АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. VI Поточний контроль виконання роботи
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 9. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 10. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 11. Банку, якщо він занадто ухиляється від виконання рекомендацій.
 12. Бюджетные полномочия Федерального казначейства.

 

Річні звіти про виконання державного бюджету, які складаються органами Державного казначейства, поділяються на фінансові та статистичні.

Порядок складання та подання річних звітів регламентовано Інструкцією про порядок складання органами Державного казначейства річного фінансового звіту про виконання державного бюджету за 2001 рік та Інструкцією про порядок складання органами Державного казначейства річного статистичного звіту про виконання державного бюджету за 2001 рік, затвердженими наказом Державного казначейства України від 28.12.2001 р. № 228.

Річні фінансові та статистичні звіти про виконання державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Строки подання Державному казначейству України річних звітів про виконання державного бюджету встановлюються Міністерством фінансів України. Управління Державного казначейства встановлюють строки подання річних звітів своїм підвідомчим органам та установам, які вони обслуговують з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання Державному казначейству України. Відділення Державного казначейства встановлюють строки подання звітності бюджетними установами, організаціями та іншими одержувачами коштів, яким вони перераховують кошти та/або здійснюють оплату рахунків, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання фінансової звітності управлінням Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Річні звіти подаються до вищестоящого органу Державного казначейства у паперовому вигляді та електронною поштою у вигляді файлів із набором значень економічних показників. Зведені звітні дані органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним даним зведеної фінансової звітності міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів (установи та організації, які повністю переведено на казначейське виконання кошторисів).

При несвоєчасному поданні або неподанні розпорядниками бюджетних коштів фінансової та статистичної звітності, органи Державного казначейства можуть припинити бюджетні асигнування та/або здійснення оплати рахунків відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та п.2 постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2000р № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"

Річна фінансова звітність включає такі форми:

Форма №1 "Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України" (баланс) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма №2 "Звіт про результати виконання державного бюджету" включає три розділи:

Розділ І "Операційний доход" звіту складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ складається з наступних підрозділів: податки; збори, штрафи, пені та плата за ліцензії; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів і заповнюється на підставі даних аналітичного обліку доходів органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку доходів в розрізі доходів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Розділ II "Операційні витрати" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України в розрізі кодів функціональної класифікації видатків по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ включає наступні підрозділи: державне управління; судова влада; міжнародна діяльність; фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; національна оборона; правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави; освіта; охорона здоров'я; соціальний захист та соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; культура і мистецтво; засоби масової інформації; фізична культура і спорт; промисловість та енергетика; будівництво; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство; транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика; інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю; заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека; попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; поповнення державних запасів і резервів; обслуговування державного боргу; цільові фонди; видатки не віднесені до основних груп і заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення позичок, наданих з державного бюджету в 1998-2001 роках за рішенням Уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків.

Розділ III «Фінансування» заповнюється тільки на центральному рівні на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства в розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету, і включає два підрозділи: внутрішнє фінансування та зовнішнє фінансування.

Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів включає чотири розділи:

Розділ І "Операційна діяльність" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (у частині доходів) по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди.

Цей розділ складається з підрозділу "Операційні доходи", який включає: податки; збори, штрафи, пені та плата за ліцензії; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку доходів.

Підрозділ "Операційні видатки" включає: поточні видатки; кредитування з вирахуванням погашення і заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення позичок, наданих з державного бюджету в 1998-2001 роках за рішенням Уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідними КЕКВ.

Розділ II "Інвестиційна діяльність" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній і звітний періоди, на підставі бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Цей розділ складається з підрозділу "Інвестиційні доходи", де проставляються нульові показники.

Підрозділ "Інвестиційні видатки" складається в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету по розділу "Капітальні видатки", на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Розділ III "Нерозподілені видатки" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету за попередній та звітний періоди, на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Складається в розрізі видатків загального і спеціального фондів державного бюджету по розділу "Нерозподілені видатки", на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Розділ IV "Фінансова діяльність" складається в розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України (центральний рівень).

У пояснювальній записці наводяться основні фактори, що вплинули на виконання державного бюджету за доходами та видатками.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, тощо) можуть бути задоволені шляхом встановлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку Державного казначейства та можуть бути класифіковані як фінансова звітність.

