АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Комунальна гігієна 2 страница

Читайте также:
 1. E. Реєстрації змін вологості повітря. 1 страница
 2. E. Реєстрації змін вологості повітря. 10 страница
 3. E. Реєстрації змін вологості повітря. 11 страница
 4. E. Реєстрації змін вологості повітря. 12 страница
 5. E. Реєстрації змін вологості повітря. 13 страница
 6. E. Реєстрації змін вологості повітря. 14 страница
 7. E. Реєстрації змін вологості повітря. 15 страница
 8. E. Реєстрації змін вологості повітря. 16 страница
 9. E. Реєстрації змін вологості повітря. 17 страница
 10. E. Реєстрації змін вологості повітря. 18 страница
 11. E. Реєстрації змін вологості повітря. 19 страница
 12. E. Реєстрації змін вологості повітря. 2 страница

E. 50

63. Укажіть, яким є коефіцієнт ефективності санації, якщо під час проведення санації повітря у перев’язочній встановлено, що до санації проросло 85 колоній, після неї – 17:

A. *5

B. 7

C. 9

D. 11

E. 15

64. Для зменшення ступеня бактеріального забруднення повітря в операційній прийнято рішення про необхідність організації ультрафіолетового опромінення повітря. Укажіть промені з якою довжиною хвилі найбільш доцільно використовувати з цією метою:

A. *250 нм

B. 350 нм

C. 450 нм

D. 550 нм

E. 650 нм

 

65. Необхідно забезпечити максимальний D-вітаміноутворюючий (антирахітичний) ефект ультрафіолетового випромінювання. Укажіть, в якому діапазоні спостерігається максимальна D-вітаміноутворююча дія:

A. *280-297 нм

B. 250-320 нм

C. 280-340 нм

D. 254-267 нм

E. 340-390 нм

 

66. Необхідно забезпечити максимальний загальностимулюючий ефект ультрафіолетового випромінювання. Укажіть, в якому діапазоні спостерігається максимальна загальностимулююча дія:

A. *254 нм

B. 280-297 нм

C. 280-340 нм

D. 254-267 нм

E. 390 нм

 

67. Необхідно забезпечити максимальний пігментоутворюючий ефект ультрафіолетового випромінювання. Укажіть, в якому діапазоні спостерігається максимальна пігментоутворююча дія:

A. *320-330 нм

B. 280-297 нм

C. 250-320 нм

D. 254-267 нм

E. 340-390 нм

 

68. Необхідно забезпечити максимальний бактерицидний ефект ультрафіолетового випромінювання. Укажіть, в якому діапазоні спостерігається максимальна бактерицидна дія:

A. *254-267 нм

B. 280-297 нм

C. 250-320 нм

D. 280-340 нм

E. 340-390 нм

69. Назвіть штучні джерела ультрафіолетового випромінювання, що використовуються для профілактичного опромінення:

A. *Еритемні лампи ЛЕ-15, ЛЕ-30

В. Газорозрядні лампи

С. Світильник СК-300

D. Апарат Кротова

E. Бактерицидні увіолеві лампи

70. Перерахуйте основні патологічні стани при недостатності ультрафіолетового випромінювання:

A. *Зниження резистентності організму, рахіт, карієс зубів тощо

B. Ураження зору, зниження резистентності, ураження шлунково-кишкового тракту, ожиріння тощо

C. Зниження резистентності, ожиріння, цукровий діабет, схуднення тощо

D. Анемія, ураження шлунково-кишкового тракту, ожиріння, остеопороз тощоE. Ожиріння, остеопороз, цукровий діабет, схуднення тощо

71. Укажіть, який патологічний стан не виникає при недостатності ультрафіолетового випромінювання:

А. *Ожиріння

B. Зниження резистентності організму

C. Анемія

D. Рахіт

E. Карієс зубів

72. Перерахуйте основні види впливу надлишкових доз ультрафіолетового випромінювання:

A. *Зниження загальної резистентності організму, канцерогенний вплив, виникнення специфічних захворювань (кератокон’юнктивіти, опіки тощо)

