АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оперативне управління ресурсами

Читайте также:
 1. ERP (Enterprise Resource Planning)- системы управления ресурсами предприятия.
 2. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 3. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 4. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
 5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их движения
 6. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Показатели движения рабочей силы.
 7. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их использования.
 8. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 9. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 10. Взаимосвязь теории человеческого капитала и управления человеческими ресурсами
 11. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 12. Відмінність сучасного менеджменту від традиційного управління

 

Найважливішим чинником стійкості будь-якої держави є міцна фінансова система, яка здатна швидко реагувати на зміни в економічному і соціальному середовищі, дає змогу оперативно ухвалювати рішення з питань реалізації і поточних, і довгострокових державних програм та сприяє подальшому розвитку національної економіки. Досягти цього можна лише за допомоги вмілого і виваженого управління економічними процесами.

В умовах швидкоплинних економічних змін i сталого дефіциту бюджету виникає необхідність ефективно управляти наявними фінансовими ресурсами, здійснювати поточні видатки державного бюджету в межах його доходів, нагромаджувати грошові ресурси для реалізації державних програм і погашення зобов`язань, мати змогу оперативно реагувати на зміни економічної ситуації, протистояти розпорошенню коштів на чисельних рахунках установ, міністерств, відомств, комерційних банків і, як наслідок, удосконалювати діючу систему виконання Державного бюджету України.

Тому основним завданням Держказначейства є оперативне управління грошовими потоками бюджету з метою підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів.

Від того, яким чином буде організовано роботу Державного казначейства, насамперед такі його функції, як управління ресурсами, залежатимуть і виконання бюджету, і макроекономічні процеси в державі.

Роль Держказначейства в бюджетному процесі взагалі й у виконанні бюджету зокрема на сьогодні набагато вища, порівняно з тими роками, коли діяльність Держказначейства тільки розпочиналась. Органи Державного казначейства України в цілому реалізували функцію казначейського обслуговування державного бюджету. Проте на сьогодні серед проблем, які потребують вирішення, є проблема, пов’язана з наявністю залишків на рахунках розпорядників коштів бюджету.

Проблема браку грошових коштів, яка виникає перед державою сьогодні, є результатом їх перерозподілу, замість загальноприйнятого у світі управління ресурсами, що забезпечує здійснення видатків у межах асигнувань, передбачених реальним бюджетом. Крім того, доки видатки не здійснюватимуть бюджетні установи на підставі прийнятих ними в межах бюджетних асигнувань зобов’язань, доти навіть найефективніші з програм будуть реалізовані не повною мірою. Всі ресурси держави повинні працювати максимально ефективно саме на державу, з дотриманням принципу наявності мінімально необхідної суми залишків коштів саме на рахунках Державного казначейства.

Відкриття єдиного казначейського рахунку в Національному банку України – це не просто акція, яка позбавила комерційні банки можливості користуватися вільними бюджетними ресурсами. Це виважений крок, який дає можливість використати переваги статусу учасника СЕП і поліпшити процес управління державними коштами. За наявності своєчасної і достовірної інформації про надходження до бюджету, здійснені видатки та наявні зобов’язання можна оперативно ухвалювати рішення щодо розміщення тимчасово вільних залишків або здійснення запозичень.

Одним із механізмів управління ресурсами, що застосовується багатьма казначействами різних країн, є злиття залишків коштів наприкінці дня на єдиному рахунку. Мета цієї дії полягає в залученні коштів для інвестування їх у відповідні інструменти на фінансовому ринку або у визначенні обсягів коштів, які необхідно залучити.

Однак на сьогодні зазначений механізм управління коштами державного бюджету поки що не працює. Питання управління бюджетними коштами слід вирішувати, ефективно поєднуючи інтереси фіскальної та монетарної політики держави.

Здійснення на фінансових ринках операцій з розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у Національному банку України та установах комерційних банків забезпечить додаткове джерело доходів, що дасть можливість зменшити навантаження на видаткову частину державного бюджету.

Враховуючи важливе значення бюджетного перерозподілу в державі, система управління в галузі бюджетування постійно модернізується, використовуючи вітчизняні надбання та напрацювання іноземних держав. На тлі загального зростання рівня державних видатків у нашій країні загострилася проблема недостатності бюджетних коштів, яка, своєю чергою, стала каталізатором якісних змін щодо пошуку та вибору оптимальних схем управління грошовими потоками. Останніми роками спостерігається тенденція до зниження загального обсягу фінансових ресурсів, які протікають через бюджетну систему. Так, у більшості розвинених країн світу завдяки бюджету перерозподіляється від 30 до 50 відсотків усього обсягу валового внутрішнього продукту країни. Економічне оновлення об'єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля впливу на ефективний розвиток країни, що прагне побудувати соціально-орієнтовану державну модель, яка, своєю чергою, має здійснити ефективний перерозподіл бюджетних коштів між центральним і місцевими рівнями.

Звичайно, акумуляція у бюджеті чималих грошових ресурсів створює можливість для забезпечення рівномірного розвитку економіки в цілому на всій території держави. Бюджетні кошти у сукупності з іншими джерелами фінансових ресурсів є підґрунтям для здійснення соціальних перетворень. Окрім того, бюджет має нівелювати соціальні наслідки розшарування громадян за їхнім матеріальним станом, спричинене переходом до ринкових умов господарювання. За цих умов особливого значення набуває здійснення контролю за кругообігом бюджетних коштів для досягнення економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами. Нова фінансова структура, стрижнем якої стало Державне казначейство України, на яке покладено завдання касового виконання державного бюджету, спонукала запровадити сучасні підходи до управління бюджетними коштами задля концентрації ресурсів у руках Уряду.

