АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи. I. Намалюйте подану нижче схему за наведеним алгоритмом, використовуючи стандартні графічні об'єкти панелі Малювання

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

I. Намалюйте подану нижче схему за наведеним алгоритмом, використовуючи стандартні графічні об'єкти панелі Малювання.

1. Відкрийте новий документ.

2. Відкрийте панель інструментів Малювання.

3. Намалюйте прямокутник та введіть до нього текст «Види списків».

4. Відцентруйте текст.

5. Звертаємо вашу увагу: якщо текст не вміщується в прямокутнику, слід змінити розміри прямокутника.

6. Намалюйте прямокутник, уведіть до нього текст Маркіровані.

7. Скопіюйте двічі останній прямокутник і розташуйте отримані фігури за зразком. Змініть у них текст.

8. Намалюйте стрілки.

9. Відформатуйте за власним смаком усі об'єкти схеми: тип та товщину ліній, тип заливки, форму стрілок, колір, шрифт.

10. Виберіть стрічку з пункту Зірки та стрічки меню Автофігури.

11. Установіть необхідні розміри стрічки.

12. Вставте у фігуру текст та відцентруйте його.

13. Виберіть тип, розмір та колір шрифту на свій смак.

14. Згрупуйте всі графічні об'єкти.


 

II. Створіть малюнок, виконуючи послідовно етапи його створення.

III. Створіть грамоту за зразком. Залийте сувій градієнтною горизонтальною заливкою.

IV. Закінчивши роботу, продемонструвати виконану роботу викладачу.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)