АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розкрийте сутність біржової угоди

Читайте также:
 1. Аналіз поточної біржової кон'юнктури
 2. Біржова торгівля як основа біржової діяльності. Історія еволюції біржової торгівлі. Поняття організованого ринку. Риси та класифікація організованих ринків.
 3. Біржова угода: ознаки, сутність, зміст, класифікація
 4. Біржовий бюлетень та його значення для біржової торгівлі
 5. Біржовий механізм ціноутворення. Формування цін на біржі. Структура елементів біржової ціни. Сутність та правила біржового котирування.
 6. Бланкові, опитувальні, рисункові і проективні психодіагностичні методики. Сутність і частота народження. Поняття про об'єктивно-маніпуляційних методиках
 7. В чому полягає стабілізуюча роль біржової торгівлі?
 8. В чому полягає сутність безпеки життєдіяльності людини?
 9. Види опціонів: опціон-запит і опціон-пропозиція, їх сутність
 10. Визначення та сутність тестування.
 11. Визначте переваги ф’ючерсної угоди.
 12. Визначте сутність та види спілкування.

За повне розкриття питання в логічній послідовності ставиться максимальна кількість балів – 5. 4 бали надається за повне розкриття питання, але з деякими неточностями несуттєвого характеру. 3 бали надається за нечітке розкриття питання.

 

Завдання 5

За повне та правильне вирішення задачі в логічній послідовності ставиться максимальна кількість балів – 5. За повне вирішення задачі, але з деякими помилками несуттєвого характеру надається 4 бали. 3 бали надається за нечітке розв’язання задачі.

 

Ф’ючерсний контракт на золото містить 100 тр. унцій. Припустимо, що поточна ринкова ціна складає 410$ за тр. унцію, а середньозважена абсолютних коливань ціни – 9$ за тр. унцію. Стандартне відхилення становить 2$ за тр. унцію.

Розрахуйте розмір початкової маржі при укладанні ф’ючерсного контракту на золото.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри “____”______________ 200_ року. Протокол №__

 

Зав. кафедри Л.О. Чорна

 

Укладач А.Г. Балдинюк

 

КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра економіки підприємництва та менеджменту

 

Спеціальність7.050.107 Семестр_____

Дисципліна«Економіка та організація біржової торгівлі»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_5_

 

Загальна оцінка з іспиту визначається як середньо арифметична з балів, що отримані за вирішення наступних 5 завдань. Вирішення завдань проводиться в будь-якій послідовності:

 

Завдання 1

В системі закритих тестів необхідно обрати лише одну відповідь. За вірні відповіді на 100% питань надається 5 балів, на 80-99% - 4 бали, на 60-79% - 3 бали.

1.Головна функція товарної біржі:

1) регулювання оптового обороту

2) інформаційна

3) посередницька

4) ціноутворююча

5) всі відповіді вірні

2.Діючі в Україні біржі являють собою:

1) асоціації товарних фірм

2) акціонерні товариства

3) корпорації

4) товариства з обмеженою відповідальністю

5) всі відповіді вірні

3.Перша товарна біржа в Україні була відкрита в:

1) Києві

2) Харкові

3) Маріуполі

4) Одесі

4.Ф’ючерсні угоди виникли внаслідок розвитку:1) ринку цінних паперів

2) ринку реального товару

3) ринку форвардних угод

5.Біржовий потенціал ринку визначається:

1) географічним положенням ринку

2) розвиненістю інфраструктури ринку

3) обсягом і структурою виробництва

4) обсягом і структурою споживання

5) всі відповіді вірні.

6.Обов’язковому розголошенню за укладеною біржовою угодою не підлягає:

1) найменування товару

2) кількість товару

3) ціна угоди

4) умови оплати

5) юридична адреса сторін

7.Як називаються угоди, що засновані на різниці цін на один і той же товар на різних біржах?

1) форвардні

2) спот

3) арбітражні

4) опційні

8.Як називається ситуація, при якій ціни ближчих позицій вище за ціни більш дальніх позицій:

1) контанго

2) беквардейшн

9.Хто є платником премії при купівлі опціону на продаж - «опціон - put»:

1) покупець опціону

2) продавець опціону

10.До якого виду біржових операцій відноситься страхування цінового ризику:

1) біржові операції з реальним товаром

2) посередницькі операції

3) спекулятивні операції

4) хеджування.

 

Завдання 2

Необхідно чітко і лаконічно відповісти на відкриті тести. За вірні відповіді на 100% питань надається 5 балів, на 80-99% - 4 бали, на 60-79% - 3 бали.

 

1. Основні ознаки типової товарної біржі.

2. Класифікація угод з реальним товаром за особливими умовами здійснення.

3. Основні функції брокера.

4. Етапи формування товарної спеціалізації брокерів.

5. Сутність і етапи вивчення біржової кон’юнктури.

 

Завдання 3

Необхідно доповнити визначення. За кожну правильну відповідь надається 1 бал.

1. При “настрою” біржового ринку “штиль” попит… пропозиції

2. Попит – це форма вияву …

3. При “голландському” аукціоні початкова ціна продавця є …

4. Середньостроковий прогноз біржової конюнктури слугує для укладання біржових угод типу …

5. Індекс попиту за певний період розраховується відношенням сумарного обсягу попиту останніх торгів до …

‡агрузка...

 

Завдання 4

Дати відповідь на питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)