Однак досягти збалансованості бюджету ще не означає повністю збалансувати всі грошові ресурси чи найбільш ефективно їх використовувати у фінансовому обігу. Мета фінансового управління – оптимізація розподілу і використання доходів, а в кінцевому підсумку – підвищення ефективності діяльності кожної бюджетної установи.

За дотепер діючою схемою, здійснення видатків, процес проведення платежів розтягується на два-три тижні. І це за умови, що розпорядник коштів не нагромаджує їх на своїх реєстраційних рахунках, а одразу здійснює необхідні видатки. На рахунках органів Державного казначейства України є досить великі постійні залишки коштів.

Вкажемо основні причини утворення значних залишків бюджетних коштів, а саме:

Ø грошові кошти залишаються на рахунках, доки здійснюється їх розподіл між головними розпорядниками, між розпорядниками коштів нижчого рівня, одержувачами коштів;

Ø грошові кошти залишаються на реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів в очікуванні розподілу, надходження платіжних доручень і підтвердних документів;

Ø кошти спеціального фонду розпорядників коштів нагромаджуються на спеціальних реєстраційних рахунках для здійснення платежів наступних періодів.

Державне казначейство може безпосередньо оперувати лише залишками коштів на рахунках, відкритих на рівні центрального апарату. Залишки коштів на рахунках обласних управлінь практично недоступні для управління коштами і можуть бути задіяні лише після того, як будуть перераховані на рахунки, відкриті на рівні центрального апарату.

В умовах незначних дохідних джерел і нерівномірності надходження коштів до державного бюджету такий стан справ негативно позначається на виділенні асигнувань на здійснення видатків на соціальні виплати і є неприпустимим.

Це не відповідає нагальним потребам держави і призводить до того, що за умови постійної нестачі грошових коштів для здійснення видатків державного бюджету значні кошти, наявні в залишках на рахунках, практично вилучено з грошового обігу і не використовуються тривалий час. Одним з основних завдань Державного казначейства є забезпечення урядової політики управління бюджетними коштами, яка повинна бути спрямована на створення такої оптимальної системи оперативного управління державними фінансами, яка забезпечить своєчасні розрахунки за зобов’язаннями держави і сприятиме вирішенню проблеми незбалансованості в часі надходжень і видатків державного бюджету.

Враховуючи об’єктивні обставини на етапі становлення Державного казначейства, поступовість охоплення казначейським виконанням бюджетних видатків, розвивалася і функція управління коштами.

Так, на центральному рівні операції з управління коштами почали проводитися ще 1998 року, коли на поточні видатки спрямовувалися цільові кошти, які тривалий час не використовувалися, з наступним їх відновленням. Тоді ж було започатковано складання ресурсного балансу та його щоденне корегування. Відсутність на рівні управлінь Державного казначейства фізично єдиного казначейського рахунку не давала можливості збільшувати кількість операцій, пов’язаних з управлінням коштами. Цикл проходження коштів через систему багатьох рахунків не давав можливості оперативно ними маневрувати, інформація була розпорошена по численних банках, і оперативна база була практично відсутня.

Передумови для докладнішого аналізу схем проходження ресурсів було створено запровадженням обслуговування доходів державного бюджету управліннями Держказначейства. Це дало можливість започаткувати найпростіші операції з управління коштами. Управління коштами загального фонду державного бюджету розпочалося з так званих «безгрошових реєстрів». У подальшому було реалізовано набагато ширший інструментарій управління коштами. Зокрема з’явилася можливість уникнення зустрічних грошових потоків шляхом спрямування доходів, належних до перерахування на центральний рівень, на погашення зобов’язань Державного казначейства України перед територіальними управліннями.

Запровадження фізично єдиного рахунку на рівні обласних управлінь Державного казначейства створило передумови для запровадження процедур з управління наявними грошовими коштами.

З 20 липня 2001 року Державним казначейством започатковано управління наявними грошовими коштами, в основі якого лежать кілька принципів:

а) доступність для центрального апарату Державного казначейства ресурсів, які обліковуються на 28 кореспондентських рахунках обласних управлінь Державного казначейства;

б) можливість вільного перерозподілу ресурсів між усіма 28 кореспондентськими рахунками управлінь Державного казначейства в межах ЄКР державного бюджету;

в) можливість уникнення зустрічних грошових потоків між доходами державного бюджету, які акумулюються на відповідній території, та видатками розпорядниками бюджетних коштів, що здійснюються на цій же території;

г) можливість тимчасового залучення для здійснення видатків загального фонду державного бюджету всіх наявних (і бюджетних, і небюджетних) ресурсів, які обліковуються на кореспондентських рахунках управлінь Державного казначейства (наприклад, кошти суб’єктів господарювання, фондів, які обслуговуються Держказначейством);

д) виділення асигнувань розпорядниками бюджетних коштів обласного рівня розпорядникам бюджетних коштів районного рівня на підставі інформації про прийняті зобов’язання.

На центральному рівні Державного казначейства здійснюється на регулярній основі складання місячних касових прогнозів із щоденним їх оновленням залежно від стану виконання дохідної частини державного бюджету та динаміки ресурсів на ЄКР. З урахуванням цього здійснюється управління наявними ресурсами в системі Державного казначейства. Можна стверджувати, що, незалежно від моделі доступу до системи електронних платежів Національного банку України та організації ЄКР, Держказначейство запровадило механізми управління коштами в межах системи Держказначейства.

Урядова політика управління бюджетними коштами повинна бути спрямована на створення такої оптимальної системи оперативного управління державними фінансами, яка б забезпечувала своєчасні розрахунки за зобов’язаннями держави і сприяла вирішенню проблеми незбалансованості ресурсної і видаткової частин державного бюджету в часі та оперативному вирішенню питання щодо покриття касових розривів, які виникають упродовж бюджетного року.