Річна статистична звітність включає такі форми:

Форма №1 "Сальдовий баланс рахунків за 2001 рік" складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

До заповнення балансу проводиться звірки між даними синтетичного і аналітичного обліку на кінець року. Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Форма №2 "Звіт про виконання державного бюджету за 2001 рік" включає три підрозділи:

Розділ І "Доходи" складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи(загальний фонд)", №4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", №4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", №4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень", №4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" та №4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів" (спеціальний фонд).

Розділ III "Погашення кредитів, наданих з державного бюджету в минулі роки за рішенням Уряду" складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з державного бюджету в минулі роки роках за рішенням Уряду, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" та 1512 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма №2-валюта "Звіт про використання асигнувань державного бюджету з міжнародної діяльності України за 2001 рік" складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України") головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

Форма №4 "Звіт про депозитні суми за 2001 рік" складається органами Державного казначейства на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів за формою №4-3 "Звіт про депозитні суми".

Форма №7 "Звіт про бюджетну заборгованість за 2001 рік" містить 2 розділи:

Розділ І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників ";

Розділ II "Звіт про фінансові зобов'язання розпорядників коштів бюджету".

Звіт форми №7 складається у розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників коштів бюджету (форма №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи(загальний фонд), №7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та №8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ"), звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства. Звіт складається окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Відповідно до розпорядження Державного казначейства України від 23.03.2001р. № 23 до форми звіту за спеціальним фондом не включаються дані по власних надходженнях розпорядників (спеціальні кошти, суми за дорученнями, інші власні кошти) та субвенціях, одержаних розпорядниками коштів з бюджетів інших рівнів.

Інформація про надходження та використання коштів державних цільових фондів, які на входять до складу державного бюджету за 2001 рік складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку надходжень цих фондів (в частині надходжень). В частині видатків заповнюється Державним казначейством України на підставі поданих зведених квартальних звітів про виконання кошторисів відповідних фондів.

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету за 2001 рік складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету із виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.

Довідка про перераховані кошти державного бюджету транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 2001 рік складається базовими управліннями Державного казначейства окремо по загальному спеціальному фондах державного бюджету та по статті 76 Закону України " Про Державний бюджет України на 2001 рік". Зазначені довідки складаються на підставі даних бухгалтерського обліку в розрізі типів операцій(грошові кошти, тощо). Для забезпечення своєчасного складання Державним казначейством України річної звітності, зазначена довідка подається засобами електронного зв'язку в термін до 12.01.2002 року з обов'язковим підтвердженням у паперовій формі.

Довідка про звірку доходів державного та місцевих бюджетів між органами Державного казначейства, фінансовими органами та органами Державної податкової адміністрації за 2001 рік складається відділом розмежування та оперативно-аналітичного обліку доходів окремо по загальному та спеціальному фондах, на підставі даних обліку доходів у органах Державного казначейства та податкових органах. Державне казначейство України консолідує інформацію наведену в довідках управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та звіряє її з Державною податковою адміністрацією України.

Інформація про виконання захищених статей видатків державного бюджету України за 2001 рік складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету, які повинні бути звірені з даними Державного казначейства України.

Звіт про використання коштів з резервного фонду України за 2001 рік складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів відомчої та економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом функціональної класифікації 250101 "Резервний фонд Кабінету Міністрів України"

Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань за 2001 рік складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках за рахунком позабалансового обліку 9811 "Гарантії, що надані банкам" Плану рахунків, по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов'язань, в т. ч. у валюті кредиту.

Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства за 2001 рік підтверджує залишки коштів, на рахунках 257 групи, що склались на 1.01.2002 року на цих рахунках, та обов'язково додається до річного звіту про виконання державного бюджету.

У пояснювальній записці наводиться інформація окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету:

• дані про кількість розпорядників коштів бюджету, одержувачів та інших клієнтів; кількість відкритих реєстраційних, спеціальних реєстраційних та особових рахунків в органі державного казначейства;

• дані про наявність відмов у оплаті рахунків (кількість відмов та на яку суму) та причини відмов:

• дані про наявність випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування сум ЦЦВ та сплачених штрафних санкцій.

Потреби окремих користувачів (Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, тощо) можуть бути задоволені шляхом встановлення інших (спеціальних) звітів, які базуються на даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства та можуть бути класифіковані як статистична звітність.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)