АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Україна на шляху до сталого розвитку

Читайте также:
 1. XVIII ст., з одного боку, - століття, в якому Україна втратила політичну автономію, а з іншого, відбувся розквіт української культури, яка йшла в ногу з Європою.
 2. Аналіз економічного розвитку сільського господарства
 3. Аналіз та оцінка рівня економічного розвитку регіонів України
 4. Аналіз та оцінка рівня соціального розвитку регіонів України
 5. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва
 6. Аналіз туристичного ринку та прогнозування його розвитку
 7. БІОЛОГІЗАТОРСЬКЇ ТА СОЦІОЛОГІЗАТОРСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. ПЕДОЛОГІЯ.
 8. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні
 9. Братства та їх роль в розвитку української культури 16- початок 17 ст.
 10. Братства та їх роль в розвитку української культури.
 11. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів.
 12. Видатні економ-географи світу та сучасні концепції розвитку економічної географії

 

Особливості переходу України до сталого розвитку насамперед зв'язані з необхідністю рішення комплексу власних екологічних, соціальних, економічних проблем.. Аналітики затверджують, що без створення належних сприятливих умов з боку держави не можна сподіватися на позитивні результати в цій області. У першу чергу потрібно з'ясування факторів нестійкості розвитку, що обмежують чи роблять неможливою реалізацію заходів для забезпечення гідного майбутнього нашої держави. Перелічимо деякі з них.

1. Перехідний характер економіки.

2. Відсутність досвіду при побудові економічних відносин у рамках ринкового поля.

3. Економічний ріст, заснований на нарощуванні обсягів ресурсномістких виробництв – вугільної промисловості, металургії.

4. Низький рівень екологічної культури.

5. Складна екологічна ситуація в багатьох регіонах України.

6. Застарілі малоефективні, природоруйнуючі технології в сільському господарстві і промисловості, що обумовлюють безперервну деградацію навколишнього середовища взагалі і сільгоспугідь зокрема, низьку якість і високу собівартість продукції, непомірно великі матеріальні й енергетичні витрати.

7. Переважна орієнтація на історично віджиле наймання, а не на соволодіння в сфері соціально-виробничих відносин.

8. Відсутність пріоритету освіти, науки, національної культури в соціально-економічному розвитку держави і, як наслідок, низький рівень освіченості, культури (насамперед політичної) суспільства.

9. Високий рівень злочинності і корупції (по цьому показнику Україна займає третє місце у світі), що обумовлює безперервне поглиблення прірви між убогістю гнітючого більшості населення і заможністю олігархічної верхівки, як наслідок - нестабільність у суспільстві.

10. Недостатність правового поля держави, що часто веде до свавілля чиновництва, правоохоронних органів, подальшому руйнуванню природного середовища і виснаженню природних ресурсів.

11. Практична відсутність впливу громадських організацій на державну політику.

На шляху до суспільства сталого розвитку кожна країна має свою крапку відліку. Незважаючи на негативні наслідки розвитку в умовах індустріального (економічного) суспільства, розвиті країни створили одне з найважливіших необхідних умов переходу до сталого розвитку, а саме — створена матеріальна база, у зв'язку з чим виникає можливість реалізації достатніх умові для сталого розвитку, що складаються насамперед у розвитку особистості, її самовдосконаленні, продукуванні нових знань, інформації, здатних поліпшити не тільки навколишнє середовище, але і, що дуже важливо, кожного окремої людини і суспільство в цілому. Для реалізації подібних процесів в Україні необхідна чітка, обґрунтована, сприйнята українським суспільством державна стратегія дій на нинішній час і більш віддалену перспективу на принципах стійкого розвитку.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)