Для ефективнішого управління грошовими потоками сьогодні проводиться робота з удосконалення казначейської системи виконання бюджету, яка спрямована на ліквідацію зайвих ланок у проходженні бюджетних коштів шляхом надання управлінням Державного казначейства права здійснення видатків на соціальні виплати за рахунок поточних надходжень у адміністративно-територіальних одиницях області.

Зазначені заходи сприятимуть уникненню невиправданих грошових потоків, дадуть змогу значно підвищити відповідальність розпорядників коштів за їх витрачання та створять умови для оптимізації й ефективного використання та обігу бюджетних коштів.

Під час здійснення видатків державного бюджету виникла необхідність розмежувати процеси управління бюджетними асигнуваннями та грошовими потоками, що певною мірою реалізована Державним казначейством.

У щоденному режимі Управління фінансових ресурсів Державного казначейства України проводить моніторинг ресурсів, наявних на рахунках територіальних управлінь, та готує розрахунок на здійснення видатків шляхом проведення внутрішніх казначейських операцій.

 

Тема 7. 1. Понятие платежных систем

 

Неотъемлемым специализированным элементом практически всех экономических операций, который касается передачи денежной стоимости в обмен на товар, услугу или финансовый актив, есть платежные системы. Платежную систему можно представить в виде системы механизмов, которые служат для перевода денежных средств между субъектами ведения хозяйства, для расчета за платежными обязательствами, которые возникают между ними. Таким образом, платежная система -це набор платежных инструментов, банковских процедур и, как правило, межбанковских систем перевода средств, сочетание которых обеспечивает денежное обращение вместе с институционными и организационными правилами и процедурами, которые регламентируют использование этих инструментов и механизмов.

В большинстве развитых стран платежная система состоит из нескольких самостоятельных систем, каждая из которых удовлетворяет требования отдельной платежной сферы. Такие системы можно классифицировать за разными характеристиками и признаками. Исходя из того, какую роль играют платежные системы в соответствии с характером осуществляемых платежей, различают:

· системы межбанковских расчетов, которые предназначены для осуществления платежных трансакций между банками, обусловленных выполнением платежей их клиентов или собственных обязательств одного банка перед другим. Для них необходимой стадией является транспортировка документа между банком плательщика и банком получателя с помощью одной из систем электронных межбанковских расчетов. Чаще всего - это СЕН, но возможны варианты двусторонних корреспондентских отношений между банками "А" и "В", международных платежных систем и тому подобное. Характерным для этих расчетов является отображение их на корреспондентских счетах банков - участников расчетов. Источником поступления межбанковских платежных документов у СЕН может быть как ОДБ банка, так и расчетный центр ВПС;

· внутрибанковские платежные системы создаются, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия относительно прохождения платежей между учреждениями, которые принадлежат к одной группе. При этом расчеты выполняются через систему корреспондентских счетов в центральном учреждении, которое выступает как банк банков соответствующей структуры. Внутри структуры может также создаваться единственный центр для выполнения клиринга и расчетов;

· системы "клиент-банк" используются банками, которые предлагают платежные услуги свої'м клиентам на базе современных технологий. В условиях конкуренции банки вынуждены разрабатывать специальные деловые и рыночные стратегии использования платежных услуг, решая, в состоянии ли они конкурировать в ограниченном секторе рынка платежных услуг и предлагать клиентам более широкий их набор. Одной из первых в этом плане была американская система телефонной оплаты счетов, которая однако, не получила распространения через инертность потребителей, которые не желают изменять существующие формы расчетов. В настоящее время все большее распространение получает банковское обслуживание дома, или "домашний банк"- комплекс услуг относительно предоставления клиентам банков финансовой информации, а также осуществления по их инициативе разных банковских трансакций, с передаванием информации телефонными каналами или через двустороннюю систему кабельной телевизионной связи;

· системы массовых платежей широко используются в развитых державах мира. Невзирая на то, что традиционные безналичные платежные инструменты (чеки, платежные поручения и тому подобное) достаточно распространены, в последнее время все шире внедряется система массовых (потребительских) платежей с использованием пластиковых карточек. В этих системах задействованы кредитные карточки, дебетные карточки, "электронные бумажники", а также карточки, для получения денег из банковских автоматов.

Платежная система Украины состоит из таких компонентов:

· системы электронных межбанковских расчетов Национального банка Украины;

· систем автоматизации работы банков (так называемые программные комплексы "Операционный день банка". Это программное обеспечение, которое обслуживает текущую внутрибанковскую деятельность (бухгалтерский учет, обслуживание счетов клиентов, и тому подобное));

· внутрибанковских платежных систем – программно технического комплекса с собственными средствами защиты информации, которая эксплуатируется коммерческим банком или объединением банков и осуществляет расчеты между учреждениями этого банка (объединение) и, возможно, другими банковскими учреждениями вне пределов СЕН;

· систем "клиент-банк" для расчетов между клиентом банка и банком в электронной форме, что позволило практически избежать задержки платежей на межбанковском уровне.

Перспективным является также использование таких компонентов системы электронного перевода финансовых услуг, как:

· система массовых платежей с использованием пластиковых карточек;

· система обращения ценных бумаг на первичном и вторичном рынках.

Необходимыми элементами эффективно функционирующих платежных систем является:

· нормативно правовая база, которая регулирует платежные отношения, должна создавать благоприятные условия для обеспечения потребностей нормального функционирования платежной системы;

· бухгалтерская и технологическая модель является основным операционным механизмом осуществления платежей, которое основывается на принципах бухгалтерского учета и отчетности, включает платежные инструменты и механизмы перевода средств;

· технологическая инфраструктура является основой жизнеспособности платежной системы. Она включает, в частности, программные и технические средства обработки и передачи данные, обслуживающий персонал и тому подобное;

· защита информации как совокупность программно технических, нормативно правовых, административно организационных средств.

Составные элементы платежной системы приведены на рис. 5.1.