B. Гемопоетичний вплив, канцерогенний вплив, фіброгенний вплив

C. Канцерогенний вплив, фіброгенний вплив, підвищення загальної резистентності організму

D. Підвищення загальної резистентності організму, зниження загальної резистентності організму, різке прискорення процесів вітаміноутворення

E. Гемопоетичний вплив, фіброгенний вплив, різке прискорення процесів вітаміноутворення

73. Укажіть, який ефект не є результатом впливу надлишкових доз ультрафіолетової радіації:

А. *Фіброгенний вплив

B. Канцерогенний вплив

C. Мутагенний вплив

D. Виникнення специфічних захворювань (кератокон’юнктивіти, опіки тощо)

E. Різке уповільнення процесів вітаміноутворення

74. Укажіть основні наслідки профілактичної дії ультрафіолетового випромінювання:

А. *Все перераховане

В. Підвищення тонусу кори головного мозку та нормалізація процесів збудження і гальмування

С. Покращання стану автономної (вегетативної) нервової системи

D. Підвищення активності ряду ферментів та збільшення вмісту гемоглобіну в крові

Е. Нормалізація ліпідного обміну та підвищення проникності мембран клітин

 

75. Укажіть основні наслідки профілактичної дії ультрафіолетового випромінювання:

А. *Все перераховане

В. Стимулювання протизгортаючої функції крові та нормалізація мінерального, особливо фосфорно-кальцієвого, обміну

С. Зниження артеріального тиску при гіпертонічній хворобі, зменшення частоти виникнення та ступеня вираження гіпертонічних криз

D. Покращання показників функціонального стану серцево-судинної системи

Е. Зменшується рівня поширення нападів стенокардії, випадків інфаркту міокарда та мозкового інсульту

 

76. Укажіть, які заходи проводяться для первинної і вторинної геліопрофілактики захворювань:

А. *Організація аеросоляріїв та лікувальних пляжів

В. Покращання природної та штучної вентиляції

С. Покращання природного та штучного освітлення

D. Запровадження виробничої фізичної культури

Е. Організація психопрофілактики та психокорекції

 

77. Укажіть, при лікуванні яких захворювань використовуються штучні джерела ультрафіолетової радіації:

A. *Ревматизм, невралгічні болі, шкірний туберкульоз, загоювання гнійних ран

B. Ревматизм, сальмонельоз, невралгічні болі, отит

C. Дизентерія, невралгічні болі, шкірний туберкульоз, харчові отруєння

D. Дизентерія, холера, кишкові інфекції

E. Шкірний туберкульоз, загоювання гнійних ран, холера, харчові отруєння

 

78. Назвіть, при лікуванні яких захворювань не використовують штучні джерела ультрафіолетової радіації:

А. *Харчові отруєння

В. Невралгічні болі

С. Загоювання ран

D. Ревматизм

Е. Гнійні рани

79. Назвіть патологічний стан, при якому протипоказане проведення первинної ультрафіолетової профілактики:

А. *Дифузний токсичний зоб

В. Вагітність

С. Невралгія

D. Анемія

Е. Ожиріння

 

80. Назвіть патологічний стан, при якому протипоказане проведення вторинної ультрафіолетової профілактики:

А. *Інфаркт міокарда

В. Вагітність

С. Невралгія

D. Анемія

Е. Ожиріння

81. Укажіть назву кабінету для проведення профілактичного опромінення:

А. *Фотарій

В. Солярій

С. Кріосауна

D. Аерарій

Е. Аєросоляеій

82. Назвіть основні санітарно-гігієнічні заходи щодо профілактики недостатності ультрафіолетового випромінювання серед населення:

A. *Раціональне планування та забудова населених пунктів, використання увіолевого скла, застосування еритемно-увіолевих ламп

B. Південна орієнтація вікон житлових приміщень, дієтотерапія, хіміотерапія

C. Хіміотерапія, охорона довкілля від забруднення, забезпечення чистоти віконного скла

D. Охорона довкілля від забруднення, забезпечення чистоти віконного скла, психопрофілактика

E. Охорона довкілля від забруднення, психопрофілактика, серопрофілактика

 

