АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні вказівки до рішення завдання № 5

Читайте также:
 1. I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 2. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. II Завдання додому
 4. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 5. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОННАННЯ.
 6. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
 7. II. Практичне завдання.
 8. II. Практичне завдання.
 9. II. Тестові завдання
 10. III. Прийняття попереднього рішення
 11. IV рівень (одне завдання 4 бали)
 12. IІ Завдання додому

 

Прогнозування попиту на послуги здійснюється багатьма методами, які можна поділити на такі види:

1) статистичні (моделювання), зокрема:

- засновані на трендових моделях (методи екстраполяції);

- засновані на факторних моделях;

2) методи аналогії;

3) методи експертизи (метод «Дельфи» та ін.).

У практиці прогнозування реалізації послуг найбільш поширеними є статистичні методи. Це пов’язано з інерційністю розвитку реалізації послуг, попиту населення. Інерційність реалізації проявляється:

- по-перше, як інерційність загального розвитку (збереження темпів, напрямку, коливань значень основних показників протягом порівняно тривалого періоду);

- по-друге, як інерційність взаємозв’язків (збереження залежності, кореляції реалізації від сукупності факторів).

Інерційність розвитку реалізації послуг пов’язана з фактором тривалого впливу, наприклад, купівельною спроможністю населення, традиційною структурою споживання послуг, ступенем стійкості технологічних зв’язків між підприємствами, сезонністю попиту і надання послуг та ін.

Найбільш поширеним методом прогнозування реалізації послуг є метод, заснований на трендових моделях (метод екстраполяції), тобто продовження в майбутнє тенденції, що спостерігалася в минулому періоді. Процеси, які екстраполюються, показують збільшення (або зменшення) функції з постійною швидкістю чи з певним прискоренням (уповільненням). У першому випадку йдеться про лінійну екстраполяцію. Прикладом нелінійної екстраполяції може бути експоненційна модель. Проте слід мати на увазі, що розвиток за експонентою не може відбуватися безкінечно. При коротко- і середньотермінових прогнозах результати є задовільними, але при довготерміновому прогнозуванні результати можуть бути нереальними і навіть абсурдними. Цим пояснюється широке застосування логістичної моделі, яка характеризується тим, що спочатку зростання йде за експонентою, а потім, після кульмінаційної точки перегину, зростання уповільнюється, процес поступово наближається до межі, тобто до певної постійної величини.

Прогнозування реалізації надання послуг методом аналогії ґрунтується на подібності між об’єктами, що аналізуються (підприємствами або послугами, які вони надають). Цей метод можна застосовувати у разі прогнозування реалізації (виручки) новостворюваних підприємств. Застосування методу аналогії потребує всебічного аналізу місцевих умов (економічних, природно-кліматичних, демографічних) для того, щоб запобігти механічного запозичення. Його застосовують також у разі, якщо немає ніякої інформації про послуги, які планують просувати на ринок.Методи експертизи (або експертної оцінки) виходять з припущення про те, що на основі думок фахівців (експертів) певної галузі можна побудувати адекватну картину майбутнього розвитку реалізації послуг. При цьому враховується, що кваліфікований експерт спирається не лише на свою інтуїцію і професійний досвід щодо певної послуги, а й приймає до уваги можливі зміни в структурі реалізації послуг у регіоні, області чи країні в цілому.

Велику роль при прогнозуванні реалізації послуг відіграють опитування населення, замовників послуг. Опитування нерідко є єдиним джерелом інформації про внутрішньогрупову структуру попиту. В цьому разі респондент або потенційний замовник може в певному розумінні розглядатися як своєрідний експерт, оскільки проблеми споживання послуг безпосередньо пов’язані з його життєвим досвідом.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)