 

 

Современными платежными системами, по большей части, руководит банковский сектор. Платежные системы выполняют функцию передачи потоку информации, который содержит детали платежа, и непосредственно переводу денежных средств. В платежной операции можно выделить такие основные элементы:

· обязательство, которое необходимо выполнить;

· сторону, которая осуществляет платеж (плательщика);

· сторону, которая получает платеж (получателя);

· инструмент платежа;

· одного или несколько финансовых посредников (как правило, это банки), которые переводят средства, списывая необходимую сумму из счета плательщика и зараховуючи ее на счет получателя.

При осуществлении платежей используют разные платежные инструменты: наличность, карточки, платежные поручения, векселя и тому подобное. Следовательно, платежный инструмент характеризуется:

· своей формой (традиционно распространены в прошлом бумажные за формой платежные инструменты уступают место пластиковым карточкам или электронным сообщениям);

· средствами защиты и подтверждения подлинности (вместо традиционной подписи все шире применяют персональные идентификационные номера, пароли или электронные подписи);

· кредитовым или дебетовым характером действия. При кредитовом переводе плательщик передает своему банку распоряжения продебетувати его счет и перечислить средства на счет получателя платежа после чего средства засчитываются на счет получателя. При дебетовом переводе получатель платежа отдает банку плательщика (на основании полномочий, предоставленных ему плательщиком) распоряжения на списание средств из счета плательщика, перевод этих средств получателю платежа и их зачисления на счет последний.

Эффективная платежная система, которая предусматривает определенные права и обязанности пользователя, должна уменьшить финансовый риск. В идеале правила функционирования платежной системы следует заключить таким образом, чтобы они побуждали участников этой системы возводить риск к минимуму. Хотя в определенный момент может возникнуть конфликт между расходами на внедрение этих правил и ожидаемыми потерями от риска.

Существует несколько подходов к решению проблемы ограничения финансового риска. Наиболее распространенными в платежных системах развитых стран является два подхода:

1. первый – направленный на ограничение объема расчетов;

2. второй – на обеспечение надежности расчета.

Кроме этих два подходов, которые непосредственно направлены на управление масштабами риска, существует также возможность регуляции вероятности наступления риска с помощью предварительного отбора участников системы. При этом можно выходить не только из критериев финансовой позиции участников. Но и из их технических и операционных возможностей и объема их расчетных платежей. Еще одна альтернатива, которая может повлиять на организацию системы, связана с возможностью надзора за платежным поведением участников, чье критическое финансовое состояние известно. Таким образом, политика управления рисками в отдельной платежной системе тесно связана с общей политикой банковского присмотра.

Сущность внутренней платежной системы Государственного казначейства

 

С целью создания условий для более эффективного управления средствами государственного бюджета путем консолидации счетов органов Государственного казначейства в Национальном банке Кабинетом Министров Украины и Национальным банком утверждено постановление от 15 сентября 1999 года № 1721 "О создании внутренней платежной системы Государственного казначейства". В соответствии с этим постановлением Государственное казначейство должно сосредоточить все средства Государственного бюджета на своем единственном счете, который даст возможность более эффективно использовать эти средства и управлять ими.

Платежная система выполнения государственного бюджета является частью национальной платежной системы, в которой государство выполняет функции получателя и отправителя платежей государственного бюджета.

Под платежами государственного бюджета следует понимать перевод средств от государства к внешнему получателю и наоборот – от внешнего получателя к государству. То есть платеж состоит из двух составляющих: поступлений и выплат. Если перевод средств осуществляется между несколькими государственными ведомствами, то такие платежи считаются внутренними в системе органов Держказначейства.

Действующая платежная система выполнения Государственного бюджета Украины регулируется Национальным банком Украины, Министерством финансов, Государственным казначейством Украины, в соответствии с положенными на эти органы функциями.

Платежная система выполнения бюджета включает три элемента:

1. Система норм, которые устанавливают правила прохождения платежей.

2. Техническое обеспечение осуществления платежей.

3. Механизм взаимоотношений пользователей средств с казначейской системой.

В соответствии со статьей 48 Бюджетного кодексу в Украине применяется казначейская форма обслуживания Государственного бюджета Украины, которая предусматривает осуществление Государственным казначейством Украины:

1) операций со средствами государственного бюджета;

2) расчетно-кассового обслуживания распорядителей бюджетных средств;

3) контролю бюджетных полномочий при зачислении поступлений, принятии обязательств и проведении платежей;

4) бухгалтерского учета и составления отчетности о выполнении государственного бюджета.

Казначейское выполнение государственного бюджета за доходами и расходами включает: учет поступления платежей; регуляция объемов и сроков принятия бюджетных обязательств; разрешение на право осуществления расходов в пределах утвержденных ассигнований; проведение платежей распорядителей бюджетных средств.

Однако понятие казначейская система выполнения бюджета намного шире, чем сугубо техническое понятие казначейское обслуживание бюджетов, предусмотренное Бюджетным кодексом Украины, а перечень функций, приведенный в Кодексе, достаточно неполный.

Самая главная характеристика казначейской системы выполнения бюджета и ее отличие от банковской системы заключается в том, что казначейство концентрирует в единственной системе два потока денежных средств, которые возникают в процессе выполнения бюджета, – доходный и расходный – на единственном казначейском счете. Кроме того, казначейская система предусматривает осуществление функций контроля за целевым направлением средств государственного бюджета и управления имеющимися средствами, которые консолидируются на единственном казначейском счете.

То есть создание казначейской системы основывается на:

а) создании определенного органа управления, который централизован осуществляет прорабатывание платежей, ведет бухгалтерский учет соответствующего бюджета, составляет финансовую отчетность о выполнении бюджета;

б) консолидации финансовых ресурсов на единственном казначейском счете в учреждениях Национального банка Украины;

в) внедрении наиболее совершенных технологий и контрольных функций во время осуществления платежей в ходе выполнения бюджета;

г) внедрении процедур управления наличными средствами бюджета.

