АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Друге заняття

Читайте также:
 1. Відкрите заняття проводилося у зв’язку з участю у конкурсі на посаду доцента кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу.
 2. Друге гетьманування Юрія Хмельницького. Війна з Польщею та розкол України. Апогей Руїни.
 3. ЗАГАЛЬНІ Методичні рекомендації до вивчення тем, що виносяться на семінарські заняття та на самостійну роботу.
 4. ЗАНЯТТЯ 1
 5. Заняття 1
 6. Заняття 1-2
 7. Заняття 10
 8. Заняття 11
 9. Заняття 12
 10. Заняття 13
 11. Заняття 14

План

1. Трипільська культура.

2. Культура епохи міді, бронзи та раннього заліза. Культура кіммерійців.

3. Скіфо-сарматська культура на території України.

4. Античні міста – поліси, їх культура в українських землях.

Змістовний модуль 3

Семінар 3

Тема: Культура княжої доби (ІХ – пер. пол. ХІVст.ст.).

(4 год)

Перше заняття

План

1. Прадавня культура східних слов’ян та її вплив на культуру України. Хрещення українських земель.

2. Зародження та розвиток писемності в українських землях.

3. Освіта та знання в Київській Русі.

4. Книгописання, література в Київській Русі.

Друге заняття

План

 1. Архітектура Київської Русі.
 2. Мистецтво Київської Русі.
 3. Музика Київської Русі.
 4. Культура Галицько-Волинського князівства.
 5. Вплив Візантійської та Західноєвропейської культури на культуру княжої доби.

Модуль 2

Змістовний модуль 1

Семінар 1

Тема: Формування української культури в литовсько-польську добу (др. пол. ХІV – пер. пол. ХVІ ст.ст.)

План

 1. Історичні та політичні умови формування української культури.
 2. Розвиток освіти. Розповсюдження гуманістичної ідеології в українських землях.
 3. Початок книгодрукування в Україні. Становлення літературної української мови.
 4. Українські архітектурa, образотворче мистецтво та музика.

Змістовний модуль 2

Семінар 2

Тема: Культура України козацької доби

(др. пол. ХVІ – ХVІІІ ст.ст.). (4 год)

Перше заняття

План

 1. Історичні умови розвитку української культури як передової європейської культури.
 2. Реформаційний рух в Україні. Діяльність церковних братств.
 3. Розвиток літератури.
 4. Освіта і наука в козацьку добу.

Друге заняття

План

1. Початок масового книгодрукування у козацьку добу.

2. Українська архітектура в козацьку добу.

3. Образотворче мистецтво в козацьку добу.

4.Українське музичне та театральне мистецтво.

Змістовний модуль 3

Семінар 3

Тема: Культура в національно-державному відродженні України ( к. ХVІІІ - поч. ХХ ст. ст.). (6 год).

Перше заняття

План1. Історичні умови розвитку української культури. Процеси національно-культурного відродження.

2. Розвиток освіти.

3. Розвиток науки.

4. Літературні процеси.

 

Друге заняття

План

1. Розвиток образотворчого мистецтва.

2. Архітектура.

3. Музика.

4. Театральне мистецтво України.

Третє заняття

Українська культура у роки національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.)

План

 1. Становище культури в добу Центральної Ради.
 2. Культурна політика Гетьманату та Директорії.
 3. Культурні перетворення в період Західноукраїнської Народної Республіки.

Модуль 3

Змістовний модуль 1

Семінар 1

Тема: Новітня українська культура ХХ – поч. ХХІ ст.ст. (8 год.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)