АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання 2. Визначення маси напівфабрикатів

Читайте также:
 1. D. Визначення енергетичної цінності та нутрієнтного складу добового раціону на підставі статистичної обробки меню-розкладок
 2. Definitions. Визначення.
 3. I. Визначення сімейства рослини.
 4. I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 5. II Завдання додому
 6. II. Визначення видової приналежності рослини.
 7. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 8. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОННАННЯ.
 9. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
 10. II. Практичне завдання.
 11. II. Практичне завдання.
 12. II. Тестові завдання

Контроль за дотриманням маси порційних і рублених напівфабрикатів виконують шляхом зважування не більше 2% напівфабрикатів від їх загальної кількості в партії, але не менше 10 штук, взятих із різних лотків.

Порційні (натуральні та паніровані) напівфабрикати можуть мати відхилення від встановленої маси у межах ± 3%.

Допустимі відхилення від маси одиниці рубаних напівфабрикатів не повинні перевищувати ± 5%.

Маса 10 штук котлет і біфштексів не повинна мати відхилень в меншу сторону. Зважування проводять на технічних вагах, вантажопідйомністю не більше 2 кг з точністю до 2г.

 

Завдання 3. Визначення якості м'яса по бульйону

Визначення якості м'яса за реакцією бульйону з сірчанокислою міддю: при взаємодії з 5% розчином сірчанокислої міді бульйон повинен бути прозорим або ледь мутним. В бульйоні з напівфабрикатів сумнівної свіжості з'являються пластівці, а в бульйоні з несвіжого м'яса випадає желеподібний осад синьо-блакитного кольору.

Хід визначення:

У конічну колбу ємністю 150-200 мл переносять 20 г подрібненого м'яса та заливають 60 мл дистильованої води, добре перемішують, накривають часовим склом та витримують 10 хв. на киплячій водяній бані. Потім в мірний циліндр ємністю 25 мл відбирають 20 мл бульйону і визначають запах, колір, смак та його прозорість. Бульйон повинен бути прозорим, ароматним, жир на поверхні - у вигляді великих скупчень. Якщо в бульйоні зосталися пластівці білка, його фільтрують через паперовий фільтр.

Для проведення реакції з сірчанокислою міддю в пробірку вносять 2 мл бульйону і додають три краплі 5%-го розчину сірчанокислої міді. Пробірку струшують і залишають на 5хв. у спокої у штативі. Далі відмічають результати реакції.

Завдання 4. Визначення вмісту сухих речовин

Сутність методу

Метод заснований на здатності досліджуваного продукту віддавати гігроскопічну вологу при певній температурі (ГОСТ 4288-66).

Хід визначення:

З підготованої проби в фарфорові чашки чи бюкси, попередньо ретельно висушені до постійної маси, зважують наважку фаршу 5 г з точністю до 0,01г. Наважку розподіляють рівним шаром по внутрішнім стінкам бюкси.

Бюксу переносять до сушильної шафи і висушіть наважку при температурі 120 ±2°C впродовж 1 год. 20 хв., після чого бюксу охолоджують в ексикаторі і зважують.Масову частку вологи (Х) в м'ясних напівфабрикатах розраховують за формулою:

де m1 - маса бюкси з наважкою до висування, г;

m2 - маса бюкси з наважкою після висушування, г;

m - маса наважки, г.

Результати розрахунків обчислюють з точністю до 0,1 %.

Процентний вміст сухих речовин розраховують за формулою, %:

 

ХСР= 100 - Х,

де Х – вміст вологи в продукті.

Завдання 5. Визначення вмісту хліба в м'ясних

напівфабрикатах (ГОСТ 4288-76)

 

Визначення вмісту хліба в м'ясних рублених напівфабрикатах базується на гідролізі крохмалю і дисахаридів до утворення моносахаридів (в основному глюкози) та їх якісного визначення цианідним методом.

Цианідний метод заснований на тому, що певна кількість залізосинеродистого калію (червона кров’яна сіль) відновлюється випробовуваним розчином редукуючих цукрів в залізистосинеродисту сіль (жовта кров’яна сіль) і по витраченій на відновлення кількості розчину розраховують вміст цукрів. Знайдену кількість цукрів перераховують на крохмаль, а останній – на хліб (кількість цукру в хлібі незначна, і він враховується в загальній кількості глюкози).

 

Хід визначення:

Приготування розчину редукуючого цукру.

У хімічний стакан відважують наважку досліджуваного напівфабрикату масою 5 г з похибкою не більше 0,01 г і додають 10 мл дистильованої води.

Вміст стакану розмішують скляною паличкою і переносять в конічну колбу місткістю 250 мл, змиваючи водою в неї частинки, які прилипли до стакану і палички. Загальна кількість води не повинна перевищувати 40 мл.

У колбу з наважкою додають 30-35 мл 10%-ного розчину соляної кислоти, далі приєднують її до водяного або повітряного холодильника, ставлять на електроплитку, підклавши під колбу азбестову сітку і кип'ятять впродовж 10 хв., рахуючи час з моменту закипання вмісту колби. Після 10 хв. кип'ятіння колбу знімають з плити, охолоджують під струменем холодної води до кімнатної температури.

‡агрузка...

Отриманий гідролізат нейтралізують до слабокислої реакції 15%-ним розчином їдкого натрію або калію, використовуючи як індикатор краплю розчину метилового оранжевого.

Вміст колби після нейтралізації кількісно переносять в мірну колбу місткістю 250 мл, змиваючи часточки, що прилипнули до стінок. Для освітлення гідролізату і осадження білків додають піпеткою 3 мл розчину залізосинеродистого калію і 3 мл розчину сульфату цинку, об’єм доводять водою до мітки, ретельно фільтрують через сухий складчастий фільтр в суху колбу.

В отриманому розчині гідролізату визначають вміст редукуючого цукру, що утворився при гідролізі крохмалю, цианідним методом.

Цианідний метод визначення редукуючих цукрів передбачає проведення двох титрувань – орієнтовного (попереднього) і остаточного (більш точного)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)