83. Назвіть один з основних санітарно-гігієнічних заходів щодо профілактики недостатності ультрафіолетового випромінювання:

А. *Раціональне планування та забудова населених пунктів

В. Хіміотерапія

С. Охорона довкілля від забруднення

D. Дієтотерапія

Е. Забезпечення чистоти віконного скла

 

84. Укажіть, в який період року рекомендується проводити геліопрофілактику захворювань в північних районах України:

А. *З березня до жовтня

В. З лютого до листопада

С. З листопада до травня

D. З вересня до червня

Е. З грудня до березня

85. Укажіть, в який період року рекомендується проводити геліопрофілактику захворювань в південних районах України:

А. *З лютого до листопада

В. З березня до жовтня

С. З листопада до травня

D. З вересня до червня

Е. З грудня до березня

86. Укажіть, який ефект не є результатом впливу надлишкових доз ультрафіолетової радіації:

А. *Фіброгенний вплив

B. Канцерогенний вплив

C. Мутагенний вплив

D. Виникнення специфічних захворювань (кератокон’юнктивіти, опіки тощо)

E. Різке уповільнення процесів вітаміноутворення

 

87. Укажіть основні наслідки профілактичної дії ультрафіолетового випромінювання:

А. *Все перераховане

В. Стимулювання протизгортаючої функції крові та нормалізація мінерального, особливо фосфорно-кальцієвого, обміну

С. Зниження артеріального тиску при гіпертонічній хворобі, зменшення частоти виникнення та ступеня вираження гіпертонічних криз

D. Покращання показників функціонального стану серцево-судинної системи

Е. Зменшується рівня поширення нападів стенокардії, випадків інфаркту міокарда та мозкового інсульту

 

Тема №3. Методика визначення гігієнічної оцінки природного та штучного освітлення приміщень.

1. Назвіть основні гігієнічні вимоги до освітлення приміщень:

A. *Повинно бути за спектром максимально наближеним до природного, повинно бути достатнім, рівномірним, не повинно погіршувати хімічних та фізичних якостей повітряного середовища, не повинно створювати відблисків та різких тіней

B. Повинно бути за спектром максимально наближеним до природного, повинно бути розсіяне, повинно бути достатнє, повинно бути естетично привабливим

C. Повинно бути розсіяне, повинно бути достатнє, повинно бути естетично привабливим, повинно забезпечувати бактерицидну дію

D. Повинно бути естетично привабливим, повинно забезпечувати бактерицидну дію, повинно бути рівномірним, повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм

E. Повинно бути естетично привабливим, повинно забезпечувати бактерицидну дію, повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм, не повинно створювати відблисків та різких тіней

 

2. Укажіть, які фактори впливають на рівень природної освітленості приміщень:

A. *Зовнішні, внутрішні

B. Мікробіологічні, біологічні

C. Фізичні, хімічні

D. Радіологічні, біологічні

E. Технічні, технологічні

3. Назвіть зовнішні фактори, від яких залежить природне освітлення приміщень:

A. *Географічна широта, клімат місцевості, сезон року, години дня, затінюючі об’єкти (будинки, дерева)

B. Кількість вікон, географічна широта, орієнтація вікон, широта скла, пора року

C. Географічна широта, орієнтація вікон, клімат місцевості, широта скла, висота підвіконня, години дня

D. Орієнтація вікон, клімат місцевості, ширина скла, висота підвіконня, години дня

E. Кількість вікон, орієнтація вікон, ширина скла, висота підвіконня, години дня, затінюючі об’єкти (будинки, дерева)

 

4. Назвіть внутрішні фактори, від яких залежить природне освітлення приміщень:

A. *Орієнтація вікон, кількість вікон, їх конструкція, якість та чистота скла, наявність квітів, фіранок, яскравість (відбиваюча здатність стін, стелі, меблі, висота підвіконня, висота вікна

B. Орієнтація вікон, наявність будівель, дерев, кількість вікон, їх конструкція, якість та чистота скла, наявність квітів, фіранок

