АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Складання резюме

Читайте также:
 1. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 2. Задачі на теореми складання і множення ймовірностей
 3. Методика складання основного акта ревізії.
 4. Порядок складання зведених кошторисних розрахунків вартості ремонтно-будівельних робіт
 5. Порядок складання локальних кошторисів і відомостей ресурсів до них
 6. Порядок складання об'єктних кошторисів
 7. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження бюджету
 8. Резюме.
 9. Резюме.
 10. Резюме.
 11. Резюме.
 12. Резюме.

Бізнес-план розпочинається резюме, яке складають тільки після написання основних розділів біз­нес-плану.

Головне завдання резюме — показати, що підприємець доб­ре усвідомлює основні положення бізнес-плану і може чітко й логічно їх викласти. Занадто детальне та значне за обсягом ре­зюме важко читати, а занадто стисле може створити неадек­ватне уявлення про бізнес.

1.Резюме — це короткий (1—2 сторінки) огляд підприємни­цького проекту, його ключових аспектів, здатних зацікавити потенційного інвестора в поглибленому вивченні бізнес-плану.

Резюме є гранично стислою версією бізнес-плану, не вступом до нього, а швидше "повідомленням про наміри".

Головні вимоги до резюме:

ü простота та лаконічність;

ü мінімальна кількість спеціальних термінів;

ü відсутність незмістовних фраз і чисел.

Опис підприємства, товарів та послуг, які воно пропонує.

Цей розділ починається характеристикою виду діяльності підприємства, що включає такі ключові моменти:

ü оцінку позиції підприємства на ринку;

ü опис продукту (виду послуг).

Оцінка позиції підприємства починається з викладення мети підприємства - одне-два речення опису мети діяльності підприємства та його цільового спрямування. Далі необхідно висвітлити такі питання:

ü сфера діяльності підприємства (виробництво, послуги, оптова торгівля, роздрібна торгівля тощо);

ü дата заснування підприємства, а якщо мова йде про вже діюче підприємство, то слід описати його історію;

ü форма власності та форма господарювання;

ü партнери підприємства, його цільовий ринок;

ü розташування підприємства та його вплив на результативність діяльності.

Опис продукту (виду послуг) починається з опису пропонованого на ринок продукту чи послуги, в якому вказують основні їх параметри, переваги дизайну, особливості упаковки, оригінальні та унікальні ознаки, що забезпечують конкурентоспроможність.

Необхідно чітко відповісти на такі питання:

ü Які потреби покликаний задовольнити продукт, послуга?

ü Що в ньому особливого і чому споживачі будуть вирізняти та надавати перевагу саме цьому продукту?

ü Якими патентами чи авторськими свідоцтвами захищені особливості продукту або технології його виготовлення?ü Чи можливі модифікації з метою пристосування продукту до ринкових змін?

ü Які слабкі сторони продукту?

ü Як підприємство бажає, щоб споживачі сприймали його продукт (послугу)?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)