АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модуль 2. Методичний інструментарій управлінського консультування

Читайте также:
 1. III. КРИТЕРИИ ДОПУСКА К СДАЧЕ ИТОГОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ЭКЗАМЕНА).
 2. Блок (модуль) 1.
 3. Г) виконання підсумкових письмових модульних (контрольних) завдань
 4. Головной мозг. Общая морфо-функциональная характеристика больших полушарий. Миелоархитектоника. Возрастные изменения коры. Модуль как структурно – функциональная единица коры.
 5. Для підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) з Кримінального права України (Особлива частина)
 6. Заліковий модуль 1. Вступ до дисципліни. Формування української протосоціологічної думки
 7. Заліковий модуль 3. Українська академічна соціологія
 8. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
 9. Змістовий модуль 1
 10. Змістовий модуль 1 «Основи фінансового обліку»
 11. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА.
 12. Змістовий модуль 1. Література Європи та США першої половини XІХ ст.

Тема 5. Процес консультування

Запитання для самодіагностики

1. Які етапи включає у себе процес консультування?

2. Охарактеризуйте форми проведення зустрічей при початкових контактах.

3. Охарактеризуйте підготовчий етап консультаційного процесу

4. У чому мета попередньої діагностики клієнтської організації?

5. Охарактеризуйте основні джерела інформації при попередній діагностиці.

6. Визначте цілі та засади проведення діагностики.

7. Проаналізуйте джерела й методи збирання даних: записи, інтерв'ю, бесіди, методи експертних оцінок, анкетування тощо.

8. Які ви знаєте методи діагностики клієнтської організації?

9. Охарактеризуйте основні форми укладання угод про консультування.

10. Визначте структуру угоди про консультування.

11. Визначте особливості технічного завдання на підприємствах різних галузей та форм власності.

12. Яка структура та склад технічного завдання консультанта?

13. Визначте структуру угоди про консультування.

14. Визначте особливості технічного завдання на підприємствах різних галузей та форм власності.

15. Яка структура та склад технічного завдання консультанта?

16. Охарактеризуйте сутність та зміст консультаційних пропозицій.

17. Які Ви знаєте методи вирішення управлінських проблем?

18. Які етапи консультування можуть виконуватись паралельно?

19. Які фактори впливають на успішність презентації консультаційних рекомендацій клієнту?

20. У чому складність забезпечення зворотного зв’язку між клієнтською організацією та консультантом?

Практичне завдання №8

Зробіть діагностику проблем обраної організації.

Розробіть альтернативні рішення та обґрунтуйте вибір оптимального.

Презентація результатів.

Практичне завдання №9

 

За моделлю, наведеною в табл. 5, розробіть консультаційну пропозицію за проведеною раніше діагностикою проблем обраної організації.

Таблиця 5

Модель консультаційної пропозиції


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)