АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз показників платоспроможності

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз асортиментної продукції
 9. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 10. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 12. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
Показники На початок року На кінець року
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) Ф.№1(р. 380+р.430+р.630)/ р. 640 (4047,2+96,0)/4277,4==0,9686 (3976,1+80,7)/4388,3= =0,9245
Коефіцієнт фінансування Ф.№1 (р.380+р.430+р.630)/(р. 480+р.620) (4047,2+96,0)/134,2= =30,873 (3976,1+80,7)/331,5= =12,23
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Ф.№1 (р.380-р.080+р.430)/(р.260-р.270) (4047,2-3562,2+96,0)/ /715,2=0,813 (3976,1-3388,7+80,7)/(998,9-0,7)=0,669

З поданої таблиці видно, що коефіцієнт платоспроможності близький до одиниці, це показує високу питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у діяльність даного підприємства, але даний коефіцієнт має тенденцію до зменшення. Коефіцієнт фінансування показує, що підприємство незалежне від залучених коштів. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами свідчить, що підприємство забезпечене власними оборотними засобами. Всі ці показники говорять про те, що підприємство платоспроможне, але має зворотну тенденцію.

Причинами нестачі ліквідних оборотних засобів є збитковість діяльності підприємства, що веде до нестачі власних джерел для самофінансування, а також відволікання коштів у дебіторську заборгованість.

Наступним важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є показник автономії, який показує наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу.

Доля власних коштів у загальній сумі джерел коштів досить висока і на початок року становила 0,969. Але на кінець року трапилось зниження коефіцієнту на 4,64%.

Взагалі отримані дані свідчать про високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування.

Наступними показниками, які заслуговують на увагу з боку економічного аналізу є коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

Показник фінансової стійкості підприємства відповідає нормативному значенню, навіть в кілька разів перевищує його. Різке зниження даного коефіцієнту в кінці року обумовлено підвищенням обсягу позикових коштів майже в 2,5 рази.

На кожну гривню вкладених в активи підприємства власних коштів на початок року припадало 3 коп. позикових коштів, на кінець року – 8 коп. Тобто підвищився рівень фінансової залежності підприємства від позикових коштів.З метою визначення рівня фінансової стійкості підприємства оцінимо також показники, які характеризують забезпеченість запасів і затрат відповідними джерелами їх фінансування.

Таблиця 2.6

Зведена таблиця показників, які характеризують

забезпеченість запасів і затрат відповідними джерелами їх формування

на АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА", тис. грн.

Показники На початок року На кінець року Відхилення (+ , -)
Джерела формування власних обігових коштів 4143,2 4056,8 -86,4
Необоротні активи 3562,2 3388,7 -173,5
Власні обігові кошти 581,0 668,1 +87,1
Довгострокові пасиви - - -
Власні та довгострокові позикові джерела формування запасів і затрат 581,0 668,1 +87,1
Короткострокові пасиви 41,8 109,1 +67,3
Загальна величина джерел формування запасів і затрат 622,8 777,2 +154,4
Загальна величина запасів 705,6 838,0 +132,4
Надлишок (+) або нестача (-) власних джерел формування запасів і затрат -124,6 -169,9 -45,3
Надлишок (+) або нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат -124,6 -169,9 -45,3
Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини джерел формування запасів і затрат -82,8 -60,8 +22,0

На підприємстві в звітному році спостерігалася нестача коштів для формування запасів і затрат. Це спричинено недостатнім обсягом власних обігових коштів та повною відсутністю в підприємства довгострокових кредитів. Протягом року загальна нестача джерел фінансування скоротилася з 82,8 тис. грн. до 60,8 тис. грн. Але не слід трактувати це явище як позитивну тенденцію, оскільки дане скорочення спричинене, значною мірою, збільшенням кредиторської заборгованості. У випадку одночасної вимоги погашення боргу з боку кредиторів підприємство опиниться в дуже скрутному становищі.

Таким чином, АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" має нестійке фінансове становище. З одного боку, підприємство має достатньо високу частку власних коштів в загальній сумі джерел їх формування і досить високий рівень незалежності від зовнішнього фінансування, але з другого боку, цих коштів не вистачає для того, щоб забезпечити ними виробничі запаси і затрати підприємства.

 

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ

Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в звітному 2000 році доцільно скласти наступну таблицю:

Таблиця 2.7


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)