АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Words and expressions used in a report

Читайте также:
 1. B). Open the brackets. c). Put questions to the underlined words.
 2. Choisissez les expressions pour parler de la toilette d’un homme, d’une femme, d’un enfant. Parlez de leur toilette.
 3. Complete the sentences, using the words from Ex. 3. Three of them are used twice. The first one is done for you.
 4. Complete these sentences using the correct form of one of the words above. Make sentences of your own to show that you understand the difference in their meaning.
 5. Complete these sentences using the correct form of one of the words above. Make your own sentences to show that you understand the difference in their meaning.
 6. Cowboy, a reporter, a clerk in a bank; he travelled about
 7. D) Choose one of the words to complete the sentences
 8. Environmentally double report mayor history
 9. Ex.2. Some words change their stress when they change their part of speech. Underline the stressed syllable in these words.
 10. Ex.2. The following words can be used in more than one way. Underline the correct part of speech for each word as it is used in the text.
 11. Ex.2. The following words can be used in more than one way. Underline the correct part of speech for each word as it is used in the text.
 12. Ex.3. Match the words with similar meanings.

а) вирази, що розпочинають висловлення

1 . У цій доповіді мені хотілося б 1. In this paper I would like to raise

підняти декілька питань, що some questions related to ...

стосуються ...

2. Я хотів би почати свою доповідь з 2. 1 should like to begin my report with

3. Спочатку декілька вступних First some introductory remarks as to

зауважень щодо...

4. Хотілося б зробити декілька 4.1 would like to make some

уточнень щодо (про)... explanatory remarks on ...

5. Маючи на увазі основні напрямки Bearing in mind the main directives

6. Я хотів би вказати ... 1 should like to indicate ...

7. Я хотів би тільки згадати 7.1 would like to mention only ...

8. Але перш, ніж це робити, хотілося But before doing this I'd like to
б відзначити ... outline ...

9. Я зобов'язаний (повинен) I'm indebted to mention ...

відмітити

10. Особисто я вважаю необхідним Personally I find it necessary to
підкреслити, що ... emphasize that...

11.Немає необхідності There is no need to enumerate all...

перераховувати все ...

12. Ми не хочемо сказати цим, що This is not to say that...

13. На основі цих роздумів ми On the basis of these considerations

можемо ... we may ...

14. Неправильно стверджувати, що ... It is incorrect to state that...

15. Ця доповідь присвячена ... This report centers about (deals with, devotes considerable more
attention to, is oriented forward to)...

16. Мені хотілося б підкреслити, що 1 should like to emphasize that...

17. У цьому зв'язку (у зв'язку з цим) In this connection particular
особливо важливим є торкнутися ... importance should be attached to ...

18. У зв'язку з цим особливу увагу In this connection specific emphasis
слід приділити ... has to be put on ...

19. Я б просто сказав у зв'язку з цим 1 would merely say I this connection

20. Це наштовхує на думку, що ... This gives rise to the view that...

21. На відміну від вищезгаданої As distinguished from before
проблеми... mentioned view ...

22. З урахуванням вищезгаданої With regard to the problem-mentioned ...

проблеми ...

23. Стверджують, що It is (has been)asserted that…

24.У такому контексті... Within such a context ...

25. Щоб виразити це більш ясно ... To make it more clear ...26. Необхідно зауважити ... It must be clearly noticed ...

27. Це можна легко зрозуміти, якщо This can easily be understood if

28. Нам добре відомо, що ... We 'well know that...

29. Можна було б очікувати, що ... It can be expected that ...

30. Якщо таке тлумачення вважається If this interpretation tends to be
правильним correct...

31. Тут необхідно зауважити ... It must be stressed here ...

32. Торкаючись проблеми ... Touching the problem of...

33. Правда також, що ... It is also true that ...

34. Саме через цю причину ... It is for this reason that...

35. Це здається недосяжним This seems to be beyond reach

36. Тут я маю на увазі... 1 have in mind here ...

37. Я хотів би розглянути ... 1 would like to deal with ...

38. Цей приклад ясно показує, що This example clearly shows ...

39. Висунуті вище принципи The principles stated above fully
повністю відповідають ... correspond to ...

40. Все це створює широкий спектр ... All this provides a broad spectrum of...

41. Резюме може бути зроблене в (у) The resume can be stated in two
двох напрямках... general observations ...

42. Ці спостереження мають важливе These observations are of great
значення у ... significance in ...

43. Можна підтвердити це, It may be confirmed by indicating
показавши, що ... that...

44. Ми можемо виходити з того We may proceed from the fact that
факту, що ...

45. Немає необхідності підводити There is no need to summarize ..
підсумки ...

46. Таким чином, я смію зробити Thus I dare to conclude ...
висновок ...

47. Основне питання, яке ще не The main question not yet solved is
вирішене ...

48. Нарешті, мені б хотілося сказати, Lastly I'd like to say that...
що...

49. Я хотів би привернути вашу увагу I'd like to draw your attention to ...
до ...

50. Очевидно важливо зробити It may be important to conclude
висновок ...

