АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. VI Поточний контроль виконання роботи
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 9. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 10. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 11. Банку, якщо він занадто ухиляється від виконання рекомендацій.
 12. Бюджету міста Чернівці за 2010-2012 роки

 

Квартальна звітність про виконання державного бюджету у 2002 році складається і подається органами Державного казначейства відповідно до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2002 році, затвердженої наказом Державного казначейства від 29.03.2002 року № 61.

Згідно з даною інструкцією метою складання квартальної звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень та отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання державного бюджету за відповідний звітний період.

Квартальна звітність включає такі форми:

Форма Ікдб "Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)" (додаток 27) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма №1к "Сальдовий баланс рахунків" (додаток 28) складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1-9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного і аналітичного обліку. Баланс складається щоквартально, станом на 1 число місяця, наступного за звітним кварталом.

Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

Форма №2кдб "Звіт про виконання державного бюджету" (додаток 29) включає три розділи:

Розділ І "Доходи" складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальних фондах державного бюджету з виділення негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.

Розділ II "Видатки" складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків державного бюджету та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", №4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", №4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", №4-Зкд"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

Розділ III "Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов'язання" складається тільки на центральному рівні. Цей розділ складається з підрозділів "Внутрішнє фінансування" та "Зовнішнє фінансування" в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

Форма №2-валюта "Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні" складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України) головних розпорядників коштів, що отримають бюджетні кошти в іноземній валюті.

Форма №3 кдб "Звіт про рух грошових коштів" (додаток ЗО) включає чотири розділи:

Розділ І "Операційна діяльність" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (в частині доходів) по загальному і спеціальну фондах державного бюджету.

Розділ II "Інвестиційна діяльність" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних бухгалтерського органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Розділ III "Нерозподілені видатки" складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.

Розділ IV "Фінансова діяльність" складається в розрізі боргових зобов'язань загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.

Форма №7кдб "Звіт про бюджетну заборгованість" передбачає 2 розділи:

Розділ І "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників" складається органами Державного казначейства окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Розділ II "Звіт про фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів", складається тільки по загальному фонду державного бюджету.

Звіт форми 7кдб складається щоквартально, станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів (форми №2кд "Звіт про виконання загально фонду кошторису установи", №7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та №8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"), звірених за окремими даними з обліком Державного казначейства

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальну фондах державного бюджету із виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства за коштами, що надійшли в рахунок повернення бюджетних коштів.

Довідка про погашення кредитів, наданих з державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки, складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з державного бюджету за рішенням Уряду в минулі роки, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" та 1512 "довгострокові кредити, надані з держаного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду державного бюджету за кодом програмної класифікації 3511030 "Резервний фонд".

Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному періоді, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань складається Державним казначейством України тільки на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках відкриття за рахунком позабалансового обліку 9811 "Гарантії, що надані банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов'язань, в т.ч. у валюті кредиту.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році складається органами Державного казначейства, як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми №2кдк. Зазначена довідка складається за умови перерахування у поточному році залишку, що склався на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів, (ліквідовано бюджетну установу, як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника, перераховано до місцевих бюджетів).

Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків фонду державного бюджету, згідно із ст.21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік".

Розшифровка надходжень по коду 24121000 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами" складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду державного бюджету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів держаного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Розшифровка надходжень по коду 24122000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду державного бюджету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків.

Пояснювальна записка подається органами Державного казначейства в разі необхідності надані роз'яснення проблемних питань, що виникли в ході складання форм звітів, передбачених даною інструкцією. У пояснювальній записці надаються обґрунтовані пояснення за всіма відхиленнями від затверджених показників за доходами і видатками з викладенням причин цих відхилень.

Квартальні звіти про виконання державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Термін подання форм квартальної звітності — до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Дані квартальної звітності органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.

Весь пакет квартальної звітності надається вищестоящому органу Державного казначейства на електронних носіях та в паперовій формі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)