C. Наявність будівель, кількість вікон, їх конструкція, дерев, наявність квітів, фіранок, клімат місцевості, яскравість (відбиваюча здатність стін, стелі, меблів, географічна широта

D. Орієнтація вікон, наявність будівель, дерев, клімат місцевості, клімат місцевості, яскравість (відбиваюча здатність стін, стелі, меблів, висота підвіконня, висота вікна, географічна широта

E. Наявність будівель, дерев, клімат місцевості, географічна широта, орієнтація вікон, кількість вікон, їх конструкція

5. Назвіть чинник, що не впливає на рівень природного освітлення:

A. *Вид освітлювальної арматури

B. Орієнтація будівель

C. Площа засклення вікон

D. Пора року, доби

E. Географічна широта

6. Назвіть основні системи природного освітлення:

A. *Бокова, верхня, комбінована

B. Пряма, бокова, загальна

C. Загальна, місцева, верхня

D. Проміжна, комбінована, нижня

E. Проміжна, нижня, побічна

7. Назвіть основні типи інсоляційного режиму:

A. *Максимальний, помірний, мінімальний

B. Прямий. боковий, змішаний

C. Загальний, місцевий, змішаний

D. Проміжний, комбінований, змішаний

E. Природний, штучний, змішаний

8. Укажіть орієнтацію вікон приміщень, що забезпечують максимальний інсоляційний режим:

A. *Південно-східна, південно-західна

B. Південна, східна, західна

C. Північно-східна, північно-західна, північна

D. Південно-східна, південно-західна, південна

E. Північна, південна

9. Укажіть орієнтацію вікон приміщень, що забезпечують помірний інсоляційний режим:

A. *Південна, східна, західна

B. Південно-східна, південно-західна

C. Північно-східна, північно-західна, північна

D. Південно-східна, південно-західна, південна

E. Північна, південна

10. Укажіть орієнтацію вікон приміщень, що забезпечують мінімальний інсоляційний режим:

A. *Північно-східна, північно-західна, північна

B. Південно-східна, південно-західна

C. Південна, східна, західна

D. Південно-східна, південно-західна, південна

E. Північна, південна

11. Назвіть методи дослідження природного освітлення у приміщенні:

A. *Описовий, геометричний, світлотехнічний

B. Описовий, розрахунковий, світлотехнічний

C. Логарифмічний, розрахунковий, флуоресцентний

D. Розрахунковий, флуоресцентний, фотоколориметричний

E. Хімічний, логарифмічний, розрахунковий

12. Назвіть показники геометричного методу оцінки природного освітлення:

A. *Світловий коефіцієнт, кут падіння, коефіцієнт заглиблення, кут отвору, кут затінення

B. Коефіцієнт затінення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт заглиблення, коефіцієнт аерації, кут отвору, психрометричний коефіцієнт

C. Коефіцієнт кореляції, коефіцієнт заглиблення, кут отвору, психрометричний коефіцієнт, коефіцієнт природної освітленості

D. Коефіцієнт заглиблення, коефіцієнт аерації, кут отвору, психрометричний коефіцієнт, коефіцієнт природної освітленості

E. Коефіцієнт кореляції, коефіцієнт аерації, психрометричний коефіцієнт, коефіцієнт природної освітленості, кут падіння

13. Дайте визначення поняття “світловий коефіцієнт”:

A. *Відношення площі заскленої частини поверхні вікон до площі підлоги

B. Відношення площі всіх вікон до площі підлоги

C. Відношення площі одного вікна до площі підлоги

D. Відношення освітленості у приміщенні і назовні

E. Відношення природної освітленості в середині приміщення до площі підлоги

14. Укажіть нормативні значення величин світлового коефіцієнту для навчальних приміщень:

A. *1 : 4 – 1 : 5

B. 1 : 5 – 1 : 6

C. 1 : 6 – 1 : 8

D. 1 : 2 – 1 : 3

E. 1 : 8 – 1 : 10

15. Укажіть нормативні значення величин світлового коефіцієнту для житлових приміщень:

