. Банківські операції, їх класифікація
 3. Банкірський кредит. Банки, їхні функції та операції
 4. Господарські операції з обліку виробничих запасів та готової продукції
 5. Господарські операції з обліку розрахунків з покупцями
 6. Господарські операції з обліку розрахунків за податками та платежами
 7. Господарські операції за перший квартал 20__р.
 8. Господарські операції транспортного підприємства за вересень місяць 2014 року
 9. Господарські операції умовного підприємства за 200_р.
 10. Діаграма кооперації рівня специфікації
 11. Для яких операції при визначенні дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ застосовується правило першої події?
 12. З дисципліни «Банківські операції»

1.1. Запозичення з єдиних казначейських рахунків (далі – ЄКР) управлінь Державного казначейства здійснюється на підставі:

1.1.1. Реєстрів Державного казначейства України на виділення бюджетних асигнувань.

1.1.2. Розпоряджень Державного казначейства України на перерахування коштів з ЄКР центральному апарату Державного казначейства України.

1.1.3. Розпоряджень Державного казначейства України на перерахування коштів з ЄКР іншим управлінням Державного казначейства.

1.1.4. Перерахованих центральному апарату Державного казначейства України коштів, що перевищують встановлений ліміт ЄКР.

1.2. Поновлення ЄКР управлінь Державного казначейства здійснюється на підставі:

1.2.1. Реєстрів Державного казначейства України на зменшення виділених бюджетних асигнувань.

1.2.2. Розпоряджень Державного казначейства України на поновлення ЄКР управлінь Державного казначейства за рахунок доходів загального фонду Державного бюджету, належних до перерахування центральному апарату Державного казначейства України.

1.2.3. Розпоряджень Державного казначейства України на перерахування коштів з ЄКР іншим управлінням Державного казначейства.

1.2.4. Розпоряджень на перерахування коштів з рахунка Державного казначейства на рахунки територіальних органів Державного казначейства.

2. Організація роботи в центральному апараті Державного
казначейства України

2.1. Організація роботи по виконанню реєстрів Державного казначейства України на виділення бюджетних асигнувань та реєстрів Державного казначейства України на зменшення виділених бюджетних асигнувань:

2.1.1. Управління видатків Державного бюджету та Управління міжбюджетних відносин згідно з Порядком виконання Державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи формують реєстри та зведені реєстри на виділення бюджетних асигнувань.

2.1.2. Зведений реєстр складається та затверджується в двох примірниках. По одному примірнику зведеного реєстру та його електронної копії передається Управлінню консолідованої звітності з виконання бюджетів та Управлінню платіжних систем та розрахунків для відображення в обліку зобов‘язань Державного казначейства перед управліннями Державного казначейства. Паперова та електронна копія зведеного реєстру передається Управлінню фінансових ресурсів для прийняття рішень щодо підкріплення ЄКР управлінь Державного казначейства.

2.1.3. Електронні копії реєстрів на виділення бюджетних асигнувань Управління видатків Державного бюджету та Управління міжбюджетних відносин в регламентованому режимі засобами телекомунікаційного зв’язку доводять управлінням Державного казначейства.

2.2. Реалізація розпоряджень Державного казначейства України на перерахування коштів з ЄКР центральному апарату Державного казначейства України:

2.2.1. Управління фінансових ресурсів готує розпорядження за формою.

2.2.2. Розпорядження підписує начальник Управління фінансових ресурсів або його заступник (начальник Відділу внутрішніх казначейських операцій) та затверджує Голова Державного казначейства України або його заступник.

2.2.3. Управління фінансових ресурсів засобами електронного зв’язку доводить розпорядження до виконання управлінням Державного казначейства та надає копію розпорядження Управлінню платіжних систем та розрахунків.

2.2.4. Кошти, отримані від управлінь Державного казначейства згідно з розпорядженням, Управління платіжних систем та розрахунків відображає в бухгалтерському обліку як зобов‘язання Державного казначейства України перед управліннями Державного казначейства.

2.3. Реалізація розпоряджень Державного казначейства України на перерахування коштів з ЄКР іншим управлінням Державного казначейства:

2.3.1. Управління фінансових ресурсів готує розпорядження за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.3.2. Розпорядження підписує начальник Управління фінансових ресурсів або його заступник (начальник Відділу внутрішніх казначейських операцій) та затверджує Голова Державного казначейства України або його заступник.

2.3.3. Управління фінансових ресурсів засобами електронного зв’язку доводить розпорядження до виконання управлінню Державного казначейства, за рахунок запозичення ЄКР якого здійснюється поновлення ЄКР іншому управлінню Державного казначейства, та надає копію розпорядження Управлінню платіжних систем та розрахунків.