В розгорненішому виде казначейское выполнение бюджета – это процесс, который предусматривает соблюдение соответствующих требований, основными из которых является:

1) открытие счетов из выполнения бюджета в системе органов Государственного казначейства на единственном казначейском счете;

2) проведение процедур предыдущего и текущего контроля во время осуществления расходов;

3) осуществление расходов, определенных Законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий бюджетный год, в пределах реальных поступлений и в сроки, которые дают возможность выполнить соответствующую бюджетную программу и погасить государственный долг.

Реализация этих требований является залогом осуществления казначейского обслуживания бюджетов согласно требованиям, установленным законодательством.

Главное назначение казначейской системы – способствовать оптимальному управлению доходами и расходами бюджета. Следует отметить, что это задание охватывает большой спектр функций.

Во-первых, казначейство выполняет в государстве функцию «главного бухгалтера». Оно готовит финансовые отчеты и действует как согласован механизм, который концентрирует бюджетные средства в единственной системе счетов подчиненных структур и создает единственную информационную базу из выполнения бюджета. Информация, которую предоставляет казначейство Правительству, дает возможность оценить эффективность работы органов государственного управления и получить более прозрачное представление об экономических последствиях бюджетной политики, провадженої Правительством государства.

Во-вторых, осуществляя контроль за всеми операциями, связанными с поступлениями и расходами, казначейство исполняет также роль «кассира» государства.

Владея информацией, когда и какие расходы будут осуществляться бюджетные учреждения, казначейство, оперативно управляя свободными остатками средств, может вносить предложения относительно уменьшения привлечения объемов краткосрочных заимствований, погашения внутрикассовых разрывов, которое будет способствовать экономии бюджетных средств, которые направляются на погашение государственного долга и на расходы, связанные с его обслуживанием.

Для реализации функции эффективного управления государственными доходами и расходами система Государственного казначейства предусматривает внедрение и обеспечение функционирования определенных казначейских принципов.

Опираясь на многолетний мировой и отечественный опыт функционирования казначейства, можно утверждать, что казначейская система выполнения бюджета приобрела своеобразные базовые принципы:

1) Принцип единства кассы и единства требований к бухгалтерскому учету и составлению отчетности. На примере Украины принцип единства кассы и единственных требований к бухгалтерскому учету и составлению отчетности логично выплывает из определяющей нормы бюджетного права о единстве (целостность) бюджетной системы. В свою очередь, эта норма обеспечивается, согласно Бюджетному кодексу Украины, «единственной правовой базе, единственной денежной системе, единственной регуляции бюджетных отношений, единственной бюджетной классификации, единству порядка выполнения бюджетов и ведения бухгалтерского учета и отчетности».

2) Принцип осуществления платежа из расходов путем погашения финансовых обязательств распорядителей бюджетных средств казначеями, другими словами, принцип сбалансированности, согласно которому полномочия на осуществление расходов бюджета должны отвечать объему поступлений в бюджет. В частности лицо, которое принимает обязательство за расходами, и лицо, которое их оплачивает, не повинны совпадать.

3) Принцип полноты включения в учет и отчетность всех операций, связанных с поступлениями и осуществлением расходов бюджета.

4) Принцип целевого направления бюджетных средств. Бюджетные средства направляются казначейством только на цели, определенные бюджетными назначениями. Такой подход дает возможность установить ответственных и за целевое направление, и за целевое использование бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса и степень ответственности каждого участника бюджетного процесса.

5) И наконец, принцип ответственности участников бюджетного процесса. Бюджетным кодексом Украины внедряется понятие бюджетного правонарушения и устанавливается ответственность за него. Этот принцип достаточно актуален для работы в Государственном казначействе, поскольку работа в органах казначейства предусматривает значительную меру ответственности за выполненную работу в сочетании с высоким профессиональным уровнем и осведомленностью по вопросам и финансового дела, и банковских процедур и технологий.

В узком понимании срок « кассовое выполнение бюджета» предусматривает констатацию факта осуществления запланированных поступлений и расходов в соответствии с утвержденными планами. В широком понимании этот процесс выходит за рамки сугубо технических операций и составляет сложную систему финансовых отношений, связанных с формированием, обеспечением, распределением и использованием, централизовано собранных средств и на государственном уровне, и в пределах отдельных областей и териториально-адміністативних единиц, что нуждается в подробном анализе его составляющих частей, в первую очередь бюджету за доходами и расходами.

Особенно нужно отметить деятельность Государственного казначейства относительно соблюдения финансовой дисциплины, что, безусловно, имеет значительное влияние на состояние государственных финансов. Рассмотрим конкретный аспект – отказ распорядителям бюджетных средств разных уровней в оплате счетов. Да, за січень–липень в 2003 году работники органов Государственного казначейства Украины, зарегистрировали 27 049 отказов на общую сумму 189 846 тыс. грн. Основными причинами отказов были:

Ø отсутствие утвержденных смет расходов и планов ассигнований;

Ø нехватка или недостаточность средств на соответствующих счетах бюджетных учреждений или организаций та/або бюджетных и сметных назначений, кроме установленных случаев;

Ø ограничение осуществления бюджетных расходов, которые устанавливаются действующими нормативно правовыми актами Украины;

Ø неподача необходимых підтвердних документов для оплаты счетов;

Ø несоблюдение или нарушение установленного порядка использования средств общего та/або специального фондов бюджета;

Ø отсутствие в казначейском учете принятых распорядителями бюджетных средств обязательств;

Ø неправильное оформление документов на оплату расходов та/або не подтверждено целевое направление средств;

Ø неподача распорядителями бюджетных средств финансовой отчетности о выполнении смет доходов и расходов и использования бюджетных средств.

