АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 11. Перспективи розвитку інформаційних технологій в обліку. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій

Читайте также:
 1. II. Работа в базе данных Microsoft Access
 2. Microsoft Corporation
 3. Microsoft developed MS-DOS to compete with IBM's PC-DOS.
 4. Microsoft Visual Studio
 5. Microsoft нацеливает хранение Windows 8 на информационные центры предприятия.
 6. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 7. Аналіз сучасного села як фактора соціального розвитку
 8. Архівація даних. Робота з програмами - архіваторами Win Zip, Win Rar та ін.
 9. Асиметрія стану і розвитку сучасної світової економіки
 10. Банківські гроші та процес їх створення. Мультиплікативне розширення пропозиції грошей.
 11. Важливе значення для розвитку літератури Волині мав
 12. Види бухгалтерського обліку та способи їх розвитку.

В ринкових умовах для ефективного розвитку будь-який суб’єкт господарювання – від приватного підприємця до державної корпорації – повинен мати оперативну інформацію про стан свого майна, рух грошових коштів, розрахунки з дебіторами та кредиторами, фактичний стан виробництва, результати діяльності та зміни у власному капіталі.

Поява економічної інформаційної системи суттєво вплинула на технологію ведення бухгалтерського обліку на всіх його етапах, що потребує нового осмислення таких понять, як “форма обліку” та “регістр”, які визначають техніку (технологію) ведення обліку.

Потужні програмні засоби у вигляді баз даних, інформаційно-пошукових систем дозволяють не лише підвищувати продуктивність праці обліковця, а й у процесі роботи змінювати звичну форму подання інформації та її зміст, отримувати інформацію зі значно ширшого діапазону джерел, ніж це передбачено у звичайних інформаційних системах.

Питання визначення форми бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації є недостатньо вивченими, потребують теоретичного та методичного осмислення. Це дозволить виробити наукові принципи побудови облікових регістрів, допоможе розробникам програмного забезпечення більш чітко задовольняти потреби користувачів облікової інформації, дасть поштовх подальшому розвитку методології бухгалтерського обліку.

В сучасній науковій літературі існує два погляди на комп’ютерну форму обліку: одні автори, В.Хом’як, В.Шило, Н.Верхоглядов, стверджують, що окремо виділяти таку форму обліку недоцільно, оскільки це лише спосіб ведення бухгалтерського обліку, інші, М.Білуха, В.Сопко, О.Островський, стверджують, що це не нова форма обліку, якій притаманні специфічні форми.

Прихильники першого погляду обґрунтовують свою думку тим, що комп’ютеризований облік використовує принципи меморіально-ордерної або журнально-ордерної форми. При такому способі програмні та технічні засоби дозволяють лише прискорювати обробку первинної інформації і є засобом автоматизації рутинної праці бухгалтера.

Інші автори схильні на підставі аналізу можливостей сучасних програмних засобів визначати комп’ютеризований бухгалтерський облік як нову форму обліку, так як за технічними ознаками виділяють дві форми бухгалтерського обліку: ручний та машинний.Обліковий регістр є матеріальним засобом, який відображає інформацію, згруповану на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Із розвитком інформаційних технологій можливий перехід на безпаперові технології обліку усторіло. У базі даних системи управління підприємством, підсистемою якої є бухгалтерський облік, може зберігатися не тільки облікова, а й інші види інформації .

Можливості мультимедійного відображення інформації дозволяють виводити на друк не тільки облікові регістри регламентованої форми, а й одержувати різні аналітичні таблиці, звіти, графіки, діаграми, схеми.

Таким чином, основним чинником, який визначав появу та розвиток нових форм інформаційного бухгалтерського обліку, є економічна обумовленість, розвиток економічних відносин у суспільстві, що відображає певною мірою бухгалтерський облік.

Оскільки структура та зміст форм бухгалтерського обліку мають задовольняти потреби користувачів облікової інформації, виникла потреба у такій формі обліку, регістри якої здатні накопичувати, систематизувати та видавати її для подальшого сприйняття та аналізу.

Форма і зміст облікових регістрів, їхнє розміщення та взаємозв’язок, способи та технічні засоби запису господарських операцій у відповідні регістри є визначальними ознаками формами бухгалтерського обліку, то комп’ютерна форма обліку може бути кваліфікована як нова форма обліку, а її поява обумовлена об’єктивними економічними чинниками.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)