АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи. 3. Увімкніть (або залиште ввімкненими) тільки панелі Стандартна та Форматування, решту панелей відключіть

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

1. Ввімкніть ПК.

2. Завантажте Word.

3. Увімкніть (або залиште ввімкненими) тільки панелі Стандартна та Форматування, решту панелей відключіть, для цього_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Задайте параметри сторінки:

4.1. Встановіть всі чотири поля (верхнє, нижнє, ліве та праве) рівними двом сантиметрам, для цього_____________________________________________________

______________________________________________________________________

4.2. Встановіть розмір сторінки 210 х 297 мм (тобто формат А4), а її орієнтацію – книжкову, для цього_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Змініть шрифт та його розмір:

5.1. Встановіть шрифт Monotype Corsiva, користуючись панеллю інструментів.

5.2. Встановіть розмір шрифту 13.

6. Переконайтесь, що гарнітура шрифту звичайна, і задайте спосіб вирівнювання тексту:

6.1. Кнопки жирний , курсив та підкреслений шрифт повинні бути ненатиснуті.

6.2. Яке призначення кнопок ____________________________________

7. Як увімкнути лінійку? __________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Визначте ті команди у головному меню програми в групах Файл, Вид, які мають додаткові випадаючі меню (в кінці назви вони мають позначку ►), та занотуйте у протокол їх назви за принципом – назва групи меню – назви команд цього меню.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Введіть з клавіатури текст за зразком 1.

10. Скопіюйте ваш текст в те ж вікно.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)