Сравнительно с данными на 1 августа 2002 года (количество отказов – 21 719 на сумму 141 749 тыс. грн.), в 2003 году зарегистрировано 27 049 отказов на сумму 189 846 тыс. грн., которая свидетельствует о действенности текущего контроля органов Государственного казначейства Украины в процессе проведения платежей.

Экономическое содержание и назначение единого казначейского счета

 

Государственное казначейство Украины осуществляет платежи за расходами государственного бюджета через систему своих органов путем безналичного перечисления средств. С этой целью в органах Государственного казначейства открыто бюджетный счет, который называется "Единый казначейский счет".

Единый казначейский счет – это система бюджетных счетов органов государственного казначейства, что открытые в органах казначейства за соответствующими балансовыми счетами, на которые засчитываются налоги, собрания, другие обязательные платежи государственного и местных бюджетов и поступления из других источников, и из которых органами Государственного казначейства осуществляются платежи непосредственно в интересах субъектов хозяйственной деятельности, которые выполнили работы или предоставили услуги распорядителям бюджетных средств. Он должен объединить систему счетов, которые будут действовать в единственном режиме и через какие органы Государственного казначейства осуществляют операции за доходами и расходами бюджетов всех уровней в соответствии с утверждаемым ежегодно Законом Украины "О Государственном бюджете Украины".

С целью улучшения организации работы с банками относительно наличного обслуживания бюджетных средств, повышения надежности хранения и усиления контроля, за их движением Государственным казначейством Украины выдан приказ от 30.07.2001 г. № 134 "О наличном обслуживании коммерческими банками бюджетных учреждений и организаций". Согласно этому приказу главным распорядителям бюджетных средств приходится перечень банков, которые подписали на центральном уровне генеральные соглашения относительно обслуживания счетов, открытых на имя органов Государственного казначейства за балансовыми счетами № 2570 и № 2571 Плану счетов бухгалтерского учета коммерческих банков Украины. В соответствии с п.1 постановлением Кабинета Министров Украины от 1 марта в 2001 г. № 200 "Некоторые вопросы кассового выполнения Государственного бюджета Украины" к наличному обслуживанию бюджетных средств привлекаются открытое акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", Государственный экспортно-импортный банк, Акционерный коммерческий почтово-пенсионный банк "Аваль", Украинский акционерный промышленно инвестиционный банк "Проминвестбанк", Акционерный коммерческий банк "Правекс-банк", Акционерный коммерческий банк "Приватбанк".

Обращения о дополнении отмеченного перечня коммерческих банков рассматриваются коллегией Государственного казначейства лишь в течение декабря каждого года. Государственное казначейство Украины при заключении с банками соглашений на наличное обслуживание бюджетных средств руководствуется нормативными актами Национального банка Украины по вопросам организации расчетно-кассового обслуживания банками клиентов.

В соответствии с приказом каждый орган Государственного казначейства должен открыть на свое имя в определенном управлением Государственного казначейства банка один счет за балансовыми счетами № 2570 и № 2571 Плану счетов коммерческих банков Украины. Для этого каждый орган Государственного казначейства должен заключить с определенным банком соглашение на обслуживание вышеупомянутого счета, руководствуясь генеральным соглашением между Государственным казначейством Украины и уполномоченным банком. В то же время управления государственного казначейства определяют совместно с банками стандарты обмена информацией, предусматривают предоставление информации с помощью ПТК "Клиент Банка - Банк".

В настоящее время все бюджетные денежные поступления центрального правительства автоматически направляются на центральный счет за доходами, а платежи за расходами осуществляются через 28 корреспондентских счетов в Национальном банке Украины: один для центрального Казначейства и один для каждого из управлений. Эти счета находятся в единственной системе электронных платежей, а следовательно Держказначейство имеет к ним прямой доступ. При этом Держказначейство приняло взвешенное решение относительно сокращения функций районных отделений (то есть перевод их в статус безбалансовых филиалов управлений), что позволило сосредоточить выполнение сложных процессов на областном уровне. Отделения Государственного казначейства открывают счета на свое имя в Региональной расчетной палате управления ДКУ. В перспективе -впровадження Единственного казначейского счета на центральном уровне. Это открытие корреспондентского счета на центральном уровне путем технического слияния 28 счетов в объединенный казначейский единственный счет с субсчетами для каждой области, и с доступом к СЭП НБУ через расчетные палаты Нацбанка на областном и центральном уровнях. Управление этим счетом будет осуществляться центральным аппаратом Держказначейства.

Распорядители бюджетных средств и учреждения банков согласно приказу до 20 августа 2001 года должны закрыть счета, открытые на имя распорядителей за балансовыми счетами 257-ї группы Плана счетов бухгалтерского учета коммерческих банков Украины. Выдача наличности распорядителям бюджетных средств осуществляется на основании чеку лишь через счета, открытые на имя органов Государственного казначейства за балансовым счетом № 2570 Плану счетов коммерческих банков Украины.

Обслуживание бюджетных счетов осуществляется банками на безоплатной основе. Штрафные финансовые санкции за задержку перечисления доходов в бюджет не установлены. Однако в случае нарушения заключенных соглашений Государственное казначейство имеет право разорвать отношения с банком.

Ведение Единственного казначейского счета, на который засчитываются согласно новой бюджетной классификации все государственные доходы и из которого осуществляются все следующие расходы государственного бюджета, позволяет сосредоточить государственные средства в руках одного хозяина. Правительство будет иметь исчерпывающую информацию о состоянии государственных финансов в режиме реального времени и осуществлять контроль за соблюдением установленного размера дефицита государственного бюджета, то есть будет владеть финансовыми рычагами регуляции экономической ситуации.

