АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають

Читайте также:
 1. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 2. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 3. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 4. Бюджетне обмеження споживача та чинники, що на нього впливають.
 5. ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ
 6. Види парламентів зарубіжних країн за структурою. Зміст представництва нижньої та верхньої палат бікамерних парламентів.Види верхніх палат парламентів зарубіжних держав.
 7. Види та зміст навчальної роботи
 8. Визначення фінансової надійності страхової компанії та фактори, що її забезпечують
 9. Визначте фактори середовища, які впливають на розвиток таланту і обдарованості.
 10. Вимоги до структури та змісту дипломної роботи
 11. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
 12. Власність: поняття, сутність, правовий та економічний зміст. Типи, форми і види власності.

Пропозиція - це обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу.

Сталий причинно-наслідковий зв'язок між ціною та обсягом товарів (послуг), який товаровиробник здатний поставити на ринок, виражається законом пропозиції.

Зміст закону пропозиції полягає в тому, що чим вища ціна (за інших однакових умов),тим більше товару за такою ціною товаровиробники готові запропонувати на ринок упродовж певного проміжку часу, і навпаки, чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і зможе поставити на ринок.

Із визначення випливає прямий зв'язок між ціною і пропозицією товару. Зобразимо його кривою пропозиції (Supply), яка позначається англійською літерою S. Для цього на осі абсцис відкладемо обсяг пропозиції (Qs), а на осі ординат - ціну (Р). У таблиці ця залежність матиме такий вигляд (табл. 8.3).

Таблиця 8.3. Пропозиція йогурту індивідуальним виробником

(дані довільні)

Ціна за 1 упаковку, грн Пропозиція протягом тижня, шт.
б  
   
со  
   
   

Інформація, подана в таблиці, у графічному зображенні набуває вигляду кривої пропозиції (рис. 8.4).

Пропозиція, як і попит, набуває форми не тільки індивідуальної, а й ринкової пропозиції. Ринкова пропозиція визначається як загальна сума індивідуальних пропозицій, а крива ринкової пропозиції складається із сукупності індивідуальних обсягів товарів, запропонованих усіма виробниками цього товару за певною ціною.

Крива ринкової пропозиції будується аналогічно ринковій кривій попиту (рис. 8.4).

Як бачимо, крива ринкової пропозиції Яв дорівнює сумі кривих індивідуальних пропозицій + 5252 + 535а.

Рух будь-якої точки по кривій пропозиції 5 (рис. 8.4) відображає зміну обсягу пропозиції залежно від ціни. Так, рух по кривій від точки А до точки В показує зменшення обсягу пропозиції йогурту з 1100 до 700 од., зумовлене зниженням ціни за 1 шт. з 5 до 4 грн.

Зміни у самій пропозиції зміщують криву б праворуч або ліворуч. Це зумовлюється не зміною ціни, а неціновими чинниками (криві5^ та5252 нарис. 8.4). Зміщення кривої55до5,5, означає збільшення пропозиції йогурту, а зміщення кривої 55 до 5252 - скорочення його пропозиції.

Розглянемо фактори, що зумовлюють зсув кривої

Рис. 8.4. Графік кривої ринкової пропозиції


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)