2.3.4. Управління Державного казначейства, якому поновлено ЄКР, протягом 30 хвилин з часу поновлення ЄКР (але не пізніше 20:00) надає Управлінню фінансових ресурсів звіт за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.3.5. На підставі звіту управління Державного казначейства, якому поновлено ЄКР, Управління фінансових ресурсів готує розпорядження за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку на відображення заміни кредитора в бухгалтерському обліку Державного казначейства України.

2.3.6. Розпорядження за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку надається для виконання Управлінню платіжних систем та розрахунків.

2.4. Перерахування центральному апарату Державного казначейства України коштів, що перевищують встановлений ліміт ЄКР, реалізується таким чином:

2.4.1. Управління фінансових ресурсів готує розпорядження за формою.

2.4.2. Розпорядження підписує начальник Управління фінансових ресурсів або його заступник (начальник Відділу внутрішніх казначейських операцій) та затверджує Голова Державного казначейства України або його заступник.

2.4.3. Управління фінансових ресурсів засобами електронного зв’язку доводить розпорядження до виконання управлінням Державного казначейства та надає копію розпорядження Управлінню платіжних систем та розрахунків.

2.4.4. Кошти, отримані від управлінь Державного казначейства згідно з розпорядженням, Управління платіжних систем та розрахунків відображає в бухгалтерському обліку як зобов‘язання Державного казначейства України перед управліннями Державного казначейства.

2.5. Реалізація розпоряджень на перерахування коштів з рахунка Державного казначейства на рахунки територіальних органів Державного казначейства:

2.5.1. Управління фінансових ресурсів готує розпорядження на поновлення ЄКР управлінь Державного казначейства за рахунок доходів загального фонду Державного бюджету, належних до перерахування Державному казначейству України, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.5.2. Розпорядження підписує начальник Управління фінансових ресурсів або його заступник (начальник Відділу внутрішніх казначейських операцій) та затверджує Голова Державного казначейства України або його заступник.

2.5.3. Управління фінансових ресурсів доводить розпорядження до виконання управлінням Державного казначейства та надає копію розпорядження Управлінню консолідованої звітності з виконання бюджетів.

2.5.4. Розпорядження обов’язкове до виконання управлінням Державного казначейства в першочерговому порядку. Після його виконання в повному обсязі здійснюється перерахування на рахунок Державного казначейства України належних йому доходів загального фонду Державного бюджету.

2.5.5. Якщо вказана в розпорядженні сума більша за денні надходження, належні до перерахування Державному казначейству України, розпорядження виконується протягом декількох днів до повного виконання.

2.5.6. Управління Державного казначейства надає Управлінню фінансових ресурсів не пізніше 9:00 наступного робочого дня звіт про виконання розпорядження. Звіт надається до повного виконання розпорядження.

2.5.7. Управління фінансових ресурсів отримує звіти управлінь Державного казначейства та надає їх Управлінню платіжних систем та розрахунків для відображення в бухгалтерському обліку як зменшення зобов‘язань Державного казначейства України перед управліннями Державного казначейства та отримані кошти від управлінь Державного казначейства.

2.6. Реалізація пункту 1.2.4. цього Порядку:

2.6.1. Управління фінансових ресурсів готує розпорядження на перерахування коштів з рахунку Державного казначейства на рахунки управлінь Державного казначейства за формою згідно з додатком 25 до Порядку виконання Державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи.

2.6.2. Розпорядження підписує начальник Управління фінансових ресурсів або його заступник (начальник Відділу внутрішніх казначейських операцій) та затверджує Голова Державного казначейства України або його заступник.

2.6.3. Затверджений оригінал розпорядження на паперових та електронних носіях Управління фінансових ресурсів доводить до виконання Управлінню платіжних систем та розрахунків.

2.6.4. Розпорядження виконується Управлінням консолідованої звітності з виконання бюджетів протягом 10 хвилин з часу його отримання.

2.6.5. Кошти, перераховані відповідно до розпорядження, є підставою для зменшення в бухгалтерському обліку зобов’язань Державного казначейства України перед управлінням Державного казначейства.

2.7. Суми поновлення ЄКР по кожному управлінню Державного казначейства не можуть перевищувати сум зобов‘язань Державного казначейства перед цими управліннями. Контроль за дотриманням цієї вимоги здійснює Управління фінансових ресурсів та Управління платіжних систем та розрахунків.

2.8. Формат обміну інформацією щодо розпоряджень Державного казначейства України та звітів управлінь Державного казначейства про їх виконання визначається Управлінням фінансових ресурсів за погодженням з Управлінням інформаційних технологій.

2.9. При виконанні розпоряджень Державного казначейства України управліннями Державного казначейства в полі “призначення платежу” завжди вказується: “Розпорядження ДКУ від ___._______________.200 __ р. № ___”.

2.10. Копії усіх розпорядчих документів, які готуються на виконання цього Порядку Управлінням фінансових ресурсів, надаються Управлінню консолідованої звітності з виконання бюджетів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)