Значительно сокращаются сроки поступления средств к их получателям. Расходы в пределах лимитов, установленных на соответствующий период каждому распорядителю средств, будут осуществляться в зависимости от сумм прогнозируемых поступлений в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующей территории. Таким способом реализуется механизм предыдущего контроля за расходованием государственных средств, при котором оплата расходов осуществляется непосредственно в интересах субъектов хозяйственной деятельности на основании первичных документов распорядителей бюджетных средств, которые подтверждают необходимость и целесообразность расходов.

При наличии Единственного казначейского счета контроль за движением бюджетных средств органы Государственного казначейства могут осуществлять непрерывно в режиме реального времени каждого дня, а при необходимости - несколько раз на день. Основные требования к ежедневному управлению средствами предусматривают не просто определение остатков бюджетных средств на ЕКР, но и сопоставление обнаруженных тенденций с прогнозами динамики денежных ресурсов и отслеживания причин значительных отклонений для проведения своевременной коррекции в планах заема денежных средств.

На Единственный казначейский счет засчитывается общая сумма поступлений в соответствии с бюджетной классификацией (налоги, собрания, все обязательные платежи и поступления, установленные законодательством Украины). Из него осуществляются платежи в интересах субъектов хозяйственной деятельности, которые выполнили работы или предоставили услуги распорядителям бюджетных средств.

Учитывая все преимущества консолидации денежных ресурсов на Единственный казначейский счет, поэтапной их интеграции в систему ЕКР подлежат:

· остатки кассовых средств от предыдущего года (предыдущих лет);

· налоговые и неналоговые поступления;

· официальные трансферты в национальной валюте;

· дивиденды, взносы, другие поступления, из государственных предприятий;

· прибыли финансовых учреждений, которые принадлежат государству;

· доходы от инвестиций, включая поступление процентных платежей от должников государства;

· поступление от продажи государственных активов, включая доходы от приватизации;

· возвращение ссуд должниками;

· ресурсы внебюджетных фондов, кроме тех, которые должны конкретные разрешения действовать вне рамок казначейства;

· потоки кассовых средств, полученные от операций заемы, и поступления, от возвращения средств из государственного кредитования.

Этот перечень финансовых ресурсов отображает практику консолидации денежных ресурсов на Единственный казначейский счет в развитых странах. Характерной особенностью таких стран является достижение практически полного единства в интересах универсальности охватывания денежных ресурсов органов управления в пределах Единственного казначейского счета.

Таким образом, внедрение Единственного казначейского счета позволяет сосредоточить государственные средства в руках одного юридического лица и обеспечить:

• совершенную базу данных по бюджетным показателям;

• ежедневное перечисление по назначению средств, которые поступают к государственному и местных бюджетов;

• распределение общегосударственных налогов, собраний и обязательных платежей, между государственным бюджетом и местными бюджетами;

• перечисление местным бюджетам надлежащих ї'м средств в соответствии с нормативами и результатами взаиморасчетов;

• соблюдение принципа целевого направления бюджетных средств через осуществление предыдущего контроля;

• предоставление информации органам законодательной власти относительно осуществленных на Единственном казначейском счете операций;

• оптимальные возможности для принятия представителями законодательной и исполнительной власти оперативных решений относительно использования остатков средств на Единственном казначейском счете;

• полную независимость государства от банковской системы по делу контроля и учета доходов и платежей.

Государственное казначейство организует, контролирует и обеспечивает работу Единственного казначейского счета через единственную информационно-вычислительную систему. Территориальные органы Государственного казначейства осуществляют предыдущий контроль за использованием имеющихся ресурсов Единственного казначейского счета в пределах лимитов, которые устанавливаются Государственным казначейством для каждого распорядителя средств на основании распределения, утвержденного соответствующим главным распорядителем.

Государственное казначейство из Единого казначейского счета перечисляет через систему своих органов в пределах смет бюджетных учреждений средства в объемах, определенных главными распорядителями или распорядителями средств II степени. При поступлении средств к органу Государственного казначейства за местонахождением распорядителя бюджетных средств зачисления осуществляются на соответствующие счета, которые являются составной частью Единого казначейского счета, что открываются согласно порядку, установленному нормативными актами.

Управление единым казначейским счетом (ЕКС)

 

С целью улучшения эффективности управления бюджетными средствами приказом Государственного казначейства Украины от 11.02.2002 г. № 23 утвержден Порядок управления единым казначейским счетом. Этот порядок предусматривает организацию работы в центральном аппарате Государственного казначейства Украины, установления лимита ЕКС, а также подкрепления ЕКР.

В соответствии с Порядком выполнения государственного бюджета за расходами при условии функционирования внутренней платежной системы Управления расходов государственного бюджета и Управления межбюджетных отношений формируют реестры и сводные реестры на выделение ассигнований. Сводный реестр составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр и его электронная копия передается Управлению консолидированной отчетности по выполнению бюджетов для отображения в учете обязательств Государственного казначейства перед управлениями, второй – Управлению финансовых ресурсов для принятия решений относительно подкрепления ЕКС управлений Государственного казначейства.

Электронные копии реестров на выделение бюджетных ассигнований Управления расходов государственного бюджета и Управления межбюджетных отношений в регламентированном режиме средствами телекоммуникационной связи доводят управлением Государственного казначейства.

Управление финансовых ресурсов готовит распоряжение на перечисление средств из ЕКС центральному аппарату Государственного казначейства Украины и его управлением и средствами электронной связи доводит его до выполнения управлением Государственного казначейства и предоставляет копию Управлению консолидированной отчетности по выполнению бюджетов.

Возобновление ЕКС одних управлений Государственного казначейства может осуществляться за счет заимствования ЕКС других управлений. При этом управление Государственного казначейства, которому обновлено ЕКС, в течение 30 минут со времени возобновления ЕКС (но не позже 20:00) предоставляет Управлению финансовых ресурсов отчет. На основании отчета Управление готовит распоряжение на отображение замены кредитора в бухгалтерском учете Государственного казначейства Украины, которое предоставляется для выполнения Управлению консолидированной отчетности по выполнению бюджетов.