б) єднальна та узагальнююча фразеологія

1. Взагалі 1. In general

2. Взагалі, мені здається, що ... 2. Generally speaking it seems to me

3. У доповнення до 3. In addition to

4. Загальноприйнято, що ... 4. It‘s the general idea that...

5. Що стосується ... 5. With regard to (as to)

6. Тому здається 6. It appears therefore

7. Очікують 7. It is expected

8. Без сумнівів 8. It is beyond doubt

9. Безсумнівно те, що ... 9. It is a fact that...

10. Тому необхідно 10. It is therefore necessary to ...

11. Бажано 11. It is desirable to ...

12. Ще важливіше 12. It is furthermore important...

13. Природно, важливо 13. It is naturally of importance

14. Це доводить, що ... 14. It proves that...

15. У цьому випадку 15. In this case

16. Немає потреби казати 16. Needless say

17. Припустивши, що ... 17. Assuming that...

18. Припустимо, що ... 18. Let's assume that...

19. Звідси слідує, що ... 19. It follows that...

20. Як стверджувалось раніше ... 20. As previously stated ...

21. Якщо це так 21. If this is so ...

22. Незалежно від цього 22. Apart from this

23. Однак, ясно, що ... 23. It is clear, however, that...

24. Легко зрозуміти 24. It is easy to understand

25. Незрозуміле 25. It's not clear

26. Принаймні для орієнтації 26. At least for orientation it is
необхідно necessary to ...

27. Говорячи одним словом 27. In a word

28. Іншими словами кажучи 28. In other words

29. У деякій мірі 29. To some extent ...

30. У певній мірі 30. To a certain extent

31. Як результат 31. As a result of...

32. Немає причини для ... 32. There is no reason for ...

33. Більше того 33. What is more ...

34. Цілком очевидно, що ... 34. It is quite probable that...

35. Імовірно 35. In all probability

36. Наскільки це стосується даної 36. As far as this problem is concerned
проблеми

37. Слід запам'ятати, що ... 37. It should be remembered that...

38. Необхідно нагадати, що ... 38. It is necessary to remind

39. З точки зору 39. From the point of view of...

40. Судячи з ... 40. Judging by (from)

41. Я вірю, що ... 41. 1 believe that...

42. Я вважаю, що ... 42. 1 consider that...

43. Навпаки 43. On the contrary (Vice Versa)

44. Особливо важливо 44. It is especially significant

45. Саме з цієї причини 45. It is for this reason that ...

46. Нам добре відомо 46. We well know that...

47. Можна очікувати 47. It can be expected

48. Слід підкреслити 48. It must be stressed

49. Торкаючись цієї проблеми 49. Touching upon this problem ...

50. Що стосується цього питання 50. As for this question ...

51. Якщо ця інтерпретація правильна 51. If this interpretation is correct

52. Щодо цієї проблеми 52. As far as this problem is concerned

53. Примітно те, що ... 53. And it is remarkable

54. Тому має сенс 54. Therefore it is reasonable

55. Достатньо згадати 55. It is enough to mention

56. Залишається фактом те, що ... 56. The fact remains that ...

57. Щоб мати більш глибоке 57. To gain a deeper insight into ...
уявлення про ...

58. Приймаючи до уваги ... 58. Taking into account

59. З цієї (моєї) точки зору 59. From this (my) viewpoint

60. Немає сумніву, що ... 60. It goes without saying

61. Не дивлячись на той факт, що 61. Despite the fact that ...

62. Саме у зв'язку з цим 62. It is in this connection

63. У зв'язку з ... 63. In connection with ...

64. Через цю причину 64. For this reason

65. Ось чому необхідно 65. That is why it is imperative to ...

66. Не менш важливо 66. Of no less importance

67. Не дивлячись на численні спроби 67. Despite the many attempts to ...

68. Для того, щоб уважніше 68. In order to bring this problem
поглянути на цю проблему nearer to ...

69. Особливо суттєво 69. It is essential to ...

70. У цьому значенні 70. In this sense

71. У тому ж значенні 71. In the same sense

72. Той факт, що ... 72. The fact that...

73. Імовірно 73. In all probability

74. Очевидно, що ... 74. It is evident that...

75. Важливо зауважити 75. It is of importance to note ...

76. По-перше (по-друге) 76. First (secondly) ...

77. Нарешті 77. Finally

78. На першому (другому) місці 78. In the first (second) place

79. Зауважте, що ... 79. Note that...

80. Основне питання, яке ще не 80. The main question not yet solved
вирішене

81. Наважуся зробити висновок 81. 1 dare to conclude

82. Перш за все 82. Above all

83. Таким чином 83. Thus

84. Далі 84. Furthermore

85. Тому 85. Therefore

86. Більш того 86. Moreover (over and above)

87. Проте, але, однак 87. However

88. Хоча 88. Though

89. Суттєво 89. Essentially

90. Але, проте, однак, тим не менш 90. Nevertheless

91. У порівнянні з ... 91. Compared with

92. Отже (отож) 92. Hence

93. З огляду на це ... 93. On this account

94. Ось чому 94. That is why

95. В цілому 95. On the whole


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)