АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Microsoft WordArt і Microsoft Clip Art

Читайте также:
 1. Microsoft Access - СУБД реляционного типа.
 2. Microsoft Excel
 3. БАЗЫ ДАННЫХ. MICROSOFT ACCESS 2010
 4. Библиотека образов Microsoft Office
 5. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 6. Вставка об'єктів Wordart.
 7. Вычисления в программе Microsoft Excel
 8. Задания для текстовых эффектов с помощью WordArt
 9. Книга Microsoft Excel. Листы книги
 10. Малый бизнес обеспечивает Microsoft большую прибыль
 11. Обозреватель Microsoft Internet Explorer

Багато хто помилково вважає, що слова можна тільки читати, але не милуватися ними. І Word і PowerPoint надають користувачеві доступ до захоплюючого додатку, який називається WordArt. Він здатен помітно прикрасити ваш текст.

Якщо ви відчуваєте непереборне бажання включити щось подібне в слайд (емблему або символ), то зробити це дуже просто. Вам навіть не доведеться турбуватися про позиціонування, оскільки об'єкти WordArt можна переміщати і масштабувати після їх створення.

Програма Clip Gallery застосовується для пошуку і впорядковування картинок, а також для їх вставки в документи Office. Якщо вибрати у вікні діалогу Об'єкт значення Microsoft Clip Gallery і натиснути кнопку ОК, програма Clip Gallery відкривається в окремому вікні. Clip Gallery відображає всі картинки, які були додані до програми.

Якщо під час інсталяції Office була встановлена програма Clip Gallery разом з картинками, що входять до складу Office, то вони відображаються у вікні. Додаткові картинки знаходяться на диску Office.

 

 

Контрольні питання

 

1. Що таке текстовий процесор?_______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що значить відформатувати текст?____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які ефекти пропонує діалогове вікно Шрифт?___________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Як створити об’єкт WordArt?_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Як здійснити обрамлення тексту?_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)