АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оформлення змін, що виникають у процесі виконання державного бюджету

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 12. VIІ Поточний контроль виконання роботи

У процесі виконання державного бюджету виникають зміни, внесені Міністерством фінансів України в установленому порядку протягом поточного року, а також зміни, внесені в кошториси підвідомчих установ головними розпорядниками коштів у межах наданих їм прав. Ці зміни підлягають обліку в органах Державного казначейства.

Міністерство фінансів України повідомляє Державне казначейство відповідною довідкою про зміни річного розпису призначень бюджету та довідкою про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету. При чому зміни можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників.

Державне казначейство України здійснює реєстрацію довідок і щоденно формує базу даних уточненого розпису призначень державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням отриманих довідок. Копії довідок протягом одного робочого дня з моменту реєстрації надсилаються головному розпоряднику, що є підставою для внесення змін до кошторисів та планів асигнувань установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів після отримання довідок, але не пізніше ніж за 10 днів до закінчення звітного місяця подають до Державного казначейства України реєстр змін зведеного кошторису видатків та реєстр змін помісячних планів асигнувань загального фонду бюджету у територіальному розрізі.

Подані реєстри змін перевіряються Державним казначейством на відповідність даним бухгалтерського обліку виконання державного бюджету, групуються за територіями та відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Після цього складається повідомлення про зміни річного розпису призначень державного бюджету та повідомлення про зміни в помісячному розписі асигнувань державного бюджету (додаток 7). Повідомлення складається у двох примірниках: оригінал повідомлення надсилається відповідному управління на паперових носіях, а підтвердження - на електронних носіях наступного дня після подання реєстру змін головним розпорядником, копія - залишається у Державному казначействі України. Про зміни в розписі видатків управління повідомляють відділення Державного казначейства в порядку, аналогічному тому, який встановлений для Державного казначейства.

Внесення змін до територіального розпису на рівні управлінь та відділень Державного казначейства проводиться відповідно до порядку, визначеному для Державного казначейства.

Внесення змін до розпису за спеціальним фондом має певні особливості:

· протягом кварталу розпорядники вносять зміни до кошторису доходів і видатків спеціального фонду за власними надходженнями установ на підставі довідки змін до кошторису, затвердженої керівником установи, що затвердила кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом. Органи Державного казначейства ведуть окремий облік таких змін на підставі даних довідок щодо внесення змін до кошторису спеціального фонду за власними надходженнями установ та організацій;

· головні розпорядники до 15 числа наступного після закінчення кварталу місяця (у кінці року - не пізніше 15 грудня) проводять звірку зведених показників довідок про внесення змін до кошторису доходів і видатків спеціального фонду за власними надходженнями із звітними даними Державного казначейства України та подають відповідним управлінням Міністерства фінансів України матеріали з належним обґрунтуванням про необхідність внесення змін до розпису за спеціальним фондом або проводять перерозподіл показників зведених кошторисів у межах наданих їм прав без внесення змін до розпису. При цьому перезатвердження кошторисів не здійснюється.

 

6.5.4. Облік та консолідація інформації за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів

 

Органи Державного казначейства відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів щодо порядку взаємодії структурних підрозділів приймають від розпорядників коштів та одержувачів, які в них обслуговуються, реєстри зобов'язань у межах залишків на відповідних бухгалтерських рахунках "Асигнування на взяття зобов'язань", а реєстри фінансових зобов'язань - у межах залишків невиконаних зобов'язань. На відповідних бухгалтерських рахунках обліковуються зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів коштів бюджету, ведуться картки їх обліку.

Відділення Державного казначейства узагальнюють інформацію про наявність неоплачених фінансових зобов'язань і подають її за встановленими формами та термінами територіальному управлінню.

Територіальні управління Державного казначейства узагальнюють отриману від відділень інформацію, формують зведену інформацію за територією і подають її у встановлені терміни Державному казначейству України.

Державне казначейство з метою ефективного управління коштами державного бюджету консолідує інформацію, одержану від територіальних органів, щодо наявності неоплачених фінансових зобов'язань для прийняття відповідних рішень про виділення асигнувань головним розпорядникам коштів.

6.6.1. Порядок перерахування коштів

Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства включає організацію роботи зі здійснення видатків:

1. у Державному казначействі України;

2. у територіальних органах Державного казначейства.

Державне казначейство України здійснює фінансування видатків державного бюджету шляхом переказу коштів територіальним управлінням.

Організація роботи зі здійснення видатків у Державному казначействі побудована за такою схемою:

На підставі ресурсного балансу на відповідний період, бюджетних призначень та з урахуванням неоплачених фінансових зобов'язань складаються пропозиції про виділення асигнувань із загального фонду державного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів. Державне казначейство України згідно пропозицій головних розпорядників коштів готує розпорядження про виділення бюджетних асигнувань.