A. *1 : 6 – 1 : 8

B. 1 : 4 – 1 : 5

C. 1 : 5 – 1 : 6

D. 1 : 2 – 1 : 3

E. 1 : 8 – 1 : 10

16. Укажіть нормативні значення величин світлового коефіцієнту для лікарняних палат:

A. *1 : 5 – 1 : 6

B. 1 : 4 – 1 : 5

C. 1 : 6 – 1 : 8

D. 1 : 2 – 1 : 3

E. 1 : 8 – 1 : 10

17. Укажіть нормативні значення величин світлового коефіцієнту для операційних:

A. *1 : 2 – 1 : 3

B. 1 : 4 – 1 : 5

C. 1 : 5 – 1 : 6

D. 1 : 6 – 1 : 8

E. 1 : 8 – 1 : 10

18. Дайте визначення поняття “кут падіння” світлових променів на робоче місце:

A. *Кут між робочою поверхнею та лінією від робочого місця до верхнього краю вікна

B. Кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

C. Кут між лініями від робочого місця до верхнього краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

D. Кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника

E. Кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна

19. Приведіть гігієнічні нормативи величини кута падіння світлових променів на робоче місце:

A. *не менше 27°

B. Не більше 27°

C. 25°

D. не менше 30°

E. не менше 45°

20. Дайте визначення поняття “кут отвору”:

A. *кут між лініями від робочого місця до верхнього краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

B. кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

C. кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього краю вікна

D. кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника

E. кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна

21. Приведіть гігієнічні нормативи величини кута отвору:

A. *не менше 5°

B. не менше10°

C. не менше 45°

D. Не більше 5°

E. не менше 27°

22. Дайте визначення поняття “коефіцієнт заглиблення”:

A. *Відношення відстані від вікна до протилежної стіни до відстані від верхнього краю вікна до підлоги

B. Відношення глибини приміщення до відстані від підлоги до верхнього краю вікна

C. Відношення глибини класу до відстані від підлоги до підвіконня

D. Відношення висоти вікна до глибини приміщення

E. Відношення глибини приміщення до відстані від підвіконня до стелі

23. Укажіть параметри, що необхідні для розрахунку коефіцієнта заглиблення приміщення:

A. *Відстань від верхнього краю вікна до підлоги та відстань від вікна до протилежної стіни

B. Відстань від підлоги до підвіконня та відстань від підлоги до стелі

C. Відстань від підлоги до підвіконня та відстань від підлоги до верхнього краю вікна

D. Відстань від світлонесучої стіни до протилежної та відстань від підвіконні до підлоги

E. Відстань від підвіконня до верхнього краю вікна та відстань від внутрішньої стіни до світлонесучої

 

24. Укажіть нормативні значення величини коефіцієнта заглиблення:

A. *Не більше 2

B. Не більше 3

C. Не менше 4

D. Не більше 5

E. Не менше 1

25. Назвіть нормативи природного освітлення навчальних приміщень за даними геометричного методу:

A. *Світловий коефіцієнт – 1 : 4 – 1 : 5, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

B. Світловий коефіцієнт – 1 : 6 – 1 : 8, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

C. Світловий коефіцієнт – 1 : 5 – 1 : 6, коефіцієнт заглиблення: не більше 2, кут падіння – не менше 27°

D. Світловий коефіцієнт – 1 : 2 – 1 : 3, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

E. Світловий коефіцієнт – 1 : 8 – 1 : 10, коефіцієнт заглиблення – не більше 5, кут падіння – не менше 27°

26. Назвіть нормативи природного освітлення житлових приміщень за даними геометричного методу:

A. *Світловий коефіцієнт – 1 : 5 – 1 : 6, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

B. Світловий коефіцієнт – 1 : 6 – 1 : 8, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

C. Світловий коефіцієнт – 1 : 2 – 1 : 3, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

D. Світловий коефіцієнт – 1 : 4 – 1 : 5, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

E. Світловий коефіцієнт – 1 : 8 – 1 : 10, коефіцієнт заглиблення – не більше 5, кут падіння – не менше 27°

 

27. Назвіть нормативи природного освітлення лікарняної палати за даними геометричного методу:

