АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інструментальні програмні засоби загального призначення

Читайте также:
 1. B. У лікувально-профілактичних установах терапевтами і хірургами загального профілю.
 2. C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби.
 3. Апаратні і програмні засоби Internet. Протоколи TCP/IP. Доступ користувачів до мережі Internet, система адресації у мережі Internet.
 4. Вербальні та невербальні засоби спілкування з аудиторією
 5. Висвітлення прав дитини через засоби масової інформації
 6. Геодезичні мережі та їх призначення
 7. Господарсько-правові засоби захисту прав споживачів
 8. Групові засоби навчання.
 9. Дайте характеристику формам і системам заробітної плати , визначте їх призначення та умови застосування.
 10. Дискредиційна та автоматична політика: сутність та засоби впливу на економіку; мультиплікатор видатків, податків та збалансованого бюджету.
 11. Загальний рівень цін. Номінальний і реальний обсяг виробництва. Використання індексів для аналізу динаміки загального рівня цін. Порівняльний аналіз індексів.
 12. Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.

Незважаючи на широкі можливості використання комп'ютерів для обробки різноманітної інформації, найпопулярнішими є програми, призначені для роботи з текстами - текстові редактори і видавничі системи. Текстовими редакторами називають програми для введення, обробки, зберігання і друкування текстової інформації у зручному для користувача вигляді. Експерти оцінюють використання комп'ютера як друкуючої машинки у 80%.

Великої популярності набули програми обробки графічної інформації. Комп'ютерна графіка в даний час є однією з областей програмного забезпечення, що розвивається найбільш динамічно. Вона включає в себе введення, обробку і виведення графічної інформації - креслень, малюнків, картин, текстів тощо - засобами комп'ютерної техніки. Різні типи графічних систем дозволяють швидко будувати зображення, вводити ілюстрації за допомогою сканера або відеокамери, створювати анімаційні ролики.

Графічні редактори дозволяють користуватися різним інструментарієм художника, стандартними бібліотеками зображень, наборами стандартних шрифтів, редагуванням зображень, копіюванням і переміщенням фрагментів по сторінках екрану тощо. Для виконання розрахунків і подальшої обробки числової інформації існують спеціальні програми - електронні таблиці. У процесі діяльності будь-якого фахівця часто потрібно представити результати роботи у вигляді таблиць, де одна частина полів зайнята вихідними даними, а інша - результатами обчислень і графічного аналізу. Характерними для них є великий обсяг інформації, що переробляється, необхідність багаторазових розрахунків при зміні вихідних даних. Автоматизацією подібної рутинної роботи і займаються електронні таблиці.

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку обчислювальної техніки є створення спеціальних апаратних засобів для зберігання гігантських масивів інформаційних даних і подальшої нечислової обробки - пошуку і сортування. Для комп'ютерної обробки подібних баз даних використовують СУБД - це набір засобів програмного забезпечення, необхідних для створення, обробки і виведення записів баз даних. Розрізняють декілька типів СУБД: ієрархічні, мережеві, реляційні. При роботі з СУБД виділяють кілька послідовних етапів:

 • проектування бази даних;
 • створення структури бази даних;
 • заповнення бази даних;
 • перегляд і редагування бази даних;
 • сортування бази даних;
 • пошук необхідного запису;
 • вибірку інформації;
 • створення звітів.

Як правило, більшість популярних систем управління базами даних підтримують ці етапи і надають зручний інструментарій для їх реалізації.Бажання об'єднати функції різних прикладних програм в єдину систему призвело до створення інтегрованих систем. Універсальні інтегровані системи розроблялися за принципом єдиної системи, що містить як елементи текстові та графічні редактори, електронні таблиці й систему управління базами даних. Сучасна концепція інтеграції програмних засобів - кооперація окремих прикладних програмних систем за типом широко відомого пакету MicroSoft Office. Самі системи, що входять до пакету, є незалежними, більше того, вони самі представляють локально інтегрований пакет, оскільки крім основної своєї задачі підтримують функції інших систем. Наприклад, текстовий редактор Word має можливість маніпулювати електронними таблицями і базами даних, а до електронної таблиці Excel вбудовано потужний текстовий редактор. Для сполучення інформаційних даних з різних програмних систем у них передбачають імпорт-експортну систему обміну з перекодуванням форматів представлення даних.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)