АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якість робочої сили і кваліфікація працівника

Читайте также:
 1. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 2. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 3. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
 4. Імміграційна політика країн імпортерів робочої сили
 5. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління
 6. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
 7. Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочої зони виробничих приміщень
 8. Оптимізація використання ресурсу робочої сили
 9. Основні функції управління і якість їх реалізації
 10. Пояснення до робочої програми
 11. Пояснення до робочої програми
 12. Пояснення до робочої програми

Всі основні фактори зростання продуктивності праці передбачають різноманітні види капітальних вкладів, спрямованих на здійснення якісних і структурних зрушень в елементах продуктивних сил. Жодна розвинена країна не відчуває серйозних проблем дефіциту працівників. Наявність вакансій пов’язана не з відсутністю претендентів, а з невідповідною вимогам якістю пропонованої робочої сили, нестачею освіти, досвіду, ділових якостей. В сучасних умовах особливого значення набувають гуманітарні, суспільні та особисті якості людини. В практику входять такі якісні характеристики людського фактору:

- освіта;

- особисті якості (розум, здібності, різнобічний розвиток, активність, відповідальність, характер);

- знання;

- кваліфікація;

- навички;

- накопичений досвід.

Якість робочої сили – це сукупність людських характеристик, що проявляються в процесі праці й включають в себе кваліфікацію та особисті якості працівника.

Кваліфікація працівника –це сукупністьйого загальної і спеціальної професійної освіти, необхідних знань, умінь, професійних навичок та виробничого досвіду для виконання в даних організаційно-технічних умовах певних видів робіт певної складності.

Особисті якості працівника –стан здоров’я, розумові (інтелект) здібності, здатність адаптуватися, гнучкість, мобільність, мотивованість (здатність реагувати на мотиватори), інноваційність (готовність до розробки нових технологій), професійна придатність, моральність, тощо.

В умовах ринкової економіки якість робочої сили стала реальним поняттям, яке впливає на результати діяльності, а отже підлягає вимірюванню.

Основні елементи, які характеризують суть якості робочої сили:

1) професійні знання (визначається рівнем розвитку людини);

2) вправність – вміння, навички (визначаються фізичними даними, необхідними для виконання виробничого завдання);

3) компетентність (рівень загальної та професійної підготовки, що дозволяє адекватно реагувати на вимоги конкретного робочого місця чи виконання роботи, які постійно змінюються);

4) Відповідальність (визначається добросовісністю, надійністю, ретельністю, які необхідні для виконання різних виробничих завдань без шкоди для людей і матеріальних збитків та світоглядом, достатнім для того, щоб не допустити виникнення перешкод та порушень у виробничому процесі).Розглядають 3 форми відповідальності:

- за власну роботу;

- за роботу інших;

- за безпеку інших.

Кількісні характеристики якості робочої сили:

- міра професіональної придатності, мотивованості, відповідальності;

- рівень кваліфікації.

Багато підприємств і фірм, залежно від особливостей робочого місця, розробляють вимоги до якості робочої сили як розділи посадових інструкцій.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)