АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ситуації для самоперевірки

Читайте также:
 1. Аналіз ситуації (стисло)
 2. В ситуації загрози наслідків конфлікту службі з охорони державного кордону-негайно доповісти керівнику для прийняття рішення.
 3. Вирішення ситуації
 4. Від ситуації, особливостей співрозмовника (аудиторії) залежить і лексичне наповнення
 5. Вчитель не повинен боятися конфлікту, а опановувати технологію поведінки у конфліктній ситуації і майстерність її розв'язання.
 6. Дайте правовий аналіз ситуації.
 7. Дайте правовий аналіз ситуації.
 8. Дайте правовий аналіз ситуації.
 9. ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 10. З організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події.
 11. За масштабом та глибиною надзвичайні ситуації (НС)
 12. Застосування стратегій і методів для вироблення моделі поводження в конфліктній ситуації

Ситуація 5.7.

Швейний кооператив шиє спідниці і блузки. У прогнозований період може бути відпрацьовано 20 000 людино-годин. За 1 годину можна пошити 1 блузку або 3 спідниці. Вихідні дані за показниками даних виробів наведено в табл. 5.6:

Таблиця 5.6

Вихідні дані.

Показник Блузки Спідниці
Ціна реалізації одиниці виробу, грн.
Змінні витрати на одиницю виробу, грн.

Визначити, що вигідніше шити кооперативу, якщо можна шити тільки один вид виробу.

Ситуація 5.8.

Два підприємства мають вихідні дані виробництва продукції, наведені в табл. 5.7

Таблиця 5.7

Вихідні дані.

Показники Підприємство 1 Підприємство 2
Валовий доход, тис. грн.
Чистий доход, тис. грн.
Постійні витрати, тис. грн.
Змінні витрати, тис. грн.

Визначити коефіцієнт операційного важеля та очікуваний приріст балансового прибутку при збільшенні чистого доходу на обох підприємствах на 30%.

 

 

Ситуація 5.9.

Підприємство виробляє двері та вікна. За 1 день можна виробити 2 дверей або 3 вікна. Що вигідніше виробляти за наступних умов:

 

Таблиця 5.8

Вихідні дані.

Показник Двері вікна
Ціна реалізації, грн.
Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

Розв’яжіть задачу за умови не обмеженого часу роботи та за умови обмеженого часу роботи підприємства.

 

Ситуація 5.10.

Підприємство виготовляє електрочайники. Постійні витрати за 1 місяць складають 200 грн. Ціна реалізації одного електрочайника– 70 грн. Змінні витрати на один електрочайник – 60 грн. Скільки необхідно виготовити електрочайників, щоб підприємство не одержало прибутку, але не мало б і збитків?

Ситуація 5.11.

Ціна за одиницю продукції - 250 грн. Плановий обсяг випуску - 12000 шт. Постійні витрати на плановий обсяг виробництва-дорівнюють 876 000 грн. Змінні витрати на одиницю продукції - 160 грн. Знайти точку рентабельності, валову маржу на одиницю продукції та величину прибутку при плановому обсязі виробництва.

Який прибуток одержить підприємство при збільшенні обсягу продаж на 10%?

Як вплине на величину прибутку зріст постійних витрат на 10%? Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб дістати прибуток в розмірі 250 000 грн. на місяць? 

Ситуація 5.12.

Підприємство виготовляє 10 000 одиниць товару за один місяць. Ціна одиниці товару становить 3,5 грн. Змінні витрати складають 2 грн. на одиницю товару. Постійні витрати складають 8 500 грн. на місяць. Визначте:

точку рентабельності виробництва;

прибуток, який отримує підприємство при зазначеному обсязі товару;

зміну прибутку при збільшенні ціни товару на 10%?

На скільки виробів можна зменшити обсяг реалізації виробів при новій ціні, зберігаючи беззбитковість виробництва?

Як вплине на прибуток зменшення змінних витрат на 10%?

 

Ситуація 5.13.

Підприємство виготовляє люстерка та реалізує їх по ціні 10 грн за одиницю. Змінні витрати на одиницю продукції складають 5 грн. Річний обсяг продаж складає 250 000 одиниць. Постійні витрати дорівнюють 985 000 грн. за рік. Підприємство досягнуло беззбиткового обсягу продаж і одержало додаткове замовлення на 15 тис. люстерок по ціні 7,5 грн. Економісти визначили, що виконання цього замовлення пов’язано тільки зі збільшенням змінних витрат на 82 000 грн. Постійні витрати при цьому не зміняться. Чи варто виконувати це замовлення?

 

Ситуація 5.14.

