АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 14. Призначення покарання

Читайте также:
 1. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків
 2. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків
 3. В нормах Особливої частини кримінального права передбачені умови звільнення від кримінального покарання за окремі види злочинів.
 4. В якій відповіді (відповідях) названі обставини, які пом’якшують покарання, що передбачені в ст.66 Кримінального Кодексу?
 5. В якій відповіді названа ознака кримінального покарання.
 6. Видатки державного бюджету та їх призначення
 7. Види покарання для неповнолітніх.
 8. Виконання покарання у виді громадських робіт
 9. Виконання покарання у виді конфіскації
 10. Виконання покарання у виді обмеження волі
 11. Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
 12. Виконання покарання у виді штрафу

Пропоновані теми доповідей та рефератів:

1. Загальні засади і принципи призначення покарання.

2. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

3. Призначення покарання за сукупністю вироків.

4. Обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання. Їх види і характеристика.

5. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

6. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

7. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.

8. Обчислення строків покарання.

 

Тема 15. Звільнення від покарання

Пропоновані теми доповідей та рефератів:

1. Звільнення від покарання та його відбування, його види і значення.

2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та обов’язки, які покладає суд на особу, що звільняється.

3. Застосування додаткових покарань і правові наслідки звільнення.

4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

6. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

7. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

9. Звільнення від покарання за хворобою.

10. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.

11. Проблеми помилування в Україні.

Тема № 16. Погашення і зняття судимості

Пропоновані теми доповідей та рефератів:

1. Поняття судимості як кримінально-правової категорії. Правові наслідки судимості.

2. Поняття і строки погашення судимості.

3. Обчислення строків погашення судимості.

4. Поняття зняття судимості. Види і підстави зняття судимості.

5. Відмінність погашення судимості від зняття судимості.

6. Погашення і зняття судимості з неповнолітніх.

7. Погашення судимості при перевищенні строків додаткового покарання тривалості іспитового строку.

8. Погашення судимості в залежності від тяжкості вчиненого злочину.

9. Правове значення судимості за вчинення злочину і засудження за нього особи за межами України.10. Обчислення строків погашення судимості у разі дострокового звільнення від відбування покарання;

11. Обчислення строків погашення судимості у разі заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.

12. Обчислення строків погашення судимості, якщо особа знову вчинила злочин.

Тема № 17. Примусові заходи медичного характеру


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)