АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ХІ.8. Реакції в газовому потоці

Читайте также:
 1. Аналітичні реакції та вимоги до них
 2. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції
 3. В’язі і їхні реакції
 4. Кислотно-лужна система якісного аналізу катіонів. Характерні реакції катіонів 1-6 аналітичних груп.
 5. Мета якісного аналізу. Якісні реакції “мокрим” і “сухим” шляхом. Вимоги до аналітичних реакцій, які застосовуються в якісному аналізі.
 6. На полi бою у залежності від вираженостi психічної реакції
 7. Фізіологічні реакції організму на надлишок кисню
 8. Фотосенсибілізуюча роль хлорофілу в реакції перенесення водню
 9. Характерні неполадки пастеризатора пива в потоці
 10. ХІ. 15. Реакції в розчинах
 11. ХІ.13. Мономолекулярні реакції
 12. ХІ.14. Тримолекулярні реакції

У виробничих умовах доцільно проводити хімічні процеси не в замкнутих реакторах, що містять певну кількість реагентів, а в потоці, коли вихідні речовини безперервно поступають у реактор, а продукти реакцій виводяться з нього. Зазвичай, реактор має форму труби, в один кінець якої вводяться вихідні реагенти, а з іншого - виводяться продукти реакції.

Нехай у циліндричний реактор об’ємом V = S·l, де S - площа поперечного перерізу, l - довжина реактора, в який поступає газопарова суміш вихідної речовини зі швидкістю υ (м3/с). Лінійна швидкість потоку в реакторі (м/с) рівна відношенню швидкості подачі (υ) до перетину реактора (s). Виходячи з вищесказаного, вводять поняття об’ємної швидкості. Об’ємною швидкістю -1) називають об’єм газопарової реакційної суміші (при Т і р у реакційній зоні), що проходить в одиницю часу в одиницю об’єму реактора. Величина, обернена до об’ємної швидкості 1/η = τ є часом проходження газу через реактор. Цей час називається часом контактування і відіграє роль фізичного часу протікання реакції. Вимірюючи ступінь перетворення х(%) в залежності від часу контактування τ, можна побудувати кінетичну криву, тобто залежність х = f(τ).

Кінетика реакції в потоці, в принципі, підкоряється тим же законам, що і в стаціонарних умовах (в замкнутому об’ємі), але час реакції замінюється на час контактування.

Окрім цього, вводиться поправка на зміну об’єму газової суміші при зміні числа молей у ході реакції, так як в статичних умовах , а в потоці .

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)