Постійні витрати фірми за 1 рік складають 235 000 грн. Планується виготовляти та реалізовувати 2 товари – А та Б. За один рік фірма може продати 500 одиниць товару А, 700 одиниць товару Б. Чому буде дорівнювати поріг рентабельності по виробництву та розповсюдженню кожного з цих товарів та загальний поріг рентабельності по підприємству в цілому за умов, наведених в табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Показники виробництва двох видів товару

Показник Товар А Товар Б
Ціна реалізації, грн
Закупівельна ціна на матеріали та витрати на заробітну плату, грн

Ситуація 5.15.

Фірма сформувала на поточний рік наступну виробничу програму (табл. 5.10)

‡агрузка...

Таблиця 5.10

Показники виробничої програми фірми на поточний рік

Показники \ Вироби А Б В Г
Річний випуск, одиниць
Ціна за одиницю виробу, грн .
Повна собівартість одиниці виробу, грн . ? ? ? ?
Змінні витрати, грн за одиницю.
Постійні витрати, грн. за одиницю
Зарплата основних виробничих робочих, грн/шт.

Чи варто підтримувати таку виробничу програму? Висновок обґрунтуйте.

 

Ситуація 5.16.

Підприємство виготовляє електроплити, реалізуючи їх в кількості 400 одиниць на місяць за ціною 250 грн. Змінні витрати на одиницю електроплити становлять 150 грн. Постійні витрати на місяць складають 35 000 грн.

Внаслідок аналізу та оцінки ситуації, що склалась на підприємстві та на ринку, фахівцями внесено кілька ділових пропозицій. Зокрема, пропонується:

збільшити витрати на рекламу на 10 000 грн./міс., при цьому очікується збільшення щомісячної виручки від реалізації на 30 000 грн.;

використовувати дешеві матеріали, що дозволяють заощаджувати 25 грн на одиниці продукції. Однак, таких захід призведе до зниження якості продукції і, як наслідок, до зниження обсягу реалізації до 350 одиниць продукції на місяць;

знизити ціну реалізації на 20 грн. і підвищити витрати на рекламу на 15 000 грн/міс., при цьому очікується ріст реалізації на 50 %;

перевести співробітників відділу збуту з фіксованих окладів (сумарний фонд оплати праці при якому становить 6 000 грн.) на комісійну винагороду – 15 грн. з кожної проданої електроплити. При цьому очікується зростання обсягу продаж на 15%;

знизити відпускну оптову ціну, щоб стимулювати збут і довести обсяг оптових продаж до 150 одиниць електроплит.

Яку варто призначити оптову ціну, щоб сумарний прибуток зріс на 3000 грн.

 

Ситуація 5.17.

Підприємство виготовляє запасні частини для автомобілів і реалізує їх по 10 грн/од. Змінні витрати складають 9,75 грн/од. Точка рентабельності на даний момент досягнута.

Надходить додаткова пропозиція продати 20 000 виробів за ціною 5,25 грн. Виконання замовлення пов'язано зі зростанням загальної суми змінних витрат на 72 000 грн. Чи варто приймати таку пропозицію?

 

Ситуація 5.18.

Мале підприємство займається виготовленням зимових курток. Ціна однієї куртки складає 25 грн. Плановий обсяг виробництва – 12 000 шт. Постійні витрати на весь випуск складають 90 000 грн. Змінні витрати на одиницю складають 16 грн. Визначте:

точку рентабельності виробництва.

вклад на покриття постійних витрат та прибутку на одиницю продукції;

величину прибутку при збільшенні обсягів продаж на 10%;

величину прибутку при імовірному збільшенні постійних витрат на 12%?

Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб отримати при­буток в розмірі 30 000 грн. і який запас фінансової стійкості буде мати підприємство з таким прибутком?

Яку ціну на куртки повинно встановити мале підприємство, щоб отримати прибуток 45 000 грн. від реалізації 10 000 курток?

 

Ситуація 5.19.

Приватний підприємець продає аудіокасети з записом по ціні 8 грн/од. Оптова закупка касет має ціну 5 грн, при чому, підприємець має змогу повер­тати браковані чи не реалізовані касети на фірму за ціною придбання. Орендна плата за торговельну точку складає 500 грн за місяць. Дайте відповіді на наступні запитання:

який поріг рентабельності цієї діяльності?

яким буде поріг рентабельності, якщо орендна платня збільшиться до 1000 грн. за місяць?

яким буде поріг рентабельності, якщо закупівельна ціна касет збільшиться з 2,1 грн. до 2,5 грн?

скільки касет необхідно продати для отримання прибутку 500 грн. за місяць?

 

Ситуація 5.20.

Постійні витрати організації складають 10 500 грн за місяць. Середня виручка за одну послугу складає 7 грн., з яких 2,80 грн. припадає на змінні ви­трати. Дайте відповіді на наступні запитання:

скільки послуг повинна надати організація за 1 місяць, щоб досягти рівня беззбитковості?

