АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Таким чином

Читайте также:
 1. Алекс с таким удовольствием начал рассказывать, поясняя смысл текстов, что совсем забылся.
 2. Дженнифер говорила таким взволнованным, непривычным голосом, что мама не узнавала её.
 3. За видами конверсійних операцій валютний ринок буває таким: ринок ф’ючерсів, ринок опціонів тощо.
 4. Затем она прошла в коридор, ещё раз взглянула на Джека, уже смущённого таким вниманием, поблагодарила его, и он закрыл за ними дверь.
 5. К таким приборам относятся - М2042,микроамперметр, миллиамперметр, милливольтметр М2027-М1, микроамперметр, миллиамперметр М1690А.
 6. Нормотворча діяльність МОП полягає головним чином у прийнятті конвенцій і рекомендацій.
 7. Операційне поле таким чином обробили двічі. Потім йде операція, після чого операційне поле обробляється ще двічі.
 8. Первую песню она спела на таких высоких нотах, с такими эмоциями, и они сразу передались залу. Люди радовались талантливой певице, которой сегодня исполняется шестнадцать.
 9. Россия сегодня занимает 66 место в списке из 187 стран с показателем 0,755, таким образом входя в группу стран с высоким ИРЧП.
 10. Соціологія визначає урбанізацію за такими ознаками:
 11. Таким образом, во имя укрепления своей независимости и державной стати Россия шла на усиление своей экономической зависимости от других стран.
 12. Таким образом, если мы принимаем первую из сократовских альтернатив, мы получаем последствия, которые даже наиболее религиозные люди должны посчитать неприемлемыми.

, (ХІ.9.9)

або

, (ХІ.9.10)

де k0 = еВ.

З цього рівняння видно, що константами, які характеризують реакцію, є передекспоненціальний множник k0 і енергія активації Е. Для визначення енергії активації будують графіки залежності логарифма константи швидкості lnk від оберненої температури.

При цьому, якщо закон, що виражається рівнянням Арреніуса, виконується, то отримується пряма лінія. Дійсно,

. (ХІ.9.11)

В координатах lnk і 1/Т - є рівняння прямої (рис. 61).

Тангенс кута нахилу прямої tgφ, очевидно, дає значення E/R, а відрізок, що відсікається прямою на вісі ординат, рівний lnk0. Зрозуміло, що розрахунок можна здійснити і аналітично. Для цього вимірюють константу швидкості при двох різних температурах Т1 і Т2 і сумують вираз для lnk.

Маємо

, (ХІ.9.12)

, (ХІ.9.13)

, (ХІ.9.14)

. (ХІ.9.15)

Вивчення питання про фізичну природу енергії активації привело до висновку, що активними не є лише молекули, що володіють підвищеною швидкістю поступального руху. Активація молекул має місце внаслідок переходу атомів, що входять до її складу, на підвищені коливальні рівні, або внаслідок збудження електронів. У відповідності з цим, і фактори, що сприяють появі активних молекул, різні за своєю природою. Частіше причиною активації слід вважати зіткнення молекул, при якому сумарна енергія частинок, що стикаються, перевищує середню енергію зіткнення. В деяких реакціях суттєвою причиною активації є поглинання електромагнітних коливань, зокрема, видимого світла. Електричні заряди, дія ультразвуку, розриви валентних зв’язків також можуть бути причиною активації.

Енергія активації Е при розрахунках у вузькому температурному інтервалі, зазвичай, приймається як така, що не залежить від температури. В дійності для NA молекул

, (ХІ.9.16)

де Еа - енергія активної молекули, Ес - середня енергія молекули. Ес, очевидно, є функцією температури і вже з цього видно, що енергія активації залежить від Т.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)