АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 1. Предмет, об’єкти, зміст і завдання економічного аналізу

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. II. Перевірка домашнього завдання
 3. II. Перевірка домашнього завдання
 4. III. Домашнє завдання
 5. III. Предмет, метод и функции философии.
 6. IV. Домашнє завдання
 7. J Додаткові завдання
 8. V. Домашнє завдання.
 9. V. Зміст теми заняття.
 10. VI. Домашнє завдання
 11. VII.Домашнє завдання
 12. VIII. Домашнє завдання

Напрям підготовки –6.030509 «Облік і аудит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

для денної та заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

 

 

Алчевськ 2015

Тема 1. Предмет, об’єкти, зміст і завдання економічного аналізу.

 

Аналіз (від грецьк. analisis – розкладання об’єкта, який досліджується на частини, які притаманні цьому об’єкту), є одним з методів пізнання явищ, предметів і процесів в природі і суспільстві.

Економічний аналіз – це комплексне глибоке дослідження роботи підприємств, їх підрозділів і інших господарчих формувань для об’єктивної оцінки її результатів і встановлення можливостей майбутнього підвищення ефективності господарювання.

Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічний явищ, процесів в ії взаємозв’язку і взаємообумовленостей, що визначається суб’єктивними і об’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними.

Предметом економічного аналізу є причино-наслідкові взаємозв’язки між різними економічними явищами і процесами, які відбуваються у господарчій діяльності підприємства.

Діяльність підприємства включає множину складових: виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами і характер використання їх, фінансові результати роботи, фінансовий стан підприємства і його інвестиційна діяльність. Це і є об’єкти аналізу, через які розкривається його предмет.

В общем виде содержание анализа определяют:

1) Цель анализа;

2) Выявление и соглосование целей и заданий анализа, сроков выполнения, круга специалистов аналитиков;

3) Оценка сложившейся ситуации, изучение причинно-следственных связей об'экта, степени и направлений влияния отдельных факторов, оценка основных економических показателей функционирования об'экта;

4) Изучение условий, которые положительно или отрицательно влияют на конечные и промежуточные результаты, поиск вариантов решения проблемы и их сопостовление

5) Подготовка одного или нескольких вариантов хозяйственных решений.

Зміст економічного аналізу визначают його завдання, основні з яких такі:1) Підвищення науково-економічної обгрунттованості цільових програм, бізнес – планів, нормативних планів, прогнозів і нормативів, сприяння покращенню системі менеджменту;

2) Об’єктивне та всебічне дослідження та оцінка виконання планів і дотримання нормативів

3) Визначення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу; сприяння впровадженню в практику роботи підприємства науково-технічних розробок і провідних методів господарювання;

4) Об’єктивна і всебічна оцінка роботи підприємстваі його підрозділів за певні проміжки часу

5) Виявлення і вимірювання внутрішніх резервів

6) Обгрунтування оптимальності управлінських рішень.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)