АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами

Читайте также:
 1. C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби.
 2. III. Хід роботи
 3. III. Хід роботи
 4. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 6. Аналіз ритмічності роботи підприємства
 7. Апаратні і програмні засоби Internet. Протоколи TCP/IP. Доступ користувачів до мережі Internet, система адресації у мережі Internet.
 8. в практиці роботи сучасного загальноосвітнього навчального закладу
 9. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 10. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 11. Варіанти завдань домашньої контрольної роботи
 12. Варіанти контрольної роботи

План

1. Можливості текстового процесора Word for Windows.

2. Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

3. Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word.

1. Під рядком заголовку є рядок меню програми. Воно включає такі пункти:

2. 6. 1) Файл – робота з файлами документів;

3. 7. 2) Правка – редагування документів;

4. 8. 3) Вид – перегляд документів;

5. 9. 4) Вставка – вставка в документ рисунків, діаграм, формул, колонтитулів, дати і часу тощо;

6. 10. 5) Формат – форматування документів (встановлення шрифтів, параметрів абзацу);

7. 11. 1) Сервис – сервісні функції (перевірка орфографії, настройка панелей інструментів, встановлення параметрів настройки Word);

8. 12. 2) Таблица – робота з таблицями;

9. 13. 3) Окно – робота з вікнами документів;

10. 14. 4) Справка – довідкова інформація по Word.Кожний пункт меню має своє підменю. Для відкриття меню необхідно натиснути на клавіатурі клавішу “Alt” або “F10”. Для виділення певного пункту меню слід користуватись кнопками горизонтального переміщення курсору “, ”, для відкриття підменю і переміщення по ньому – клавіші вертикального переміщення курсору “­, ”. Найбільш простим способом є відкриття меню чи підменю за допомогою мишки: суміщення мишки з певним пунктом меню і натискування її лівої клавіші. Деякі елементи довільного підменю можуть бути виділені сірим кольором, – це означає, що в даний момент часу вони недоступні.

11. Під рядком меню знаходяться панелі інструментів. Панель інструментів – це сукупність ряду кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для того, щоб взнати призначення кнопки, достатньо навести на неї курсор мишки і під курсором з’явиться підказка. Як правило, на екран виводяться дві панелі інструментів: Стандартная і Форматирование. Кількість панелей на екрані можна змінювати через команду Вид/Панели инструментов (рис. 2) або натиснувши на довільній кнопці будь-якої панелі праву клавішу мишки. Деякі панелі включаються автоматично при виконанні певної дії. Наприклад, панель Таблицы и границы включається автоматично при виконанні команди Таблица/Нарисовать таблицу, або панель Рисование при виконанні команди Вставка/Рисунок/Автофигуры.12. На рис. 1 у вікні редактора показано дві панелі інструментів: верхня – панель Стандартная, нижня – панель Форматирование. Розглянемо призначення кнопок панелі інструментів Стандартная (див. рис. 3).

Технології розв’язування завдань за допомогою табличного процесора Місrosoft Еxcel. Управління процесом обчислень

Електронна таблиця — це інтерактивна комп'ютерна програма, яка складається з набору рядків і стовпців (рядки позначаються цифрами, а стовпці — латинськими буквами). Ділянка, розміщена на перетині рядка і стовпця, називається коміркою (клітинкою). Комірки мають свої імена (або координати) і позначаються: А1,..., АD100,..., В1, і т.д. Комірки можна копіювати, перемішувати або змінювати в них записані дані. Електронну таблицю можна зберегти у файлі для подальшого використання чи видалити, якщо вона більше не потрібна. Комірки електронної таблиці можна довільно форматувати. Окрім того, окремі групи числових комірок можна використовувати для створення діаграм і карт.
Найбільш важливою перевагою електронної таблиці є те, що при зміні вмісту будь-якої комірки, адреса якої використовується у формулі, результат буде автоматично перераховуватися.
Ехсеl завантажується під управлінням системи Windows. Після завантаження цієї програми екран має такий вигляд:

 

 

У рядку заголовка вказується назва прикладної програми (Місrosoft Ехсеl) та ім'я документа в активному вікні (Книга1). Також у ньому розміщені деякі кнопки управління, які можна використовувати для зміни зовнішнього вигляду вікна.

 

Заголовки рядків
Учитель. Кожний рядок робочої таблиці має заголовок—це число в діапазоні від 1 до 1 048 576. Для того, щоб виділити всі комірки рядка, потрібно клацнути мишкою по заголовку рядка.

 

Заголовки стовпців. Кожен із 16384 стовпців робочої таблиці має заголовок — букву від А до XFD. Після стовпця Z йде стовпець АА, за яким слідують АВ,АС і т.д. Після стовпця АZ йдуть ВА, ВВ і так до самого останнього стовпця, який позначається ХFD. Щоб виділити всі комірки стовпця, треба клацнути на його заголовку.

 

Типи даних робочої таблиці
Учитель. У комірку таблиці можна записати дані одного із трьох типів: число, текст, формулу.
Число виражає різні кількісні співвідношення даних певного типу, наприклад, кількість учнів у класі, атомну вагу тощо. У вигляді чисел подаються дата (наприклад, 29.03.99) або час (наприклад, 18:40:40). Звичайний текст використовується у комірках для пояснення числових даних, для заголовків стовпців. Текст, що починається з числа, також вважається текстом. Основними елементами електронної таблиці є формули. Без формул програма Ехсеl була б лише текстовим процесором, у якому більш зручно опрацьовувати таблиці.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)