Виділені бюджетні асигнування зараховуються на зведені особові та/або особові рахунки головних розпорядників коштів. Головні розпорядники коштів подають Державному казначейству України розподіли виділених бюджетних асигнувань за територіями у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів за формою, наведеною у додатку 8. Державне казначейство України реєструє розподіли виділених бюджетних асигнувань у журналі реєстрації.

Перевірені розподіли групуються Державним казначейством України за територіями і складаються реєстри на виділення бюджетних асигнувань, які передаються територіальним управлінням Держказначейства. На підставі реєстрів складається зведений реєстр у розрізі управлінь Державного казначейства.

На підставі інформації територіальних управлінь про залишки коштів на рахунках, відкритих у відповідних органах Державного казначейства, платіжного календаря відповідної області Державне казначейство України видає розпорядження про перерахування коштів (додаток 9).

Механізм підкріплення коштами реєстрів під виділені бюджетні асигнування встановлюється у кожному конкретному випадку окремо відповідно до порядку, встановленого нормативними документами Державного казначейства України.

Територіальні органи Державного казначейства здійснюють видатки державного бюджету в межах коштів, отриманих від вищестоящого органу згідно з реєстром на здійснення видатків.

Управління Державного казначейства на підставі реєстрів готує меморіальні документи щодо зарахування виділених бюджетних асигнувань на відповідні рахунки розпорядників коштів та/або одержувачів.

Органи Державного казначейства надають розпорядникам та/або одержувачам бюджетних коштів виписку з відповідного рахунку за результатами попереднього дня. Інші дії з перерозподілу виділених бюджетних асигнувань аналогічні операціям, які проводяться на рівні Державного казначейства України.

Облік здійснених операцій проводиться у щоденному режимі. Інформація подається до Державного казначейства України засобами електронної пошти у визначені терміни для формування бази даних.

Перечисление дотаций местным бюджетам

 

Управление Государственного казначейства в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе перечисляют суммы дотаций на счета финансовых органов, открытых в органах Государственного казначейства, для их зачисления к соответствующим бюджетам.

Управление и отделение Государственного казначейства предоставляют соответствующим финансовым органам выписки из счетов для зачисления дотаций за результатами предыдущего операционного дня.

Органы Государственного казначейства на основании предоставленных финансовым органам платежных поручений перечисляют средства из счетов, за которыми учитываются дотации, на текущие счета, открытые в учреждениях банков на имя учреждений, предприятий, организаций, которые получают средства местных бюджетов.

При казначейском выполнении местных бюджетов средства перечисляются на соответствующие счета учреждений, предприятий, организаций, которые получают средства местных бюджетов, открытые в органах Государственного казначейства. Оплата счетов учреждений, предприятий, организаций относительно использования дотаций осуществляется в общепринятом порядке кассового выполнения государственного бюджета за расходами.

Осуществление расходов за счет средств специального фонда

 

На специальные регистрационные счета распорядителей бюджетных средств, открытые в органах Государственного казначейства, засчитываются средства, которые поступают от высших и подведомственных учреждений, юридических и физических лиц на содержание, выполнение определенных поручений, осуществления расходов, возобновления кассовых расходов и тому подобное.

Средства, которые поступают непосредственно на счета распорядителей бюджетных средств, считаются доходами специального фонда государственного бюджета или средствами, которые относятся на возобновление кассовых расходов.

Все суммы средств, которые поступают наличностью в кассы учреждений, повинные быть зачтенные на специальные регистрационные счета учреждений, открытые в органах Государственного казначейства.

При внесении наличности на имя распорядителей бюджетных средств или получателей отправители средств в расчетных документах (квитанциях и тому подобное) отмечают номера специальных регистрационных счетов распорядителей средств, которые открыты в органах Государственного казначейства. Зачисление средств органами Государственного казначейства осуществляется на основании платежных поручений на указанные в них счета.

Средства специального фонда государственного бюджета, что поступили как собственные поступления учреждений и субвенции, засчитываются на специальные регистрационные счета без конкретного отнесения к кодам экономической классификации расходов. Однако осуществление расходов проводится в соответствии со сметой доходов и расходов за конкретных кодов экономической классификации расходов с учетом справок о внесении изменений в роспись за специальным фондом государственного бюджета.

Все другие действия относительно осуществления расходов из специальных регистраций них счетов распорядителей бюджетных средств специального фонда бюджета проводятся в том же порядке, что из осуществления расходов распорядителей средств общего фонда государственного бюджета.

Из специальных регистрационных счетов, на которых учитываются собственные поступления учреждений, распорядители бюджетных средств могут осуществлять перечисление средств высшим и подведомственным учреждениям и организациям, которые не предусмотрены сметами доходов и расходов. Перечисление таких средств осуществляется на основании платежных поручений, предоставленных распорядителями бюджетных средств, и отображается как получение та/або уменьшение доходов.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)