АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ХІД РОБОТИ. 1. Створити шаблон HTML-документа

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

1. Створити шаблон HTML-документа.

2. Задати ім'я документа за таким зразком: "Таблиця - Прізвище Ім'я - Група".

3. Задати базовий шрифт документа (BASEFONT): розмір - 3, гарнітура - Arial, колір - чорний.

4. Створити біжучий рядок за зразком: "Прізвище Ім'я - Група".

5. Текст "Практична робота робота №20" оформити заголовком першого рівня, розмішеним по центру із спливаючим поясненням (ACRONYM TITLE) "ТАБЛИЦЯ" при наведенні на нього мишкою.

6. Задати заголовок таблиці "Приклад виконання таблиці" розмістивши його над таблицею і оформити заголовком третього рівня вирівняним по правому краю.

7. Створити таблицю, яка займає 80% ширини і 70% висоти вікна браузера з такими параметрами: горизонтальне вирівнювання таблиці та вертикальне вирівнювання даних у таблиці - по центру. Ширина зовнішньої рамки таблиці рівна 5, її колір - червоний. Відстань між рамкою комірки та текстом - 5, відстань між границями сусідніх комірок - 10. Колір фону комірок таблиці - синій.

8. Створити перший рядок основної таблиці та задати чорний колір рамок усіх його комірок.

9. Створити 1-шу комірку-заголовок (комірка 1) шириною 20% від ширини вікна браузера з наступними параметрами: горизонтальне вирівнювання даних комірки - по правому краю, вертикальне - по верхньому краю. Колір фону комірки — червоний. Колір шрифта — синій.

10. Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка 2) шириною 100 пікселів з такими параметрами: Горизонтальне вирівнювання даних комірки - по лівому краю, вертикальне - по нижньому краю. Фон комірки - рисунок l.bmp. Колір шрифта - білий.

11. Створити 3-тю комірку-заголовок (комірка 3) шириною 500 пікселів з такими параметрами: колір фону комірки - білий. Колір шрифта - червоний.

12. Вставити до третьої комірки таблицю (див. зразок), яка займає 90% ширини і 80% висоти цієї комірки з такими параметрами: горизонтальне вирівнювання таблиці в комірці - по правому краю. Ширина зовнішньої рамки таблиці рівна 3, її колір - зелений. Колір фону таблиці - рисунок 3.bmp. Відстань між рамкою комірки та текстом — 5, відстань між границями сусідніх комірок — 10.

13. Створити перший рядок вкладеної таблиці та задати жовтий колір рамок усіх його комірок.14. Створити 1-шу комірку-заголовок (комірка А), яка простягається на три стовпці цієї таблиці, задавши колір шрифта - жовтий.

15. Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка В), задавши колір фону комірки - білий.

16. Створити другий рядок вкладеної таблиці та задати білий колір рамок усіх його комірок.

17. Створити 1-шу комірку даних (комірка С) з параметрами: Вертикальне вирівнювання даних комірки – по верхньому краю. Колір фону комірки - жовтий.

18. Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка D) шириною 7% від ширини комірки А з такими параметрами: горизонтальне вирівнювання даних комірки - по центру, вертикальне - по верхньому краю. Колір фону комірки - червоний. Розмір шрифта - 2-й.

19. Створити 3-тю комірку даних (комірка Е) оформивши її назву як заголовок 4-го рівня вирівняний по правому краю. Параметри: горизонтальне вирівнювання даних комірки - по правому краю, вертикальне – по нижньому краю. Колір фону комірки - жовтий.

20. Створити другий рядок основної таблиці та задати жовтий колір рамок усіх його комірок.

21. Створити 1-шу комірку-заголовок (комірка 4), яка простягається на два стовпці та два рядки таблиці оформивши її назву як заголовок 2-го рівня. Параметри: Вертикальне вирівнювання даних комірки - по центру. Фон комірки - рисунок 2.bmp.

22. Створити 2-гу комірку даних (комірка 5) оформивши її текст як біжучий рядок: Розмір шрифта -5, гарнітура - "Arial", жовтого кольору.

23. Створити третій рядок основної таблиці та задати червоний колір рамок усіх його комірок.

24. Створити 1-шу комірку даних (комірка 6) оформивши її назву як заголовок 3-го рівня вирівняний по центру. Параметри: колір фону комірки - зелений.

25. Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка 7) шириною 10 пікселів з параметрами: Горизонтальне вирівнювання даних таблиці - по центру. Колір фону комірки - білий. Розмір шрифта - 1.

26. Записати код сторінки:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. За допомогою яких тегів ми створюємо таблиці?_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. За допомогою яких тегів ми форматуємо таблиці?____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Які теги формують у таблиці рядки________________, клітинки-заголовки _______________ та звичайні клітинки_________________?

4. Який параметр використовують для обєднання комірок?______________________

______________________________________________________________________

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)