АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пояснювальна записка. Пояснювальна записка . ..4

Читайте также:
 1. Доповідна й пояснювальна записки
 2. Допоміжна записка
 3. І. Пояснювальна записка
 4. І. Пояснювальна записка
 5. Методическая записка
 6. Объяснительная записка
 7. Пояснительная записка
 8. Пояснительная записка
 9. Пояснительная записка
 10. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 11. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 12. Пояснительная записка

Зміст

Пояснювальна записка……………………………………………………….…..4

Програма курсу «основи наукової комунікації іноземною мовою»……...…..5

Розподіл навчального навантаження…………………………………….……..7

Змістовий модуль №1……………………………………………………..……..8

Практичний модуль №1………………………………………………………….9

Практичне заняття №1…………………………………………….………..9

Практичне заняття №2……………………………………………….……..9

Практичне заняття №3……………………………………………………..10

Практичне заняття №4……………………………………………………..10

Практичне заняття №5……………………………………………………...11

Практичне заняття №6…………………………………………………… 12

Практичне заняття №7……………………………………………….……..12

Практичне заняття №8……………………………………………………...13

Модуль самостійної роботи………………………………………… ...………15

Завдання для самостійної роботи №1…………………………………………..16

Змістовий модуль №2…………………………………………………...……….31

Практичний модуль №2…………………………………………………………32

Практичне заняття №1……………………………………………………..32

Практичне заняття №2……………………………………………………..32

Практичне заняття №3……………………………………………………..33

Практичне заняття №4……………………………………………………..33

Практичне заняття №5……………………………………………………..34

Практичне заняття №6……………………………………………………..34

Практичне заняття №7……………………………………..........................35

Практичне заняття №8……………………………………………………..36

Завдання для самостійної роботи №2………………………………………….37

Перелік питань до екзамену…………………………………………………….69

Тести ……………………………………………………………………..………70

Список рекомендованих джерел


Пояснювальна записка

Мета та завдання курсу “Основи наукової комунікації іноземною мовою”:цей курс призначений для магістрантів які оволоділи іноземною мовою в обсязі програмних вимог з курсу іноземної мови для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів і успішно склали іспит на ступінь бакалавра і які продовжують навчання на здобуття ступеня магістра.

Програма передбачає досягнення слідуючи цілей: повторення фонетичних та інтонаційних норм; повторення та систематизація основних лексико-граматичних структур, які найчастіше вживаються в процесі мовлення; накопичення та систематизація словникового запасу найбільш частотних загальновживаних слів, а також термінів, які характерні для текстів за фахом студентів; систематизація правил синтаксичної організації мовлення; розвиток граматичних навичок, які забезпечують комунікацію; дальший розвиток умінь та навичок усного мовлення (діалогічного та монологічного) в науковому стилі; ознайомлення з деякими нормами наукового етикету, із зразками наукової та іншої кореспонденції; розвиток умінь письмового перекладу текстів за фахом; розвиток умінь та навичок усного перекладу текстів за профілем спрямування магістрантів (послідовного та синхронного); розвиток умінь та навичок дискутування та аргументування на науковій конференції; розвиток вміння вести професійну бесіду за профілем спрямування; ознайомлення з країнами, мова яких вивчається (географія, політичний устрій, культура, література).Тематика навчальної програми має країнознавчий та науково-соціальний напрямок і охоплює такі теми як: система вищої та середньої освіти в Україні та в країнах, мова яких вивчається, майбутня професійна діяльність магістранта, розвиток науки та культури в Україні, організація та проведення наукової конференції.

Навчання базується за ситуативним принципом і структуруванням за модуль-блоками, після кожного модуль-блоку передбачено проведення рейтинг-контролю. Під час укладання цієї навчальної програми було використано передові досягнення вітчизняної та зарубіжної методики та психолінгвістики, передбачено реалізацію комплексного підходу в процесі формування у студентів мовної, мовленнєвої та ділової компетенції, країнознавчої обізнаності у процесі навчання комунікативній діяльності засобами іноземної мови.

На заняттях використовуються слідуючи методичні прийоми: тренування мовленнєвих навичок (мовні лексико-граматичні вправи), умовно-мовленнєві та мовленнєві вправи; розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення мовлення; навчання читанню та перекладу; навчання читанню спеціальної літератури, реферування та анотування; проведення бесід, круглих столів, прес-конференцій з використанням прийомів поглиблення, ділової гри.

Текстовий матеріал складається з уривків та цілих текстів (обсягом 3-5 тисяч друкованих знаків, з оригінальної літератури іноземною мовою) тематика тексів тісно пов’язана з основною темою заняття і служить базою і мовним матеріалом для активізації усного та письмового мовлення.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)