A. *Світловий коефіцієнт – 1 : 6 – 1 : 8, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

B. Світловий коефіцієнт – 1 : 2 – 1 : 3, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

C. Світловий коефіцієнт – 1 : 5 – 1 : 6, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

D. Світловий коефіцієнт – 1 : 4 – 1 : 5, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

E. Світловий коефіцієнт – 1 : 8 – 1 : 10, коефіцієнт заглиблення – не більше 5, кут падіння – не менше 27°

 

28. Назвіть нормативи природного освітлення операційної за даними геометричного методу:

A. *Світловий коефіцієнт – 1 : 2 – 1 : 3, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

B. Світловий коефіцієнт – 1 : 6 – 1 : 8, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

C. Світловий коефіцієнт – 1 : 5 – 1 : 6, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

D. Світловий коефіцієнт – 1 : 4 – 1 : 5, коефіцієнт заглиблення – не більше 2, кут падіння – не менше 27°

E. Світловий коефіцієнт - 1 : 8 – 1 : 10, коефіцієнт заглиблення – не більше 5, кут падіння - не менше 27°

 

29. Назвіть показники світлотехнічного методу оцінки природного освітлення:

A. *Коефіцієнт природної освітленості

B. Проекція небосхилу

C. Коефіцієнт заглиблення

D. Кут отвору

E. Світловий коефіцієнт

30. Дайте визначення поняття “коефіцієнт природної освітленості”:

A. *Виражене у відсотках відношення освітленості горизонтальної поверхні (на рівні підлоги або робочого місця) в приміщенні до виміряної одночасно освітленості розсіяним світлом горизонтальної поверхні під відкритим небосхилом

B. Щільність світлового потоку на освітлюваній поверхні

C. Виражене у відсотках відношення освітленості горизонтальної поверхні (на рівні протягом робочого дня) освітленості розсіяним світлом горизонтальної поверхні під відкритим небосхилом площі вікон до площі підлоги

D. Природна освітленість, яка припадає на площу 1 м2

E. Відношення природної освітленості в середині приміщення до площі підлоги

 

31. Назвіть прилади для вимірювання рівня освітлення:

A. *Люксметр

B. Біодозиметр

C. Актинометр

D. Радіометр-рентгенометр

E. Фотоінтенсиметр

32. Назвіть одиниці освітленості:

A. *Люкс

B. Люмен

C. Кандела

D. Ватт

E. Кандела/м2

33. Назвіть нормативи природного освітлення для навчальних приміщень за даними світлотехнічного методу:

A. *Коефіцієнт природної освітленості: 1,25-1,5%

B. Коефіцієнт природної освітленості: 1,25-1,5%

C. Коефіцієнт природної освітленості: 0,5%

D. Коефіцієнт природної освітленості: 2,0%

E. Коефіцієнт природної освітленості: 0,1–-0,5%

34. Назвіть нормативи природного освітлення для житлових приміщень за даними світлотехнічного методу:

A. *Коефіцієнт природної освітленості: 1,0%

B. Коефіцієнт природної освітленості: 1,25-1,5%

C. Коефіцієнт природної освітленості: 0,5%

D. Коефіцієнт природної освітленості: 2,0%

E. Коефіцієнт природної освітленості: 0,1–-0,5%

 

35. Назвіть нормативи природного освітлення для лікарняної палати за даними світлотехнічного методу:

A. *Коефіцієнт природної освітленості – 0,5%

B. Коефіцієнт природної освітленості – 1,25-1,5%

C. Коефіцієнт природної освітленості – 1,0%

D. Коефіцієнт природної освітленості – 2,0%

E. Коефіцієнт природної освітленості – 0,1–-0,5%

 

36. Назвіть нормативи природного освітлення для операційних за даними світлотехнічного методу –

A. *Коефіцієнт природної освітленості – 2,0%

B. Коефіцієнт природної освітленості – 1,25-1,5%

C. Коефіцієнт природної освітленості – 1,0%

D. Коефіцієнт природної освітленості – 0,5%

E. Коефіцієнт природної освітленості – 0,1–-0,5%

 

