АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Феохромоцитома: емдеу принциптері

Читайте также:
  1. Бірінішілік гиперальдостеронизм: емдеу принциптері.
  2. Жеделдеу тиреоидит:диагностикасы, емдеу принциптері.
  3. Сальмонеллез. Этиологиясы, эпидемиологиясы, профилактика принциптері.Сальмонеллез.Этиологиясы, эпидемиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі, профилактикасы

Ашық немесе эндоскопиялық адреналэктомия. Операция алдында комбинирленген терапия жүргіземіз α – адренолокатормен (доксазозин, феноксибензамин, празозин) β – адреноблокатормен (пропранол)

Гипертониялық тип бойынша өт шығару жолдарының дискинезиясының диагностикасыШағымы:Оң жақ қабырға астындағы ұстама түріндегі ауырсынулар диетаны ұстанбағаннан кейін, психоэмоционалды толқуларда тағам қабылдаған соң бір сағаттан кейін дамиды,Оң жақ жауырынға, иыққа иррадиацияланады,Жүрек айну,Құсу,Іш қату УДЗ– Өт қабы домалақ пішінді, тонусы жоғарлаған, өтті шығару жылдам.

Фракционды дуоденалды зондтау:В және С порцияларында өт мөлшері азайған, өт бөлу уақыты қысқарған; Холецистография-өт қабы кішірею,тез боснуы

Холецистит және өт шығару жолдарының дискинезиясының емдеу принциптері

Холесцистит тассыз-№5майлы қуырылған бермейді,сыр балық бұршақ,парға піскен береді.Антибиот-эритромицин0.25 4рет,рифампицин0.15 2рет,тетрациклин,бисептол 2таб,фуразалидон тамактан сон 2 курстан кем емес, 6ай ем қабылдаған жөн.қабынуға қарсы-индометацин0.025 3рет,циквалон0.3 3таб,тамак алдында 30 мин. Өт айдайтын-холосасциквалон никотин,бербирин,аллохол,ремисия кезінде ғана колданады

Гипертониялық-Спазмолитикалық препараттар;Уақытша ауырсынуды жою үшін – галидор,но-шпа; жүйелі түрде – дюспалин, дицетел;Спазмолитикалық әсері бар холеретиктер: гепабена, одестон, галстена

Гипотониялық типті-Өт қабы моторикасын ынталандырушы препараттар: тримедат;Өт қабын жиырылтып, Одди мен Люткенс сфинктерлерін босаңсытатын холикинетиктер класына жататын өт айдаушы препараттар: гепабене, галстена, хофитол, урсосан, холагогум.

Сүлелі панкреатит. Этиологиясы. Патогенезі. Классификациясы.

Этиологиясы-Ішімдікпен улану (25-50 %),Билиарлы жүйенің аурулары (25-40%),Дуоденалды емізікше аймағындағы ақаулар,гиперлипидемия паренхимага май жиналу,гиперпаратитеоз кальциноз тас тузілуПатогенез-алкоголь аспирин ұйқы безінің секрециясын күшейтіп құрамындағы белокты жоғарлатады→коюланып өтімсіздік→кысым жоғар ацинустар жарылады→паренхимасы өзін бейтараптап некроз-ды.

Дуоденобиллиярлы рефлюкс(трипсин,өт қыш,липаза актив 12ішекте энтерокиназа әсерінен б/ды) →ұйқы без түтігіне түсіп активация б/ды→деформация фатер стенозы.

Алкоголь→кальцинозға

Биллиарлы гипертензия,дуоденобиллиарлы рефлюкс→обстукц панкреатит

Аспири→идиопатиялық пакреатит

Класс-1шілік(алкоголь,алимент,дәрі,вирус,идиопат)

2шілік(холангиоген,дистроф-метобол,гельминтоз)

Морфолог:кальциноздауш,обструкциял,фибро-склероз,киста-псевдокиста

Клин бел:Рецедивдеуші(өршу,ремипсия)

Ауырсынулық(үнемі,ұстама)

Псевдоісік(холестаз, 12ішек өтізсіздік)

Ауырсынусыз

Латентті

Ұйқы б функц бұз-экскрециял,инкрециял,аралас

Сүлелі панкреатит синдромының диагностикасы

• Ауырсыну синдромы(Ішімдік,майлы,қуырылған тағам кейін п,б.Ұстама және тұрақты ауырсынулардың бірігіп мазалауы.Дежарден нүктесі-кіндік – оң жақ қолтық асты сызығы бойынша кіндіктен 5-7 см жоғары.Мейо – Робсон нүктесі-сол жақ қабырға асты доғасының ортасы)

• АІЖ ның дисмоторлы диспепсиясы синдромы: жеңілдік тудырмайтын құсу, жүрек айну, кекіру, тәбеттің төмендеуі.

• Ішек диспепсиясы синдромы: метеоризм, іш өту.

• Мальабсорбция синдромы

‡агрузка...

• Ішек дискенизиясы синдромы: іш қату

• Вегетативті және психомоторлы бұзылыстар синдромы.

Клиникалық белгілері(полифекалия ,дене салмағының азаюы,А,Д,Е,К вит жетіс,рубин тамшы)

Лабороторлы белгілері(Стеаторея,креаторея )

Қан мен зәрде-липаза амилазия жоғар. 12ішек стим сынам кейын бикарбонат төмен,Глюкозаға толератты тест.

Ұйқы б-ң экзо ж/е эндокринді қыз-ң бұз-ң диаг

Сүлелі панкреатиттің емдеу принциптері

5 стол диета,сілтілі су 6стакан,этиологиялық ем, патогенет ем(анацит-викалин,н2рецепт блокатор-кваматель,холинолитик-атропин гастроцин, миолитик-галидорэуфилин,кальц антогонис-верапамил, нитрат, ингибитор-пантрепсин трасилол,хир ем.

Сүлелі гепатитЭтиологиясы Класс. Вирус гепатит маркер

6ай артық полиэтиол диффуз ауру.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)