АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ХІ.10. Тепловий вибух

Читайте также:
 1. R – відстань від епіцентру вибуху,м.
 2. Вибух як засіб терору.
 3. Визначити енергію вибуху балону. Формула (3)
 4. Калориметричний (тепловий) метод вимірювання потужності і енергії
 5. Категорії приміщень і будівель промислових підприємств за пожежною і вибухопожежною небезпекою
 6. КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ ТА БУДІВЕЛЬ ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
 7. Категорія приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою
 8. Класифікація виробництв і зон за пожежо- і вибухонебезпечністю
 9. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон
 10. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон.
 11. Класифікація приміщень за пожежо- і вибухонебезпечністю
 12. Класифікація приміщень і будівель за вибухопожежонебезпекою

Розглянемо випадок, коли в замкнутій посудині протікає екзотермічна реакція. Теплота, що виділяється при реакції, може частково або повністю відводитись від системи за рахунок теплопровідності. Якщо теплота відводиться вся, то умови проведення реакції будуть ізотермічними. В протилежному випадку система, що реагує, буде саморозігріватися, реакція прискорюється, і може відбутися самозаймання або тепловий вибух. Він названий тепловим, на відміну від інших вибухів, які відбуваються внаслідок ланцюгових реакцій. Можливість вибуху залежить, з одного боку, від швидкості виділення тепла при реакції, тобто від швидкості реакції і її теплового ефекту, і, з іншого, від швидкості тепловідведення від системи. Швидкість тепловідведення пов’язана з матеріалом, формою, розмірами посудини і з температурою оточуючого середовища.

В практиці хімічної промисловості тепловий вибух являє собою небезпечне небажане явище, що може привести до важких аварій внаслідок сильного саморозігрівання хімічних реакторів. Величина критичного розігрівання (ΔТкр) посудини по відношенню до навколишнього середовища (Т0):

, (ХІ.10.1)

де Е - енергія активації реакції.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)