скільки послуг повинна надати організація, щоб отримати за один місяць прибуток у розмірі 4 200 грн?

якщо через інфляцію постійні витрати організації досягнуть 14 700 грн., а змінні – 3,75 грн., і ціна при цьому буде дорівнювати 9 грн за одиницю, то скільки послуг повинна буде надати організація, щоб досягти прибутку 5 200 грн?

при поточній ціні організація надавала послуги 3 500 клієнтам за місяць. Якщо ціна підніметься до 9 грн., то очікується зниження рівня послуг на 10%. На який прибуток може розраховувати організація в такій ситуації (при тих же постійних та змінних витратах)?

через покращання умов обслуговування організація може збільшити кількість клієнтів до 3450, При цьому зростуть і постійні витрати на 800 грн. Як зміниться при цьому прибуток організації?

Які заходи вигідніше вжити, ті, що вказані в четвертому запитані, чи ті, що в п’ятому?

Ситуація 5.21.

Постійні витрати за рік – 20 000 грн.; Ціна продукції – 17 грн.; Змінні витрати на одиницю продукції – 9 грн. Кількість проданої продукції – 6 700 шт. На основі приведених даних визначте:

1) Точку беззбитковості.

2) Який прибуток отримає підприємство в результаті зменшення змінних витрат на 8% і постійних витрат на 4 000 грн. за умови, що обсяг реалізації залишиться таким же?

3) Скільки продукції необхідно продати, щоб отримати прибуток в сумі 3 500 грн?

4) Який запас фінансової стійкості буде при цьому мати підприємство?

5) Яку ціну реалізації варто встановити для отримання прибутку обсягом 35 000 грн. від реалізації 6 000 одиниць продукції?

Ситуація 5.22.

Банк за 1 місяць отримав доход в сумі 1 800 000 грн. Розмір суми на кредит на 1 клієнта складає 1 000 грн. Заробітна платня співробітників банку з відшкодуваннями, витрати на зв’язок, канцелярські вироби, охорону та комунальні платежі складають 60 000 грн. на 1 місяць. Наступного місяця очікується зменшення доходів на 20%.

1) Яка кількість клієнтів зможе отримати кредит в поточному та майбутньому місяці?

2) Яке відсоткове зниження обслуговування при розмірі кредиту 1000 грн?

3) Який за обсягом повинен бути кредит, щоб кількість клієнтів залишалася такою ж?

Ситуація 5.23.

Постійні витрати підприємства за рік – 22 000 грн. Ціна продукції – 25 грн. Змінні витрати на одиницю продукції – 20 грн. Кількість проданої продукції – 5000 шт. На основі приведених даних визначте:

1) Точку беззбитковості.

2) Який прибуток отримає підприємство в результаті зменшення змінних витрат на 8% і постійних витрат на 4 000 грн. за умови, що обсяг реалізації залишиться таким же?

3) Яку кількість продукції необхідно продати, щоб отримати прибуток в сумі 3 500 грн?

4) Який запас фінансової стійкості буде при цьому мати підприємство?

5) Яку ціну реалізації варто встановити для отримання прибутку в обсязі 35000 грн. від реалізації 6000 одиниць продукції.

Ситуація 5.24.

Страхова компанія за 1 рік отримує доход в сумі 2 500 000 грн. Дирекція вирішила встановити виплату по страховому випадку у розмірі 12 000 грн. Заробітна платня співробітників банку з відшкодуваннями, витрати на зв’язок, канцелярські вироби, охорону та комунальні платежі складають 1 000 000 грн. на 1 рік. Наступного місяця очікується зменшення доходів на 15%.

1) Скільки клієнтів зможуть отримати виплату в поточному та майбутньому місяці?

2) Яке відсоткове зниження обслуговування при розмірі виплат у 1 000 грн?

3) Які за обсягом повинні бути виплати, щоб кількість клієнтів залишалася такою ж?

Ситуація 5.25.

Завод виготовляє 400 шт. деталей А та 500 од. деталей Б. Ціна реалізації 1 деталі А – 3,5 грн., змінні витрати на виробництво – 2,1 грн. Ціна реалізації 1 деталі Б – 6 грн., змінні витрати на її виробництво дорівнюють 4 грн. Постійні витрати підприємства за 1 тиждень складають 700 грн. Скільки деталей всього та скільки деталей кожного виду повинен виробити та реалізувати завод, щоб досягти беззбиткової роботи? Що більше допомагає зниженню точки беззбитковості та збільшенню запасу фінансової стійкості: виробництво якогось одного виду деталей чи двох?

Ситуація 5.26.