Возобновление ЕКС управлений Государственного казначейства может осуществляться также за счет доходов общего фонда государственного бюджета, надлежащих к перечислению центральному аппарату ДКУ. В этом случае Управление финансовых ресурсов готовит распоряжение на возобновление ЕКС управлений Государственного казначейства за счет указанного фонда и доводит его до выполнения управлением Держказначейства, а копию предоставляет Управлению финансовой отчетности из выполнения бюджетов.

Распоряжение является обязательным к выполнению управлением Государственного казначейства в первоочередном порядке. После его выполнения в полном объеме осуществляется перечисление на счет Госказначейства надлежащих ему доходов общего фонда государственного бюджета. Если указанная в распоряжении сумма больше дневных поступлений, надлежащих к перечислению Государственному казначейству Украины, распоряжения, выполняется в течение нескольких дней до полного выполнения. Управление Держказначейства не позже 9:00 следующего рабочего дня предоставляет Управлению финансовых ресурсов отчет о выполнении распоряжения. Отчет предоставляется к полному выполнению распоряжения. Управление финансовых ресурсов подает отчеты к Управлению консолидированной отчетности по выполнению бюджетов для отображения в бухгалтерском учете как уменьшение обязательств Государственного казначейства Украины перед управлениями.

Сумы возобновления ЕКС по каждому управлению Государственного казначейства не могут превышать сум обязательств Держказначейства перед этими управлениями. Контроль за соблюдением этого требования осуществляет Управление финансовых ресурсов и Управление консолидированной отчетности по выполнению бюджетов.

Формат обмена информацией относительно распоряжений Государственного казначейства Украины и отчетов управлений об их выполнении определяется Управлением финансовых ресурсов по согласованию с Управлением информационных технологий.

Государственное казначейство Украины устанавливает лимит ЕКС управлениям Держказначейства с учетом их платежного календаря. Лимитная справка готовится Отделом внутренних казначейских операций.

Управление Государственного казначейства ежедневно в регламентированном режиме по завершению операционного дня перечисляют остатки средств, которые учитываются ими за балансовым счетом № 1111 и превышают установленный лимит ЕКС, на счета доходов государственного бюджета, которые открыты в органах Государственного казначейства.

В ежедневном режиме Отдел внутренних казначейских операций Управления финансовых ресурсов осуществляет мониторинг финансового состояния управлений Государственного казначейства и вносит предложения руководству Государственного казначейства Украины относительно сумм и источников подкрепления ЕКР.

Управление Государственного казначейства для своевременного подкрепления ЕКС ежедневно до 16:00 предоставляют электронной почтой Управлению финансовых ресурсов заявку-расчет за установленной формой о прогнозируемой потребности в средствах следующего рабочего дня. В случае возникновения рисков потери платежной возможности на протяжении дня управления Государственного казначейства посылают заявку о подкреплении ЕКС за установленной формой. Общая сумма заявки не может превышать сумму обязательств Государственного казначейства Украины перед соответствующим его управлением. Заявка действительна в течение одного рабочего дня.

Каждого 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Управление финансовых ресурсов посылает электронной почтой управлениям Государственного казначейства для сверки реестр кредиторской задолженности Государственного казначейства Украины перед ними по вышеприведенным операциям. Каждого 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, управления Государственного казначейства электронной почтой сообщают об установленных разногласиях Управление финансовых ресурсов и выясняют причины их возникновения.

Общая характеристика счетов, которые открываются в органах Государственного казначейства

 

Выполнение государственного бюджета осуществляется на основании отображения Государственным казначейством всех операций в системе открытых на имя органов Государственного казначейства счетов из поступления средств в Государственный бюджет Украины и их использования.

Счета, которые открываются в органах Государственного казначейства, в соответствии с порядком их функционирования и назначения средств разделяются на:

1. Бюджетные счета:

Ø бюджетные счета для зачисления поступлений (счета за поступлениями);

Ø бюджетные счета для осуществления расходов (счета распорядителей и получателей средств): сведено личные счеты; лицевые счета; регистрационные счета; специальные регистрационные счета; отдельные счета за другими средствами распорядителей.

2.Текущие счета – счета других клиентов (напр., субъектов ведения хозяйства, которые открывают счета в органах Государственного казначейства согласно нормативных документов).

Для зачисления бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств в органах Государственного казначейства открываются сводные лицевые счета.

Сводные лицевые счеты – счета, которые открываются в органах Государственного казначейства главным распорядителям бюджетных средств для зачисления выделенных ассигнований государственного бюджета без указания кодов бюджетной классификации расходов и последующего их зачисления на лицевые и регистрационные счета.

Лицевые счета – счета, которые открываются в органах Государственного казначейства распорядителям бюджетных средств (кроме распорядителей НИ степени) для зачисления средств, которые подлежат последующему распределению и перечислению конкретному распорядителю (получателю) средств бюджета.

Распорядители средств II степени для ассигнования средств нижчестоящим распорядителям бюджетных средств подают в органы казначейства распределение на перечисление средств из своих лицевых счетов на регистрационные счета распорядителей средств низшей (III) степени. Они играют важную роль в упорядочивании платежно-расчетных отношений в процессе кассового выполнения государственного бюджета и контроля за соблюдением и обеспечением государственной финансовой дисциплины.

Регистрационные счета – это счета, которые открываются в органах Государственного казначейства распорядителям и получателям средств государственного и местных бюджетов как составляющие Единственного казначейского счета для учета операций за средствами общего фонда соответствующего бюджета.

Специальные регистрационные счета – счета, которые открываются распорядителям средств государственного бюджета всех степеней и получателям средств для учета доходов и расходов, предусмотренных их сметами в части специального фонда.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)