АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок складання місячної звітності

Читайте также:
 1. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 2. II. Порядок аккредитации
 3. II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
 4. II. Порядок медицинского освидетельствования
 5. II. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе
 6. II. Порядок приема и увольнения
 7. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
 8. III . Порядок присвоения квалификационной категории
 9. III. Миропорядок
 10. III. Порядок вынесения медицинских заключений во ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)
 11. III. Сроки и порядок проведения Конкурса
 12. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

 

Місячна звітність про виконання державного бюджету у 2002 році органами Державного казначейства складається відповідно до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства місячної звітності про виконання державного бюджету у 2002 році, затвердженої наказом ДКУ від 31.01.2002р.№ 20.

Згідно з даною інструкцією, метою складання місячної звітності є отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання державного бюджету за відповідний звітний період. Звітність має бути обґрунтована обліковими та статистичними даними.

Місячна звітність органів казначейства включає такі основні форми:

Форма №1 мдб "Сальдовий баланс рахунків" (додаток 24) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-7 класу рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного і аналітичного обліку станом 1 числа місяця, наступного за звітним. Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Термін подання форми №1мдб — до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Форма №2мдб "Звіт про виконання державного бюджету" (додаток 25) включає два розділи:

Розділ І "Доходи" складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2мд "Звіт про виконання кошторису установи", № 4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", № 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", № 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

Цей розділ складається з наступних підрозділів:

"Видатки загального фонду бюджету" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених із даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою №2мд"3віт про виконання кошторису установи".

"Видатки спеціального фонду бюджету" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених із даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 4-1 мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", № 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", № 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

Термін подання звіту форми № 2мдб "Звіт про виконання державного бюджету" до Державного казначейства України — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

Форма № 2-валюта "Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні" складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України") головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

Термін подання звіту форми №2-валюта — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

Форма №7мдб "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток 26) передбачає 2 розділи:

Розділ І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників" складається органами Державного казначейства окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету;

Розділ II "Звіт про фінансові зобов'язання" розпорядників бюджетних коштів", складається тільки по загальному фонду державного бюджету.

Звіт форми №7мдб складається щомісячно, станом на перше число місяця, наступного за звітним, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів (форма №2мд "Звіт про виконання кошторису установи", №7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"), звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства.

Термін подання звіту форми №7мдб — до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з виділення негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів, наданих з державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки. Сума заборгованості за цими кредитами обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" та 1512 "Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Термін подання зазначеної форми — до 8 числа місяця, наступного за звітним

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету.

Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету, згідно із ст.21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік.

Термін подання зазначеної форми - до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України складається органами Державного казначейства тільки на центральному рівні на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету.

Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом програмної класифікації 3511030 "Резервний фонд Кабінету Міністрів України".

Термін подання зазначеної форми — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році складається органами Державного казначейства, як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми №2мдб. Зазначена Довідка складається за умови перерахування залишку, що склався на кінець року, в поточному році (ліквідовано бюджетну установу, як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника) у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.

Термін подання довідки — до 8 числа місяця, наступного за звітним.

У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Розпорядниками бюджетних коштів, які не переведені на казначейське обслуговування (СБУ, розвідка), подають до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України місячну звітність у тому ж обсязі і у ті ж терміни, що і інші розпорядники бюджетних коштів.

Весь пакет місячної звітності надається вищестоящому органу Державного казначейства на електронних носіях у повному обсязі та в паперовій формі за скороченою формою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)