Підприємство виробляє телевізори, реалізуючи 400 од. в місяць по ціні 850 грн/шт. (без ПДВ). Змінні витрати складають 750 грн/шт., постійні витрати підприємства 35 000 грн. за місяць. Дайте відповіді на наступні питання:

Начальник відділу маркетингу радить збільшити витрати на рекламу на 10 000 грн в місяць. Він певен, що це дасть приріст щомісячної виручки від реалізації на 40 000 грн. Чи варто підтримувати це рішення?

Начальник планового відділу радить знизити ціну реалізації на 20 грн. та одночасно довести витрати на рекламу до 15 000 грн. Відділ маркетингу прогнозує збільшення реалізації при цьому на 45%. Чи варто підтримувати цю пропозицію?

Директор по виробництву пропонує використовувати більш дешеві матеріали, які дозволять зменшити змінні витрати на 30 грн/шт. Однак начальник відділу збуту передбачає при цьому зниження об’єму реалізації на 50 од. за місяць. Чи варто переходити на більш дешеві матеріали?

Фірма “TVcentre” подала пропозицію, що вона може щомісячно закупати до 150 телевізорів. Водночас вона пропонує встановити оптові ціни на придбання такої партії товару. Яку слід встановити ціну, щоб прибуток підприємства зріс на 3 000 грн. від реалізації цієї додаткової кількості телевізорів?

Начальник відділу збуту пропонує перевести своїх співробітників з окладів (сума щомісячного фонду оплати 6 000 грн.) на комісійне винагородження 15 грн. з кожного проданого телевізора. Він певен, що обсяг продажу при цьому виросте до 510 шт. за місяць. Чи варто підтримувати таку пропозицію?

Ситуація 5.27.

У звітному періоді сума чистого доходу підприємства складає 200 млн. грн. Валові витрати на підприємстві за цей період складають 140 млн. грн. З них змінні витрати займають 60%. В плановому періоді суму доходу необхідно довести до 250 млн. грн. Як це вплине на приріст балансового прибутку?

 

Ситуація 5.28.

Розрахувати беззбитковий обсяг продажу та проаналізувати рівень операційного важеля для трьох підприємств при збільшенні обсягу виробництва зі 100 тис. до 115 тис. одиниць.

Таблиця 5.11

Вихідні дані.

  Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
Ціна одиниці продукції, грн.
Змінні витрати, грн. 2,5
Постійні витрати, тис. грн.

Ситуація 5.29.

Підтвердити на даних табл. 5.12, що сила операційного важеля є найбільшою при рівні продажів, який є близьким до точки беззбитковості.

Таблиця 5.12

Вихідні дані.

  П1 П2 П3 П4
Виручка від реалізації, грн.
Змінні витрати, грн.
Постійні витрати, грн.
Прибуток, грн.
Вклад, грн.        
КОЛ        

Ситуація 5.30.

За наступними даними розрахувати беззбитковий обсяг виробництва продукції та визначити як зміниться балансовий прибуток підприємства в грн. та в відсотках.

Таблиця 5.13

Вихідні дані.

  Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4
Ціна одиниці продукції, грн.
Постійні витрати, тис. грн.
Змінні витрати, грн
Повний дохід, тис. грн.
Чистий дохід, тис. грн.
Обсяг виробництва на початок року, од.
Обсяг виробництва на кінець року, од.

Ситуація 5.31.

Підприємство реалізує 5 видів автомобілів (див. табл. 5.14).

Таблиця 5.14

Вихідні дані.

№ п/п Назва продукції Змінні витрати, грн. Постійні витрати, грн. Обсяг реалізації, грн. Обмеження
1. Skoda Потужності відсутні
2. Mitsubishi Є ринок, але існують складності з постачанням
3. Таврія Є ринок і потужності
4. Opel Є ринок
5. Volkswagen Ринок відсутній
  Всього  

 

Визначте коефіцієнт валової маржі, точку беззбитковості, запас фінансової стійкості, операційний важіль та дайте рекомендації відносно подальшої асортиментної політики.

 

 

Ситуація 5.32.

Підприємство продає 5 виробів (див. табл. 5.15).

Таблиця 5.15

Вихідні дані.

№ п/п Назва продукції Змінні витрати, грн. Постійні витрати, грн. Обсяг реалізації, грн. Обмеження
1. Комп’ютери Є ринок, але існують складності з постачанням
2. Принтери Є ринок і потужності
3. Сканери Є ринок
4. Копіри Ринок відсутній
5. Міні-АТС Потужності відсутні
  Всього  

Визначте коефіцієнт валової маржі, точку беззбитковості, запас фінансової стійкості, операційний важіль та дайте рекомендації відносно подальшої асортиментної політики.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)