37. Назвіть основні гігієнічні вимоги до освітлення приміщень:

A. *Повинно бути за спектром максимально наближеним до природного, повинно бути достатнім, рівномірним, не повинно погіршувати хімічних та фізичних якостей повітряного середовища, не повинно створювати відблисків та різких тіней

B. Повинно бути за спектром максимально наближеним до природного, повинно бути розсіяне, повинно бути достатнє, повинно бути естетично привабливим

C. Повинно бути розсіяне, повинно бути достатнє, повинно бути естетично привабливим, повинно забезпечувати бактерицидну дію

D. Повинно бути естетично привабливим, повинно забезпечувати бактерицидну дію, повинно бути рівномірним, повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм

E. Повинно бути естетично привабливим, повинно забезпечувати бактерицидну дію, повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм, не повинно створювати відблисків та різких тіней

38. Укажіть, в чому полягає основне гігієнічне значення штучного освітлення:

A. *Найважливіша умова забезпечення комфорту та засіб розширення активної діяльності людини

B. Стимулює життєдіяльність організму

C. Посилює обмін речовин

D. Покращує загальне самопочуття

E. Підвищує емоційний настрій, підвищує працездатність

39. Назвіть фізичні характеристики штучного освітлення:

A. *Все перераховане

B. Сила світла

C. Світловий потік

D. Освітленість

E. Яскравість

40. Назвіть фізичні характеристики штучного освітлення:

A. *Все перераховане

B. Сила світла

C. Коефіцієнт відбиття

D. Коефіцієнт світлопропускання

E. Світність

41. Наведіть визначення поняття “гострота зору”:

A. *Здатність зорової сенсорної системи розрізняти найменші деталі об’єкта, що визначається найменшим кутом, під яким дві суміжні точки розрізняються як окремі.

B. Здатність зорової сенсорної системи сприймати мінімальну різницю яскравостей досліджуваного об’єкта і фону

C. Термін, протягом якого відбувається усвідомлення деталей об’єкта, що розглядається

D. Інтегральна функція зорового аналізатора, яка враховує основні його функції: гостроту зору, контрастну чутливість, швидкість зорового сприйняття

E. Відношення терміну ясного бачення об’єкта до сумарного часу його розглядання

 

42. Укажіть, до якої частини видимого спектра око людини є найчутливішим:

A. *Жовто-зелена ділянка

B. Синьо-фіолетова ділянка

C. Жовтогаряча ділянка

D. Червона ділянка

E. Блакитна ділянка

43. Назвіть основні системи штучного освітлення:

A. *Загальна, локальна та комбінована

B. Верхня та нижня

C. Пряма, побічна та проміжна

D. Загальна, місцева та поєднана

Е. Пряма та бокова

44. Назвіть основні джерела штучного освітлення:

A. *Електричні і неелектричні

B. Природні та штучні

C. Загальні та локальні

D. Специфічні та неспецифічні

E. Прямі та непрямі

45. Назвіть основні неелектричні джерела штучного освітлення:

A. *Все перераховане

B. Керосинові лампи

C. Карбідні лампи

D. Газові світильники

E. Свічки

46. Назвіть основні електричні джерела штучного освітлення:

A. *Все перераховане

B. Дугові лампи

C. Лампи розжарювання

D. Газосвітні лампи

E. Люмінесцентні лампи

47. Укажіть основні недоліки ламп розжарювання:

A. *Зміщення спектру в жовто-червону сторону, спотворення кольорового відчуття та засліплююча дія прямих променів

B. Зміщення спектру в зелено-синю сторону, спотворення кольорового відчуття та засліплююча дія відбитих променів

C. Стробоскопічний ефект: миготіння рухомих предметів

D. Стробоскопічний ефект: миготіння рухомих предметів

E. Погіршання властивостей повітря у приміщенні

 

48. Укажіть основні недоліки люмінесцентних ламп:

A. *Стробоскопічний ефект: миготіння рухомих предметів

B. Стробоскопічний ефект: миготіння нерухомих предметів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.077 сек.)