АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види та класифікація бухгалтерських документів з касового виконання бюджетів

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Прийняття документів від заявників
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 10. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 11. Агальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
 12. Адресування документів

Бухгалтерські документи з касового виконання державного та місцевих бюджетів класифікують за такими ознаками (див. також рис. 6.2.3):

― за місцем складання;

― за призначенням;

― за порядком складання;

― за способом оформлення операцій;

― за змістом.

 

Рис. 6.2.3. Первинні бухгалтерські документи

За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на внутрішні (оформлені в органах Державного казначейства) та зовнішні (отримані від розпорядників коштів, Міністерства фінансів, вищих або нижчих органів Державного казначейства).

За призначенням бухгалтерські документи поділяють на:

розпорядчі, які вміщують розпорядження на право здійснення операції (наприклад, розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку);

виконавчі (виправдальні), що підтверджують факт здійснення бюджетної операції (платіжне доручення, чек, вексель, виписка з рахунку, меморіальний ордер тощо);

бухгалтерського оформлення, що їх складають працівники бухгалтерії на підставі даних розпорядчих і виконавчих документів;

комбіновані, в яких поєднано ознаки розпорядчих, виконавчих документів і документів бухгалтерського оформлення (до таких документів належать, наприклад, меморіальний ордер, виписка банку про зарахування платежів тощо).

За порядком складання бухгалтерські документи поділяють на:

первинні, які складають у момент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення;

зведені, які складають на підставі даних згрупованих однорідних первинних документів.

За способом оформлення операцій бухгалтерські документи поділяють на:

одноразові, які заповнюють на одну операцію (до них належать, наприклад, чеки);

нагромаджувальні, в яких записують однорідні бюджетні операції за певний проміжок часу.

За змістом бухгалтерські документи поділяють на грошові та розрахункові.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)